2021-09-14 12:11

Uppdaterad policy ökar trycket på fossilindustrin

Att skapa en hållbar framtid är viktigare och mer angeläget än någonsin och Nordea stöttar företag i energisektorn som är beredda att ställa om.
Ylva Hannestad

Nordea har också uppdaterat sina riktlinjer kring fossila bränslen. Bankens miljömål för 2030 och 2050 har skrivits in tillsammans med tydliga krav och rekommendationer för sektorn. Nordea arbetar dessutom med att sätta upp mål för de sektorer som är mest utsatta för klimatrisk, och en rad mål för dessa sektorer ska publiceras under 2022.

”Målet är tydligt. Nordea har åtagit sig att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050 och vi har ett konkret delmål att minska koldioxidutsläppen från våra investeringsportföljer med 40–50 procent till 2030. Vi arbetar aktivt med denna omställning och har nu antagit flera riktlinjer för att fasa ut de värsta sektorerna”, säger Ylva Hannestad, vice chef för Group Sustainability på Nordea.

Den nya policyn för fossila bränslen innebär bland annat:

  • Nordea ska inte bevilja nya lån till företag som använder termiskt kol i kraftproduktion eller företag som bedriver gruvdrift. Detta är i linje med internationella rekommendationer. Nordea kommer att avyttra befintliga kunder med sådan verksamhet om inte denna upphör senast 2030 för industriländerna och 2040 globalt.
     
  • Nordea ska inte bevilja nya lån eller förnya befintliga lån till projekt som rör olje- eller gasledningar eller till företag som expanderar inom okonventionell olja och gas. Nordea kommer att avyttra befintliga kunder med sådan verksamhet om inte denna upphör senast 2026. Dessa lån löper ofta på fem år, vilket innebär att detta kan ske tidigast 2026.
     
  • Nordea beviljar inga nya lån till företag som borrar efter olja och gas i de känsligaste delarna av Arktis. Nordea kommer att avyttra befintliga kunder med sådan verksamhet om inte denna upphör senast 2023.

Hur ser du på investeringar i, och utlåning till fossilindustrin?

”Det måste ske en omställning i fossilindustrin. Det finns en bred samstämmighet om att det är just omställningen i energisektorn som är nödvändig  om vi ska nå målen i Parisavtalet. Som finansinstitut måste vi därför ta vårt ansvar och hjälpa den här sektorn i omställningen.”

”Vi anser att vi kan påverka mest genom att göra detta tillsammans med våra kunder, genom att vi engagerar oss, stöttar och utmanar dem att ta fram en omställningsplan med ambitiösa mål. Vi är övertygade om att detta är genomförbart och att även kunderna i de känsliga sektorerna kommer att förstå behovet av att de successivt ändrar sig.”

Ni säger inget om att fasa ut konventionell olja och gas. Varför lämnar ni inte bara den här sektorn helt och hållet?

”Vi rekommenderar alla företag som producerar fossila bränslen att sätta som mål att nå nettonollutsläpp i alla utsläppsområden (scope 1–3) senast 2050 och att sätta upp delmål som beskriver hur de ska komma dit, så att det är vetenskapligt grundat. Att Nordea utesluter företag löser inte problemet med deras utsläpp och vi har inte tid att hoppas på att någon annan ska ta ansvar och fixa detta.”

”Det är viktigt att komma ihåg att fossil energi fortfarande är en stor del av energimixen som världen är beroende av, vilket gör den här frågan komplex. Förutom att vi fortfarande är väldigt beroende av fossil energi, så sitter de bolag som idag levererar den på en infrastruktur och på komponenter som är viktiga för framtidens energisystem och energidistribution, vilket gör bolagen till en viktig del i den här omställningen. Vi måste därför bedöma bolag utifrån vilka möjligheter de har och vilka åtaganden de gjort för att ställa om sin verksamhet, i enlighet med förväntningarna i Parisavtalet.”

”Men om vi inte skulle se en ambition till förändring i ett bolag, då är uteslutning något vi allvarligt överväger.”

Vad anser du om att det blivit större intresse och debatt kring den här frågan?

”Vi välkomnar verkligen att den här frågan prioriteras av olika organisationer och företag i industrin. Det är viktigt att komma ihåg att hållbarhet är en bred och komplex fråga. Det görs snabba framsteg men det finns fortfarande många utmaningar, till exempel bristen på bra dataunderlag.”

Nordea har fortfarande innehav i fossilbolag. Vad kan du säga om de här bolagen?

”Många finns på vår lista över fossilföretag med anpassning till Parisavtalet. Detta innebär att varje bolag har en egen omställningsstrategi som är förenlig med att ligga klart under tvågradersmålet, vilket i praktiken betyder att de fasar ut användningen av kol tillräckligt snabbt.”

Hållbara banktjänster
Hållbarhet