Steen Winther Blindum

26-11-2021 09:33

Slik investerer du i tråd med FNs bærekraftsmål

Har du tenkt på hvordan investeringene dine kan bidra til å løse utfordringene verden står overfor? Den nyeste utgaven av Nordeas publikasjon, ESG Investments, inneholder tips og råd om hvordan investere med fokus på bærekraft.
Child drinking water with hands

I en verden med klimaendringer og pandemi spør både private og institusjonelle investorer hvordan de kan være en del av løsningen og bidra til å finansiere en mer bærekraftig fremtid – eller til og med løse konkrete globale utfordringer. Dette har bidratt til stor vekst i temabasert investering.

Å spare og investere tematisk betyr å ha større fokus på langsiktige trender i stedet for bestemte selskaper eller sektorer. Målet er å utnytte mulighetene som oppstår i forbindelse med globale megatrender, før de blir allment kjent. Det kan være alt fra banebrytende ny teknologi til fremveksten av en ny middelklasse i fremvoksende markeder.

KIimakrisen nevnes av mange som vår tids største utfordring. Store investeringer kreves for å utvikle nye bærekraftige løsninger.  Dette gir investorer en unik mulighet til å løse globale utfordringer og samtidig få eksponering mot en trend med stort potensiale for meravkastning. Tematisk investering, enten i klima, miljø eller ny teknologi krever imidlertid en systematisk fremgangsmåte.  

Økning på 605 %

Ifølge Global Sustainable Investment Alliance har midler til forvaltning i temabasert investering i bærekraft økt med 605 % i perioden 2016–2020.

Hvorfor investere tematisk med fokus på bærekraft?

Temabasert investering i bærekraft gir muligheten til å kombinere et mål om høyere avkastning med et ønske om å bidra til å løse de globale klimautfordringene. Videre vil investeringer for å løse klimakrisen i siste instans gagne verdensøkonomien og den langsiktige børsutviklingen. Og til sist er særlig større investorer under et stadig større press utenfra om å sikre at porteføljene deres tar hensyn til ESG-faktorer.

Hvorfor investere i tråd med FNs bærekraftsmål?  

Alle medlemslandene i FN har blitt enige om FNs 17 bærekraftsmål som en del av 2030-agendaen for en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene er dermed det nærmeste vi kommer en internasjonal strategi for hvordan vi kan oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid. Det anslås at det årlig må investeres USD 5000–7000 milliarder globalt for å nå bærekraftsmålene. Offentlige investeringer er ikke nok, men hvis ca 7 % av private forvaltede investeringer mobiliseres hvert år, kan målet nås. Derfor er det viktig at private investorer velger investeringsløsninger som støtter opp om målet.

Etter hvert som vi nærmer oss 2030, blir myndighetene rundt i verden nødt til å innføre nye regler for å styre kapitalen mot bærekraftige økonomiske aktiviteter. Det vil påvirke bransjer, selskaper, regioner og land. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til tidspunktet og omfanget av en bærekraftig omstilling. Bærekraftsmålene er et godt utgangspunkt for å forstå trendene og identifisere risikoene vi står overfor.

Hva er det viktigste  investorene må forholde seg til? 

Dersom du  ønsker å investere bærekraftig, kan du ta utgangspunkt i punktene nedenfor for å tilpasse porteføljen din til ett eller flere bærekraftsmål: 

 

1) Velg hvilket bærekraftstema eller bærekraftsmål du vil støtte

Valget av mål kan være basert på personlige verdier eller en vurdering av muligheter i markedet. Ta gjerne utgangspunkt i FN’s bærekraftsmål.

 

2) Velg datakilder og nøkkeltall som er relevante for ditt mål

Hvilke kriterier skal ligge til grunn for ditt valg av investeringsprodukt? Data om historisk utvikling kan være aktuelt for å vurdere de ulike investeringsproduktene. Hvis du er opptatt av bærekraft kan det være lurt å se på data som sikrer at de aktuelle investeringsalternativene ikke går på tvers av andre ESG-hensyn. Våre analyser tyder på at ESG-rating er en god veileder i så henseende.  

3) Finne et egnet investeringsprodukt som støtter målet

Når kriteriene for investeringsprodukt er fastsatt og vurdert er det på tide å velge et produkt. Fond med kun en liten andel selskaper som bidrar i en positiv ESG-retning, der flesteparten er ESG-nøytrale, kan klassifiseres som i tråd med bærekraftsmålene ettersom nettoeffekten er positiv. Derfor er det viktig å se dypere på hvert enkelt fond, og finne fondene med flest selskaper som bidrar i positiv retning.

4) Bestemme andelen av tematiske investeringer i porteføljen

Hvis du vil opprettholde samme risiko- og avkastningsprofil for porteføljen som før, er det viktig at den tematiske investeringen blir implementert i porteføljen på riktig måte. Ifølge vår analyse kan den globale aksjeeksponeringen til en viss grad erstattes av aksjefond med fokus på bærekraft.  Vi foreslår at tematiske investeringer maksimalt bør utgjøre rundt 25 % av porteføljen din.

5) Kombinere flere bærekraftstemaer eller -mål

Hvis du vil støtte opp om flere bærekraftsmål, bør du se på hele porteføljen din og  vurdere hvor godt den støtter de valgte temaene/målene. Når flere temaer kombineres i samme portefølje, er det en risiko for at et fond som bidrar positivt til ett mål, samtidig kan ha negativ innvirkning på et annet.

Visste du at ...

... om ca 7% av verdens private investeringer mobiliseres hvert år kan vi  nå FNs bærekraftsmål.

 

Lyst å komme i gang?

Vi i Nordea kan hjelpe kundene våre med å investere i bærekraftstemaer som vannforsyning, mangfold og klima. Les mer om investering med fokus på bærekraft på nettsiden vår, og ta kontakt med en rådgiver.

Les mer

Punktene over er relevante for alle investorer, både private og institusjonelle, men alle har kanskje ikke tid og ressurser til å gjøre dette arbeidet selv. Private investorer kan velge å overlate de mer komplekse punktene til rådgiveren eller forvalteren sin.

Børs og investering
Pensjon og sparing
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Innsikt