Bekjempelse av økonomisk kriminalitet

Determined woman

Være et ansvarlig medlem av samfunnet

Det å være et ansvarlig medlem av samfunnet er hjørnesteinen i Nordeas virksomhet. Vi bruker våre ferdigheter, vår kompetanse og kunnskap og våre relasjoner til å utgjøre en forskjell i samfunnet og for kunder, eksterne interessenter, myndigheter og andre motparter.

Vi er forpliktet

Økonomisk kriminalitet er en alvorlig trussel mot sikkerheten og integriteten i det globale finansmarkedet, som Nordea er en del av. Vi er opptatt av å hindre at Nordea blir brukt til ulovlig virksomhet. God styring av risikoen for økonomisk kriminalitet er et av de viktigste verktøyene i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Hvis vi skal klare å opprettholde Nordeas forpliktelse om å være en positiv bidragsyter i samfunnet, er det avgjørende at vi klarer å håndtere risikoen for økonomisk kriminalitet.  

Nordeas etiske retningslinjer slår fast at banken er opptatt av etikk, ærlighet og oppriktighet. Nordea forventer at alle medarbeidere, forretningspartnere og leverandører som handler på vegne av Nordea, handler i tråd med høye etiske standarder og unngår handlinger som involverer hvitvasking av penger, finansiering av terroristhandlinger, brudd på sanksjonsforskrifter, svindel eller bestikkelser og korrupsjon.

Forebygging av økonomisk kriminalitet handler ikke bare om å beskytte finanssystemet og kundene våre, men også samfunnet generelt. Når vi kjenner kundene våre, kan vi tilby bedre service, og det er også vårt ansvar som medlem av den globale banksektoren å ha robuste Kjenn din kunde-instrukser og -rutiner for å kunne forhindre og oppdage økonomisk kriminalitet.

Nordea er forpliktet til å overholde alle lover og forskrifter vedrørende hvitvasking, terrorfinansiering, sanksjoner og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser i jurisdiksjonene vi driver virksomhet i. Derfor har vi etablert globale policyer for å oppnå robuste og konsekvente compliancestandarder i disse jurisdiksjonene. Nordeas globale policyer understøtter den generelle kundestrategien vår, våre verdier og vår visjon og utgjør et enhetlig sett med risikohåndteringsprinsipper og obligatoriske standarder på tvers av Nordea-konsernet.

Woman looking at her phone

Bekjempelse av nettkriminalitet

  • Cyberterrorisme er en økende trussel som vi tar på alvor. Vi bekjemper denne typen kriminalitet gjennom en intern koordinering av innsatsen, samarbeid med andre europeiske banker og råd fra spesialister på dette området. Vi har nå flere nivåer i sikkerhetsopplegget vårt, slik at vi sikrer at én svikt ikke setter hele systemet på spill. 
  • Etter hvert som kriminelle får mer og mer avanserte metoder, må vi bli smartere i vår bruk av IT-systemer for å håndtere nettkriminalitet. Målet vårt er å stanse svindel før det skjer. Det gjør vi ved å bruke avanserte IT-systemer som kan gjennomføre risikovurderinger i sanntid og varsle ved behov. 
  • Fremover vil vi fortsette å investere i IT-løsninger for å håndtere den økende risikoen for nettkriminalitet.

Våre kjernepraksiser og forpliktelser for bekjempelse av økonomisk kriminalitet