22-03-2022 11:00

– Forskjellene gjør oss sterkere

Nordea har nå signert mangfoldsvedtekter i Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige og Polen og er dermed i godt selskap sammen med over 12 000 underskrivere i et krafttak for mer mangfoldige arbeidssteder.

Hos Nordea jobber vi for et større mangfold og økt inkludering, og derfor støtter vi en rekke mangfoldsinitiativer i landene der vi har flest kunder og medarbeidere. Når vi nå har signert EU-støttede mangfoldsvedtekter og deltar i aktiviteter knyttet til dem, er det i godt selskap sammen med over 12 000 underskrivere som representerer mer enn 16 millioner ansatte i Europa.

– Kjønnsbalanse og aldersbalanse er noe vi hele tiden jobber med, og vi ønsker å få til noe mer enn å bare se på tallene.

Chief People Officer Christina Gadeberg

Signeringen betyr at Nordea forplikter seg til å skape og opprettholde et inkluderende arbeidsmiljø for medarbeiderne våre uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, rase eller etnisk opprinnelse, religion eller legning. Det gir også Nordea tilgang til et nettverk der kunnskap og beste praksis deles mellom medlemmene. Og selv om Nordea allerede har kommet langt i dette arbeidet, har vi fortsatt et stykke å gå før vi er en genuint mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, sier Christina Gadeberg, leder av Group People:

– I dag er Nordea en kulturelt mangfoldig arbeidsplass med ansatte fra rundt 100 land som snakker nesten 60 språk, men vi vet også at mangfold handler om mye mer enn det. Vi kan bli bedre. Kjønnsbalanse og aldersbalanse er noe vi hele tiden jobber med, og vi ønsker å få til noe mer enn å bare se på tallene. Hun fortsetter:

– Inkludering i Nordea betyr at vi verdsetter deg for den du er, og det som gjør deg unik – inkludert kjønn, etnisitet, legning, funksjonsevne, alder, utdanning, personlighet eller andre sider av identiteten din, og det er nettopp dette som er kjernen i det vi har signert. I Europa ser vi mange selskaper som ønsker å åpne for et bredere utvalg av mennesker med andre perspektiver og ideer, fordi når alt kommer til alt, så er det forskjellene som gjør både dem og oss sterkere.

Hva er mangfoldsvedtekter?

I 2010 lanserte EU-kommisjonen EUs plattform for mangfoldsvedtekter (Diversity Charters) for å hjelpe selskaper, offentlige institusjoner og ideelle organisasjoner med å gjøre mangfold, inkludering og solidaritet til en sentral del av sine aktiviteter.

 • 26 nasjonale vedtekter er signert i EU.
   
 • Vedtektene har over 12 000 underskrivere (selskaper, offentlige institusjoner, ideelle organisasjoner, universiteter, fagforbund) som representerer mer enn 16 millioner medarbeidere.
   
 • Vedtektene og aktivitetene er organisert av ulike ideelle organisasjoner i hvert land.
 • Det er verdens største bedriftsnettverk for mangfold, likhet og inkludering.
   
 • I Norge har Nordea signert et nytt charter etablert av Kvinner i Finans da Norge ikke er med i EU.

Eksempler på aktiviteter i Nordea som støtter mangfold og inkludering:

 • Ressursgrupper for medarbeidere (ERG) med fokus på tverrkulturell inkludering, kjønnsbalanse, LGBT+-inkludering, funksjonsvariasjon og inkludering på tvers av alder.
   
 • Seminarer om mangfold og inkludering og verktøy for inkludering på møter, i rekruttering, i arbeidsmiljøet og i kommunikasjonen vår.
   
 • Kontinuerlig forbedring i alle deler av rekrutteringsprosessen, inkludert å skrive annonser på en objektiv måte.
   
 • Fokus på å bruke det mest inkluderende språket og de mest inkluderende bildene vi kan og unngå diskriminerende ordbruk i for eksempel rekruttering.
   
 • Lik foreldrepermisjon for likekjønnede foreldre også i land der loven ikke dekker det.
   
 • Aktiviteter under den europeiske mangfoldsmåneden som fremhever mangfold og inkludering.
Mangfold & inkludering
Om oss
Verdier