Med pulsen på Norden – verdiene vi deler

Sverige | Norge | Danmark | Finland

Vil vi endre oppfatning?

Norden er ikke bare et sted, det er også et samfunn med felles verdier. Tro på fremtiden, bærekraft og personlige ambisjoner – disse verdiene utgjør den nordiske pulsen. Det er dette som gjør regionen vår så fremgangsrik, og som skaper verdi for innbyggerne. Derfor lanserer vi undersøkelsen Med pulsen på Norden, der vi tar pulsen på om samfunnet lever i takt med disse verdiene i perioder med økonomisk endring. Med pulsen på Norden vil bli oppdatert med ferske data.

 

Om undersøkelsen

Høsten 2023:

Vi brukte 1001 svar til å gjennomføre en multippel lineær regresjonsanalyse i SPSS. Feltarbeidet ble utført av Syno International i perioden 7.–13. september 2023. Dataene ble samlet inn på nett via Syno-plattformen med paneler fra Syno og Cint. Panelene bestod av et representativt utvalg med hensyn til alder, region og kjønn i hvert land. Aldersgruppen var 18–80 år. Det ble brukt en rekke kvalitetskontroller for å sikre at dataene kom fra engasjerte respondenter, og at hvert panelmedlem kun kunne svare på undersøkelsen én gang.

Våren 2023: 

Undersøkelsen ble gjennomført av markedsanalyseselskapet Syno International på nett med paneler av frivillige deltakere som har sagt ja til å delta. Deltakerne som er valgt ut, gjenspeiler hvert lands fordeling av alder, kjønn og bosted for å gi et balansert bilde av hele befolkningens synspunkter. Per 13. februar 2023 har 1000 respondenter i hvert av de nordiske landene (Sverige, Finland, Norge og Danmark) svart på undersøkelsen, til sammen 4000 respondenter. Hver uke vil 250 respondenter i hvert land få de samme spørsmålene. Undersøkelsen varer frem til slutten av juni 2023.

Undersøkelsen samler inn svar ukentlig for å «ta pulsen» på de nordiske samfunnene i perioder med økonomiske svingninger. Den har fått navnet «Med pulsen på Norden» og måler fire bestemte områder – bærekraft, personlige ambisjoner, tro på fremtiden og kunnskap om økonomi – for å gi et bredt bilde av den økonomiske velferden i Norden. 

Med pulsen på Norden måler fire ulike områder

Personlige ambisjoner

Muligheten til å oppnå individuelle drømmer og mål.

Bærekraftige valg

Betydningen av bærekraft og evnen til å ta ansvarlige, miljøvennlige og sosialt bevisste valg.

Tro på fremtiden

Troen på egne økonomiske fremtidsutsikter.

Kunnskap om økonomi

Muligheten til å forstå og ha kontroll på sin egen privatøkonomi, uavhengig av kjønn, alder eller andre ulikheter.

Disse fire områdene er forbundet med verdier som knyttes til regionen vår, og som er viktige for regionens vekst og økonomiske suksess. I Sustainable Development Report 2022 ble de fire nordiske landene rangert som best på omstillingen til bærekraftige og likestilte samfunn. I World Value Survey ble de nordiske landene rangert på topp når det gjelder selvrealisering, der miljøvern og likestilling legger grunnlaget.

Disse verdiene er også i tråd med Nordeas formål om å realisere drømmer og ambisjoner til det beste for fellesskapet.

 

Nordic + ideas = Nordea

Visste du at navnet vårt er satt sammen av ordene «Nordic» og «ideas»?  

Vi er en totalbank som har 200 år bak oss der vi har støttet og bidratt til utvikling av de nordiske økonomiene. Verdiene våre er dypt forankret i disse åpne, progressive og samarbeidsorienterte samfunnene. Vi er Nordens største bank med en sterk markedsposisjon i de fire forretningsområdene våre: Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions og Asset & Wealth Management. Vi følger opp ansvaret vi har for nåværende og kommende generasjoner, og derfor er bærekraft en integrert del av forretningsstrategien. Vi legger til rette for at kundene våre skal kunne ta bærekraftige valg, vi er aktive eiere, og vi skaper endring gjennom beslutninger rundt utlån og investeringer.

Les mer om hvem er vi