28-03-2023 16:51

4 gode råd om risiko og likviditet før du inngår avtaler på tvers av landegrenser

Geopolitikk, markedsstrukturer og kunderelasjoner er faktorer som spiller inn på risikoen du skal vurdere i forbindelse med eksport og import. Her er 4 gode råd før du inngår avtaler på tvers av landegrenser.
Three people shaking hands in a warehouse

En klar strategi basert på kunnskap og fornuft

For en virksomhet i vekst hvor det hjemlige markedet har blitt for snevert, er det neste logiske skrittet eksport og import. Å oppsøke markeder med flere kunder, flytte produksjon utenlands eller importere råmaterialer og halvfabrikata fra utlandet, gir god mening og kan bidra til vekst. Det er imidlertid ikke nok å ha forretningsstrategien på plass. Når man begir seg inn i utenlandske markeder, bør man sikre at risikostrategien er tydelig definert.

Richard Hayes, Head of Trade Solutions Danmark.

Råd 1: Vurder nøye hvilke land du vil være i

Kjernen i handel er på den ene siden å sikre levering av best mulige vare eller tjeneste til rett tid og til best mulige pris. På den andre siden må man sikre full betaling for leveransen fortest mulig. Dette har bidratt til at man nå tar beslutninger med fokus  på Just-in-Time supply chain management samt reduksjon av totalomkostninger. Det fungerer i høy grad, når risiko er kjent.

Med de begivenheter vi har sett i verden de siste årene, er risikobildet endret. Korona-nedstenging, nasjonaliseringer og internasjonale sanksjoner har vist hvor brått markedsvilkår kan endres av nasjonale styrende organer, eller internasjonale politiske beslutninger.

”Geopolitikk og risiko er kommet på dagsordenen og når man tar med det geopolitiske perspektiv har beslutningsprosessen fått flere fasetter, samtidig som det er flere risikoparametere å ta med i betraktningen. Just-in-Time strategiene blir erstattet av Just-in-Case strategier ”, forteller Richard Hayes, Head of Trade Solutions Danmark. Oppbygging av lager og friendshoring, hvor man velger å agere i land som er alliert med eller har det samme verdisett som sitt eget land, er to faktorer man styrer etter.

I forbindelse med eksport og import er det også god grunn til å utvise forsiktighet samt nøye vurdere, hvor man vil operere. Man kan kanskje ikke forutsi en situasjon som en pandemi, men man bør alltid ha vurdert om styret i et land kan komplisere eller ødelegge forretningsmulighetene i en krisesituasjon.
Er usikkerheten stor bør man alliere seg med spesialister når man skal vurdere risikoen, slik at man kan legge sin strategi og vurdere eventuelle tiltak.

Geopolitikk og risiko er kommet på dagsordenen og når man tar med det geopolitiske perspektiv har beslutningsprosessen fått flere fasetter, samtidig som det er flere risikoparametere å ta med i betraktningen.

Råd 2: Bruk spesialister til det komplekse

Det kan være vanskelig å gjennomskue hvor stor risikoen ved eksport og import er, særlig hvis man overveier land som styremessig og forretningskulturelt ligger langt fra det man er vant til. Imidlertid
kan man ta ut kompleksiteten av internasjonal handel ved å ha de rette sparringspartnerne.

Derfor bør man bruke sitt nettverk og sine forretningspartnere til å forstå nyanser og praksis på de markedene man vil importere fra, eller eksportere til. Man bør ta imot og utnytte den ekspertisen man får til rådighet f.eks. via en finansieringspartner på området. En sterk finansieringspartner kan hjelpe til med å strukturere løsninger og avverge både geopolitisk risiko og betalingsrisiko. Gjøres dette riktig, optimerer man samtidig sin arbeidskapital.

Råd 3: Vekstmarkeder - sørg for å ha en sterk relasjon

Når man som virksomhet beveger seg inn i nye markeder, bør man naturligvis alltid undersøke forholdene og mulig risiko. Er det nye markeder man skal inn på, f.eks. et vekstmarked, skal man være ekstra grundig med risikovurdering og sikkerhetsforanstaltninger.

Vekstmarkeder kan ofte være mer påvirket av renteendringer og f.eks. dollarkursen. I noen økonomier kan det resultere i at landet får vanskeligheter med å betale sin statsgjeld og at bankene følgelig også kan møte store problemer. Derfor er det viktig å ha godt forankrede samarbeid og relasjoner, dersom situasjonen tilspisses i landet.

”Når man importerer fra et vekstmarked og har partnere som er strategisk viktige for egen virksomhet, skal man pleie og beskytte relasjonene til disse partnerne. Det kan man for eksempel gjøre gjennom å sikre finansiering, hjelpe partneren med å utvikle sin virksomhet og ved å sikre langsiktige samarbeid”, sier Richard Hayes.

Råd 4: Velg likviditetsløsninger som reduserer risikoen ved import og eksport

Når du velger å krysse grenser forretningsmessig og har bruk for finansiering og løsninger som styrker din likviditet, velg løsninger med innebygget sikkerhet.

I Nordea tilbyr vi produkter og tjenester, som kan støtte din vekst gjennom eksport og import. Våre spesialister kan sette sammen den løsningen som passer din virksomhet og den situasjonen du har behov for å takle, slik at virksomheten får likviditet og sikres best mulig. Ofte vil din arbeidskapital også optimeres.

Sammen med Nordea Finance tilbyr vi factoringløsninger, som skaper likviditet til din ekspansjon med en gang og samtidig reduserer din risiko ved utenlandske kunder. Med belåning av dine fakturaer får du opp til 80 % av fakturabeløpet med en gang du har fakturert din kunde, selv om kunden ikke har betalt enda. Du får de resterende 20 % når kunden betaler. Vi sørger også for at kredittrisikoen forsikres, slik at dersom din kunde ikke betaler får du likevel 90 % av fakturabeløpet.

Trade Finance kan tilby eksport- og importremburser som sikrer henholdsvis betaling og varelevering, i forhold til om din rolle er leverandør eller kunde. Både i forbindelse med factoringløsninger og Trade Finance kan vi stå for inndrivelse av tilgodehavende, dersom det skulle det bli aktuelt.  

Innsikt