25-09-2023 15:50

Nesten 1000 samtaler om ESG

I 2022 var Nordeas ESG-eksperter i dialog med nesten 1000 selskaper på vegne av investeringsfondene våre. Samtalene handlet blant annet om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring. 

Som aktiv eier bruker Nordea sin innflytelse som aksjonær til å påvirke og forbedre praksisen i selskapene vi investerer i. Denne jobben gjøres på vegne av investeringsfondene våre og krever ressurser og ekspertise. I praksis kan det gjøres på mange måter: ved å stemme på generalforsamlinger, gå i direkte dialog med representanter fra selskapene, være medlem av nominasjonskomiteer, dra på feltbesøk til fabrikker og delta i investorinitiativer.  

Siden investeringsfond er satt sammen av pengene til et stort antall individuelle investorer, ser selskaper på fondene som viktige aksjonærer. Derfor er de villige til å lytte til fondenes synspunkter og meninger om klimaendring, menneskerettigheter og eierstyring.

I 2022 var vi i dialog om ESG med 944 selskaper over hele verden som Nordeas fond investerer i. Nesten halvparten av samtalene (49 %) handlet om klima, miljø og biologisk mangfold. En tredjedel (29 %) handlet om mennesker og sosiale forhold, mens en femtedel (22 %) handlet om eierstyringen i selskapene vi har investert i.

Som i tidligere år var de fleste selskapene europeiske (35 %), men andelen nordamerikanske selskaper var nesten like høy (32 %). En femtedel (22 %) av samtalene var med asiatiske selskaper.

I 2022 var vi i dialog om ESG med 994 selskaper Nordea investerer i.

Slik stemte vi i 2022

Å stemme på generalforsamlinger er et viktig ledd i Nordea-fondenes aktive engasjement. Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorganet i et selskap, og avstemmingsresultater kan derfor være med på å bestemme selskapets fremtidige retning.

I fjor la vi spesiell vekt på å stemme for forslag som støtter initiativer knyttet til klima og miljø, menneskerettigheter og bedring av det biologiske mangfoldet. I tillegg stemte vi i saker knyttet til datasikkerhet, likestilling og retningslinjer om godtgjørelse. I 2022 stemte vi flere tusen ganger på mer enn 3900 generalforsamlinger på vegne av Nordeas fond.

Voting Portal  kan du se hvordan vi stemte på forskjellige generalforsamlinger.

Innflytelse gjennom samarbeid med andre investorer

I tillegg til én-til-én-samtaler med selskaper deltok de 30 ESG-ekspertene i Nordeas Responsible Investments-team i totalt 33 samarbeidsinitiativer med andre internasjonale investorer. I fjor ble åtte nye initiativer lansert.

Et av de nye samarbeidene fra i fjor er Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change. Her er målet å hjelpe stater som utsteder store statsobligasjoner, med å jobbe med klimaendring. Initiativet identifiserer de statene der en felles innsats kan få størst innvirkning. 

Et annet viktig investorinitiativ fra 2022 er Investor Initiative on Hazardous Chemicals. Her har 20 institusjonelle investorer gått sammen om å oppfordre kjemikalieselskaper til å være mer åpne og å stanse produksjon av persistente kjemikalier. Målet er å redusere negative konsekvenser fra farlige kjemikalier og dermed eksponeringen mot de tilknyttede finansrisikoene.

Hvis du har lyst til å vite mer om de 25 tidligere lanserte bærekraftsinitiativene, kan du lese om dem i Responsible Investments Report 2022.

Bærekraftig bankvirksomhet
Aktivt eierskap
Innsikt