2023-09-25 16:11

Närmare 1 000 dialoger med företag för att diskutera ESG-frågor

Under 2022 hade Nordeas ESG-experter närmare 1 000 dialoger med företag för våra fonders räkning. I dessa dialoger diskuterades frågor såsom klimatförändring, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning. 

Genom att vara en aktiv ägare använder Nordea sitt inflytande som aktieägare för att uppnå förändringar i de företag vi investerar i. Detta arbete görs i våra fonders namn och kräver resurser och expertis. Att vara en aktiv ägare innebär bland annat att rösta på årsstämmor, föra dialoger direkt med företagens representanter, sitta i valberedningar, genomföra fältbesök till fabriker och delta i olika investerarinitiativ.

Eftersom fondernas kapital kommer från ett stort antal enskilda fondsparare, ser företagen fonderna som viktiga aktieägare och är därför villiga att lyssna på deras synpunkter och förslag gällande klimatförändring, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning.

Under 2022 hade vi 944 ESG-dialoger med företag från hela världen som vi investerar i. Nästan hälften av dialogerna (49 procent) handlade om klimat, miljö och biologisk mångfald. En tredjedel (29 procent) handlade om mänskliga rättigheter och sociala frågor och en femtedel (22 procent) gällde bolagsstyrning.

Precis som under tidigare år var de flesta företag europeiska (35 procent), men andelen nordamerikanska företag var nästan lika stor (32 procent). En femtedel (22 procent) av dialogerna fördes med företag i Asien.

Under 2022 hade vi 994 dialoger med företag som ingår i Nordeas fonder för att diskutera olika ESG-frågor.

Så här röstade vi under 2022

Att rösta på årsstämmor är ett viktigt sätt för Nordeas fonder att påverka som en aktiv ägare. Eftersom årsstämman är det högsta beslutande organet i ett bolag, kan omröstningarna avgöra bolagets framtida inriktning.

Förra året ställde vi oss framför allt bakom förslag kring klimat och miljö, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald. Vi röstade också i frågor om datasäkerhet, jämlikhet och ersättningspolicyer. Genom innehaven i Nordeas fonder utövade vi under 2022 vår rösträtt tusentals gånger vid mer än 3 900 årsstämmor.

På vår röstningsportal kan du se hur vi röstade på olika stämmor.

Samarbete med andra investerare för större genomslag

Utöver enskilda dialoger med olika företag har Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, som utgörs av ett 30-tal ESG-specialister, deltagit i sammanlagt 33 internationella investerarinitiativ. Förra året lanserades åtta nya initiativ.

Ett av dessa är Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change, som ska hjälpa länder som ger ut stora statsobligationer för att motverka klimatförändringen. Initiativet har identifierat de länder där ett samarbete skulle ha störst effekt. 

Ett annat viktigt investerarinitiativ från 2022 är Investor Initiative on Hazardous Chemicals, där 20 institutionella investerare uppmanar kemiföretag att öka öppenheten och upphöra med tillverkningen av långlivade kemikalier. Målsättningen är att minska de negativa effekterna av långlivade kemikalier och därmed också de finansiella riskerna kopplade till dessa.

Om du vill veta mer om de 25 hållbarhetsinitiativ som lanserats, så hittar du dem i vår rapport om hållbara investeringar för 2022 (Responsible Investments Report 2022, på engelska).

Hållbara banktjänster
ESG
Aktivt ägande
Insikter