Nordeas bolagsstämma 2024

Praktisk information om stämman

Nordea Bank Abp:s (nedan ”Nordea” eller ”Bolaget”) ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 21 mars 2024 kl. 12.00 EET i Scandic Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, 00160 Helsingfors, Finland. 

Personer som har anmält sig till stämman välkomnas från och med klockan 10.30 EET. Kaffe serveras före stämman.

Bolagsstämmohandlingarna, inklusive stämmokallelsen och beslutsförslagen finns tillgängliga nedan på denna webbplats. Utskrifter av handlingarna kommer bland annat av miljöskäl inte att delas ut på bolagsstämman. Deltagare kan ta med sin egen utskrift till stämman eller hämta handlingarna i elektroniskt format från denna webbplats.

Vi uppmuntrar aktieägare som önskar delta i stämman på stämmoplatsen att använda kollektivtrafik eller alternativt rösta på förhand och följa den ordinarie bolagsstämman via webbsändningen. Vänligen observera att det inte finns reserverade parkeringsplatser på stämmoplatsen eller i dess närhet och att Nordea inte står för parkeringskostnader.

Den ordinarie bolagsstämman kommer att hållas i huvudsak på svenska och till vissa delar på finska och engelska. Simultantolkning till svenska, finska och engelska kommer att finnas tillgängligt. 

Aktieägarna, eventuella biträden och ombud ska på begäran kunna bestyrka sin identitet och/eller rätt att företräda på stämmoplatsen.
 

Förhandsröstning

Aktieägare har möjlighet att förhandsrösta om punkterna 7 till 24 på den ordinarie bolagsstämmans agenda som ingår i stämmokallelsen. Du kan också anmäla dig till den ordinarie bolagsstämman när du röstar på förhand.

Förhandsröstningen börjar den 29 februari 2024 och upphör den 13 mars 2024 kl. 23.59 EET. Närmare anvisningar om förhandsröstningen och röstningsformulär finns tillgängliga på denna webbplats senast den 29 februari 2024.

Aktieägare som den 11 mars 2024 är upptagna i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy, i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB eller i aktieägarförteckningen som förs av VP Securities A/S har rätt att rösta på förhand i enlighet med anvisningarna nedan.

Aktieägare som har förhandsröstat kan utöva sin frågerätt enligt den finska aktiebolagslagen, begära röstning på bolagsstämman eller rösta på ett eventuellt motförslag om de närvarar eller är representerade på den ordinarie bolagsstämmans stämmoplats. 

Aktieägare registrerade i Finland

Aktieägare som den 11 mars 2024 är upptagna i Nordeas aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy har rätt att delta vid den ordinarie bolagsstämman. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är upptagen som aktieägare i Nordeas aktieägarförteckning. 

En aktieägare som är upptagen i Nordeas aktieägarförteckning och som vill delta i den ordinarie bolagsstämman ska anmäla sig till Nordea på förhand. 

Anmälan till den ordinarie bolagsstämman

Anmälan börjar den 29 februari 2024 och upphör den 13 mars 2024 kl. 23.59 EET. Närmare anvisningar om anmälan till den ordinarie bolagsstämman och till exempel om användande av ombud kommer att finnas tillgängliga på denna webbsida senast den 29 februari 2024.

Aktieägare registrerade i Sverige eller Danmark

Aktieägare måste vara upptagna i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB eller VP Securities A/S den 11 mars 2024 för att ha rätt att delta i den ordinarie bolagsstämman. Aktieägare av detta slag omregistreras av Nordea i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy förutsatt att aktieägaren har lämnat sin anmälan till Nordea på förhand.

Anmälan till den ordinarie bolagsstämman

Anmälan börjar den 29 februari 2024 och upphör den 13 mars 2024 kl. 23.59 EET. Närmare anvisningar om anmälan till den ordinarie bolagsstämman och till exempel om omregistrering kommer att finnas tillgängliga på denna webbsida senast den 29 februari 2024.

Webbsändning och frågestund med högsta ledningen

Webbsändning

Du kan också följa stämman via en direktsändning på nätet. Du kan anmäla dig till webbsändningen här. 

Vänligen beakta att även om du har följt webbsändningen anses du inte ha deltagit i den ordinarie bolagsstämman. Aktieägare som följer stämman via webbsändningen kan utöva sin rösträtt genom att rösta på förhand i ärenden på agendan.

Möjlighet att ställa frågor

Det är möjligt att ställa frågor till högsta ledningen under en särskild frågestund. Frågorna ställs antingen på förhand eller under webbsändningen. Du kan ställa frågor i samband med anmälan till webbsändningen.

Före stämman kan frågor mejlas till agm [at] nordea.com eller skickas per post till Nordea AGM/ Group Legal SATA V5A, Hamnbanegatan 5, FI-00020 Nordea, Finland. Bolaget strävar efter att svara på alla frågor som tagits emot före bolagsstämman. 

Frågor som lämnats före stämman eller via webbsändningen utgör inte frågor i enlighet med 5 kap. 25 § i den finska aktiebolagslagen. 

Förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka aktieägaren skulle ha rätt att på avstämningsdagen för stämman den 11 mars 2024 vara upptagen i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta på den ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast kl. 10.00 EET den 18 mars 2024 är upptagen i den tillfälliga aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till den ordinarie bolagsstämman. 

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid av sin egendomsförvaltare begära relevanta anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut ska anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta på den ordinarie bolagstämman, att införas i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning och rösta på förhand i ägarens till de förvaltarregistrerade aktierna ställe senast kl. 10.00 EET den 18 mars 2024.

För att undvika missförstånd finns det i stämmokallelsen anvisningar för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige eller Danmark samt ovan i punkten Aktieägare registrerade i Sverige eller Danmark.

Viktiga datum

29 februari 2024

Anmälan till bolagsstämman och förhandsröstningen börjar.

Instruktioner och nödvändiga länkar, formulär och mall för fullmakten finns tillgängliga

11 mars 2024 Avstämningsdag 
11 mars 2024 Sista dagen för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Danmark att omregistrera sina aktier i sitt eget namn i aktieägarförteckningen som förs av VP Securities A/S
13 mars 2024 Sista dagen för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige att omregistrera sina aktier i sitt eget namn i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB
13 mars 2024, kl. 23.59 EET*

Förhandsröstningen slutar

* Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att kontakta sin egendomsförvaltare för närmare anvisningar.

18 mars 2024, kl. 10.00 EET Sista dagen för att registrera förvaltarregistrerade aktier i den tillfälliga aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy
21 mars 2024, kl. 12.00 EET Ordinarie bolagsstämma
22 mars 2024 Första dag för handel exklusive utdelning (för ordinarie utdelning)**
25 mars 2024 Avstämningsdag för ordinarie utdelning**
3 april 2024 Tidigaste utbetalningsdag för ordinarie utdelning**
Senast den 4 april 2024 Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Bolagets webbplats

** Förutsatt att ett utdelningsbeslut fattas den 21 mars 2024

Stämmomaterial 

 

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman