19-10-2023 10:00

Nordea setter sektormål for kraftproduksjon og landbruk

De nye sektormålene er viktige verktøy i arbeidet med å redusere karbonutslipp i utlånsporte-føljen vår. De hjelper oss med å støtte kundene i to sektorer som er avgjørende for å oppnå netto nullutslipp i fremtiden.
Windmills

Sektormål er viktige fordi de deler opp bærekraftsmålet vi har satt for finansieringsvirksomheten, i ulike sektorer og bransjer. Vi bruker dem som veiledning i arbeidet med kunder som jobber for å redusere utslipp. Nordeas mål er å bli en netto nullutslippsbank senest innen 2050. Vi var den første nordiske banken som kunngjorde et delmål for 2030 om å redusere utslippene fra utlåns- og investeringsporteføljene med 40–50 %, i tråd med Parisavtalen. 

De første sektormålene ble lansert i desember 2022. De var knyttet til shipping, boligeiendom, olje og gass og torvuttak. I arbeidet med å nå delmålet for 2030 har vi nå også satt mål for kraftproduksjon og landbruk. 

Peter Sandahl, leder av Climate & Environment.

– Vi mener at dialog med kundene våre og finansiering og rådgivning under omstillingen kan bidra til lavere utslipp og raskere omstilling til en bærekraftig økonomi med lave karbonutslipp, sier Peter Sandahl, leder av Climate & Environment i Nordea. 

– Landbruk og kraftproduksjon er viktige sektorer på veien mot globale klimamål, og de spiller en viktig rolle for dekarbonisering av andre sektorer. De to sektorene står for omtrent 30 % av Nordeas finansierte utslipp i utlånsporteføljen, så det er veldig positivt at vi nå har en plan for den videre fremdriften.

Med de nye målene har vi dekket størstedelen av de finansierte utslippene i utlånsporteføljen, men Nordea vil fortsette å se an behovet for flere sektormål i karbonintensive sektorer.

– Vi vurderer behovet for flere mål ved hjelp av grundige analyser. Vi har satt et ambisiøst mål som gjelder for flere porteføljer, om å redusere karbonutslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene innen 2030. Sektormål er et viktig verktøy i arbeidet med å realisere ambisjonene og spore fremdriften, forklarer Peter Sandahl.   

Målene

Kraftproduksjon

Økonomiene våre vil trenge store mengder rimelig strøm med lavt karbonutslipp, og energisystemer og kraftproduksjon må dekarboniseres for at vi skal kunne nå netto null. 

Nordeas mål er å redusere den fysiske utslippsintensiteten fra utlånsporteføljen som dekker kraftproduksjon, med over 70 % fra 2021 til 2030.

 • Dette gjelder utlån til selskaper der kraftproduksjon (strømproduksjon) er primærvirksomheten, og dekker kundens scope 1- og 2-utslipp.
   
 • Fysisk utslippsintensitet, som måles i gCO2e/kWh, brukes som mål for effekt på realøkonomien og samsvarer med bransjestandarder. 
   
 • Målet er i tråd med anbefalinger fra Science Based Targets-initiativet, oppfyller kravene til 1,5-gradersmålet og ligger godt under International Energy Agencys referansescenarioer for netto null.
   
 • Vi vil følge kundene våre tett i deres omstilling mot utfasing av fossilbasert produksjon frem mot 2030.

Landbruk

Landbrukssektoren er viktig for å sikre tilgangen til trygg, rimelig og næringsrik mat, og samtidig må matproduksjon være bærekraftig. 

Nordeas mål er å redusere den økonomiske utslippsintensiteten fra utlånsporteføljen som dekker landbruk, med 40–50 % fra 2021 til 2030.

 • Dette gjelder utlån til selskaper der husdyrhold, avlinger, plantasjer og jakt er primærvirksomhet, og dekker kundens scope 1- og 2-utslipp.   
   
 • Økonomisk utslippsintensitet måles i tCO2e/EURm og brukes som mål for utslippsreduksjon.    
   
 • Målet er i tråd med nasjonale landbruksmål i Danmark og Finland og målsettingsverktøyet FLAG (Forest, Land and Agriculture) fra SBTi. I tillegg oppfyller det kravene til 1,5-gradersmålet.   
   
 • Nordeas tiltak omfatter klimascreening, sammensetning av porteføljer og støtte til bønder som investerer i grønne løsninger.    
   

Forpliktelse og rapportering

Da Nordea ble en del av Net Zero Banking Alliance i oktober 2021, forpliktet vi oss til å sette sektormål. Vi vil fortsette å vurdere behovet for flere sektormål i karbonintensive sektorer basert på klimasårbarhet og tilgjengelige data. Du finner mer informasjon om fremdrift og sektormål i årsrapporten vår

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft