2023-10-19 10:00

Nordea fastställer sektormål för kraftproduktion och jordbruk

De nya sektormålen är viktiga styrmedel för att minska koldioxidutsläppen i Nordeas utlå-ningsportfölj. De hjälper oss att stötta våra kunder i två sektorer som är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp i framtiden.
Windmills

Sektormålen är viktiga eftersom de bryter ner vårt hållbarhetsmål till finansieringsverksamheten inom olika sektorer och branscher. De är därmed vägledande i vårt arbete med att stötta kunderna i deras omställning till minskade utsläpp. I Nordea strävar vi efter att bli en bank med nettonollutsläpp senast till 2050. Vi var den första banken i Norden att publicera ett mål på medellång sikt om att till 2030 minska utsläppen med 40–50 procent i våra utlånings- och investeringsportföljer, i linje med Parisavtalet. 

De första sektormålen lanserades i december 2022 och omfattade sjöfart, bostadsfastigheter, olja och gas samt brytning av energitorv. För att ytterligare stödja vårt mål för 2030 har vi nu fastställt sektormål även för kraftproduktion och jordbruk. 

Peter Sandahl, Nordeas klimat- och miljöchef.

”Genom att aktivt påverka våra kunder och stötta deras omställning med finansiering och rådgivning, anser vi att vi kan minska utsläppen och påskynda omställningen till en koldioxidsnål och hållbar ekonomi”, säger Peter Sandahl, Nordeas klimat- och miljöchef. 

”Jordbruk och kraftproduktion är sektorer som spelar en viktig roll för att uppnå de globala klimatmålen och göra det möjligt för andra sektorer att minska koldioxidutsläppen. Dessa båda sektorer svarar för omkring 30 procent av Nordeas finansierade utsläpp i utlåningsportföljen, och därför är det väldigt positivt att vi nu har fastställt hur vi ska arbeta vidare.”

De nya målen innebär att vi har täckt in huvuddelen av våra finansierade utsläpp i utlåningsportföljen, men Nordea kommer att fortsätta utvärdera behovet av ytterligare mål för koldioxidintensiva sektorer. Peter Sandahl förklarar:

”Vi kommer att utvärdera om det finns behov att fastställa ytterligare mål genom att göra noggranna analyser. Vi har ett ambitiöst samlat portföljmål om att minska koldioxidutsläppen i våra utlånings- och investeringsportföljer till 2030, och sektormålen är väsentliga för hur vi förverkligar våra ambitioner och följer upp hur det går.”

 

Målen

Kraftproduktion

Våra ekonomier kommer att behöva betydande mängder koldioxidsnål el till rimligt pris, och utfasningen av fossila bränslen från energisystem och kraftproduktion är avgörande för att nå nettonollutsläpp. 

Nordeas mål är att minska den fysiska utsläppsintensiteten i utlåningsportföljen för kraftproduktion med mer än 70 procent under perioden 2021–2030.

 • Målet omfattar utlåning till företag vars kärnverksamhet är kraftproduktion (elproduktion) och innefattar kundernas utsläpp inom scope 1 och 2.
   
 • Fysisk utsläppsintensitet, gCO2e/kWh, används som mått för att mäta konsekvenser för realekonomin och överensstämmer med gällande branschstandarder. 
   
 • Målet är i linje med initiativet Science Based Targets rekommendationer. Det bedöms uppfylla 1,5°C-kraven och är klart under International Energy Agencys jämförelsescenarier för nettonollutsläpp.
   
 • Nordea följer noga hur kunderna genomför sina omställningsplaner för att fasa ut fossilbaserad produktion fram till 2030.

Jordbruk

Jordbruket är en viktig sektor som ska tillhandahålla säkra och näringsrika livsmedel till rimligt pris, och samtidigt måste systemet för livsmedelsproduktion vara hållbart. 

Nordeas mål är att minska den ekonomiska utsläppsintensiteten i utlåningsportföljen för jordbruk med 40–50 procent under perioden 2021–2030.

 • Målet omfattar utlåning till företag vars kärnverksamhet är djurhållning, grödor, plantering och jakt och innefattar kundernas utsläpp inom scope 1 och 2.
   
 • Ekonomisk utsläppsintensitet, tCO2e/mn euro, används som mått för att mäta utsläppsminskningar. 
   
 • Målet är i linje med nationella jordbruksmål i Danmark och Finland och det verktyg som SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) tagit fram för att fastställa mål. Det bedöms också uppfylla 1,5°C-kraven.
   
 • Nordeas åtgärder omfattar klimatgranskning, portföljsammansättning och stöd till jordbrukare som investerar i gröna lösningar. 

Nordeas åtagande och hur vi rapporterar 

När Nordea gick med i Net Zero Banking Alliance i oktober 2021, åtog vi oss också att fastställa sektormål. Nordea fortsätter att bedöma behovet av ytterligare mål för koldioxidintensiva sektorer utifrån klimatrisk och tillgången på data. Hur det går för oss och mer information om sektormålen finns i vår årsredovisning

Hållbara banktjänster
ESG
Hållbarhet