Nordea fastställer sektormål för minskade utsläpp

Pressmeddelande | 2022-12-19 08:00

Nordea har fastställt fyra nya sektormål för sjöfart, bostadsfastigheter, olja och gas samt gruvdrift. Sektormålen kommer att hjälpa Nordea att styra mot sitt mål om att minska koldioxidutsläppen med 40–50 procent från sina kredit- och investeringsportföljer till år 2030 – ett övergripande mål som Nordea offentliggjorde 2021 som första bank i Norden.

Hållbarhet är en nyckelfaktor för genomförandet av Nordeas strategi. Sektormålen blir vägledande i Nordeas arbete med att stödja sina kunders satsningar på att minska utsläppen och snabba på omställningen i ekonomin.

”Som bank har vi en viktig uppgift i att stödja våra kunder och samhället i stort under den här övergången till en mer hållbar ekonomi. Med de här sektormålen fortsätter vi vårt konkreta arbete för att nå vårt mål för 2030 och i förlängningen bli en bank med nettonollutsläpp till 2050”, säger Anja Lidgren Hannerz, chef för Group Sustainability.

Nordeas nya sektormål:

  • Sjöfart (fartyg): Minska utsläppsintensiteten (i fysiska termer) i vår sjöfartsportfölj med 30 procent från 2019 till 2030.
  • Bostadsfastigheter: Minska utsläppsintensiteten (i fysiska termer) i vår bostadsfastighetsportfölj med 40–50 procent från 2019 till 2030.
  • Olja och gas: Minska de absoluta finansierade utsläppen inom scope 1, 2 och 3 från prospektering och produktion med 55 procent från 2019 till 2030.
  • Brytning av energitorv: Nordea kommer att fasa ut brytning av energitorv till 2025.

Med utsläppsintensitet avses generellt en förbättrad effektivitet i sektorn. För bostadsfastigheter, till exempel, är utsläppsintensitetsmålet ett åtagande om att fortsätta stödja Nordeas kunder i deras omställning till mer energieffektiva bostäder. Detta görs genom att finansiera renoveringar och installation av förnybara eller mer energieffektiva energikällor. Målet stöds också i hög grad av samhällets omställning till ett mer hållbart bostadsbyggande och en grönare energimix.

Sedan slutet av 2019 har Nordea minskat sin utlåning till hela olje-, gas- och offshore-sektorn med över 70 procent. Målet om att lämna offshore-sektorn senast 2025 har redan kommunicerats till marknaden.

Genom att gå med i Net Zero Banking Alliance i oktober 2021 åtog sig Nordea att fastställa sektormål. Den första omgången av dessa mål har nu publicerats. Nordea kommer att fortsätta fastställa sektormål i koldioxidintensiva sektorer, och detta arbete prioriteras utifrån sårbarhet för klimatförändringar och tillgång till data.

Uppföljning och mer information om sektormålen publiceras i Nordeas årsredovisning.

 

Förteckning över Nordeas sektormål:

Sektor
Delsektor
Utsläpp, scope
Mått
Referens-scenario
Basår
Uppnått år
Mål
Sjöfart

Fartyg

1

AER, gCO2/dwt-nm

Poseidon Principles (IMO 2050)

2019

2030

-30 %

Bostads-fastigheter

Privatpersoner och bostadsrättsföreningar

1, 2

kgCO2e/m2

Utility sector NDC1, CRREM

2019

2030

-40-50 %

Olja och gas

Prospektering och produktion

1, 2, 3

tCO2e3

IEA NZE2

2019

2030

-55 %

Offshore

Borrplattformar och försörjningsfartyg för offshore-verksamhet inom olja och gas samt sjöfart

Mn euro

2019

2025

-100%

Gruvdrift

Brytning av energitorv

Mn euro

IEA NZE2

2022

2025

-100%

Brytning av energikol

Mn euro

IEA NZE2

Restriktiv policy. Helt utfasad 2021.

 
1 Kombinerat, NDC (nationellt fastställda bidrag) plus minskade koldioxidutsläpp genom renovering och föryngring av fastighetsbeståndet (konservativa estimat).

2 Ett normativt IEA-scenario som visar en utveckling där den globala energisektorn kan nå nettonollutsläpp för koldioxid till 2050 och som är förenlig med en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 °C utan en tillfälligt överskriden temperaturuppgång (med 50 procents sannolikhet), i linje med minskningar som bedömts av IPCC i deras specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning (Special Report on Global Warming of 1.5 °C).

3 Inklusive metanutsläpp i koldioxidekvivalenter för scope 1 och 2.

 

För ytterligare information

Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)
 

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Pressmeddelanden