Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse

disclosure_Nordea Bank Sweden Pension Foundation

Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse utgör säkerhet för de pensionsåtaganden som åligger svenska bolag och filialer inom Nordeakoncernen. Stiftelsen investerar bland annat via fonder i aktier utgivna av bolag inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som handlas på en reglerad marknad. 

Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse lämnar följande redogörelser i enlighet med lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Principer för aktieägarengagemang

Stiftelsen har uppdragit åt Nordea Investment Management AB (NIM) att sköta stiftelsens investeringar enligt principen om diskretionär förvaltning. Detta innebär att det är NIM som löpande fattar beslut om stiftelsens investeringar inom ramen för överenskommelsen. 

NIM uppdrar åt Nordea Funds Ltd (NF) eller Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA) att förvalta de fonder som ingår i stiftelsens portfölj. NF och NIFSA tillämpar egna interna regler och praxis angående ägarstyrning och aktieägarengagemang, och representerar i dessa aktiviteter samtliga andelsägare i fonderna, däribland stiftelsen.  

Mot denna bakgrund bedriver stiftelsen ingen egen verksamhet i fråga om ägarstyrning och det är därmed inte relevant för stiftelsen att anta egna principer för aktieägarengagemang. 

Ytterligare information om ägarstyrning avseende de fonder som NF och NIFSA förvaltar finns på denna sida

Investeringsstrategi 

Stiftelsen har antagit en aktieinvesteringsstrategi som möjliggör att portföljen som helhet ska kunna ge god avkastning på medellång till lång sikt, eftersom de pensionsåtaganden för vilka stiftelsen utgör säkerhet löper över lång tid. Målet är att avkastningen ska överstiga åtagandenas finansieringskostnad med en till två procentenheter per år på lång sikt. 

Aktieinvesteringsstrategin (liksom investeringsstrategin i sin helhet) bygger på matchnings-, diversifierings- respektive portföljprincipen. 

  • Matchningsprincipen innebär att stiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt, att avkastningsmålet är möjligt att nå. 
  • Diversifieringsprincipen medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etcetera i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser bland portföljens innehav. 
  • Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som isolerat kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprinciperna efterlevs.

Stiftelsens investeringar sker i enlighet med Nordea Asset Managements policy för hållbara investeringar, vilket bland annat innebär att hållbarhetsfaktorer beaktas i investeringsbeslut. Även detta bidrar till att tillse att portföljen har en stabil utveckling på lång sikt.  

Överenskommelse med kapitalförvaltare 

Enligt överenskommelsen med NIM erhåller stiftelsen regelbundet skriftliga rapporter avseende portföljens utveckling, innehav med mera. Dessutom deltar NIM regelbundet på stiftelsens styrelsemöten, då NIM bland annat presenterar portföljens utveckling och redogör för relevanta marknadshändelser och marknadsutsikter som bedöms kunna påverka portföljen på såväl kort som lång sikt. 

Överenskommelsen med NIM gäller tills vidare, med möjlighet för båda parter att säga upp avtalet efter iakttagande av en viss uppsägningstid.

Den ersättning som NIM erhåller för uppdraget baseras på marknadsvärdet av stiftelsens portfölj. Ersättningsformen innebär en prestationsbaserad ersättningskomponent i det att en ökning av portföljens värde leder till en ökning av ersättningen. På så vis har NIM incitament att verka för att portföljen utvecklas positivt på lång sikt.  

Till grund för stiftelsens bedömning av NIM:s utförande av uppdraget vad gäller avkastning, ligger portföljens avkastning efter avdrag för transaktionskostnader. På detta sätt bevakar stiftelsen NIM:s kostnader för portföljens omsättning.

Stiftelsen bevakar inte portföljens avsedda omsättningshastighet eller gränser för omsättningshastigheten. Skälet till detta är att stiftelsen istället utvärderar NIM:s avkastning efter avdrag för transaktionskostnader. 

Stiftelsens uppföljning och utvärdering av NIM:s uppdrag, tillsammans med stiftelsens möjlighet att säga upp överenskommelsen, främjar att NIM grundar sina investeringsbeslut på bedömningar av portföljbolagens resultat i syfte att tillse att portföljen ger en så god avkastning som möjligt. På samma sätt främjar överenskommelsen att NIM engagerar sig i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat.