Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse

disclosure_Nordea Bank Sweden Pension Foundation

Bakgrund och ändamål

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser utställda av Nordea Bank Abp, filial i Sverige samt av andra svenska bolag och filialer i Nordeakoncernen. Stiftelsen utgör säkerhet för de pensionsåtaganden som åligger dessa bolag och filialer. 

Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar den arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar således inte detta ansvar och betalar inte heller ut några pensioner. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner. Detta regleras i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (”tryggandelagen”).

Stiftelsens ändamål uppfylls genom att stiftelsen förvaltar de medel som arbetsgivarna avsatt till stiftelsen för att trygga deras pensionsåtaganden. Avsikten med förvaltningen är att stiftelsens tillgångar ska ha en stabil och positiv värdeutveckling på lång sikt, för att på så vis utgöra god säkerhet för de pensionsåtaganden som tryggas i stiftelsen. 

Stiftelsen investerar bland annat via fonder i aktier utgivna av bolag inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som handlas på en reglerad marknad. Mer information om stiftelsens förvaltning och placeringsprofil finns under rubriken Investeringsstrategi nedan.

Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse lämnar denna information i enlighet med tryggandelagen och tillämpliga bestämmelser från Finansinspektionen.

Stiftelsens ekonomiska ställning 

Stiftelsen har en god ekonomi och det finns ett betryggande överskott i stiftelsen som helhet, dvs. värdet av stiftelsens tillgångar överstiger värdet av den tryggade pensionsskulden.

Närmare information om stiftelsens ekonomiska ställning finns i stiftelsens senaste årsredovisning (pdf, 3 MB).

Principer för aktieägarengagemang

Stiftelsen har uppdragit åt Nordea Investment Management AB (NIM) att sköta stiftelsens investeringar enligt principen om diskretionär förvaltning. Detta innebär att det är NIM som löpande fattar beslut om stiftelsens investeringar inom ramen för överenskommelsen. 

NIM uppdrar åt Nordea Funds Ltd (NF) eller Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA) att förvalta de fonder som ingår i stiftelsens portfölj. NF och NIFSA tillämpar egna interna regler och praxis angående ägarstyrning och aktieägarengagemang, och representerar i dessa aktiviteter samtliga andelsägare i fonderna, däribland stiftelsen.  

Mot denna bakgrund bedriver stiftelsen ingen egen verksamhet i fråga om ägarstyrning och det är därmed inte relevant för stiftelsen att anta egna principer för aktieägarengagemang. 

Ytterligare information om ägarstyrning avseende de fonder som NF och NIFSA förvaltar finns här

Investeringsstrategi 

Syftet med stiftelsens investeringar är att på lång sikt trygga pensionsåtagandena på ett tillfredsställande sätt och samtidigt skapa möjligheter att förbättra den finansiella ställningen. 

Stiftelsen har antagit en investeringsstrategi som möjliggör att portföljen som helhet ska kunna ge god avkastning på medellång till lång sikt, eftersom de pensionsåtaganden för vilka stiftelsen utgör säkerhet löper över lång tid. Målet är att avkastningen ska överstiga åtagandenas finansieringskostnad med en till två procentenheter per år på lång sikt. För att kunna uppnå avkastningsmålet är en viss riskexponering i förhållandet mellan portföljen och pensionsåtagandena nödvändigt.

Investeringsstrategin (inklusive aktieinvesteringsstrategin) bygger på matchnings-, diversifierings- respektive portföljprincipen. 

  • Matchningsprincipen innebär att stiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt, att avkastningsmålet är möjligt att nå. 
  • Principen om diversifiering medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etcetera i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser bland portföljens innehav. 
  • Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som isolerat kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprinciperna efterlevs.

NIM:s investeringar sker i enlighet med Nordea Asset Managements policy för hållbara investeringar, vilket innebär att miljöfaktorer, klimatfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer beaktas i investeringsbeslut avseende sådana fonder där policyn är tillämplig (aktivt förvaltade fonder). För närvarande återfinns dock inte några fonder i stiftelsens portfölj som policyn är tillämplig på, då samtliga stiftelsens fonder i nuläget är s.k. indexfonder. 

Ytterligare information om stiftelsens investeringsstrategi finns i stiftelsens placeringsriktlinjer (pdf, 223 KB).

Överenskommelse med kapitalförvaltare 

Enligt överenskommelsen med NIM erhåller stiftelsen regelbundet skriftliga rapporter avseende portföljens utveckling, innehav med mera. Dessutom deltar NIM regelbundet på stiftelsens styrelsemöten, då NIM bland annat presenterar portföljens utveckling och redogör för relevanta marknadshändelser och marknadsutsikter som bedöms kunna påverka portföljen på såväl kort som lång sikt. 

Överenskommelsen med NIM gäller tills vidare, med möjlighet för båda parter att säga upp avtalet efter iakttagande av en viss uppsägningstid.

Den ersättning som NIM erhåller för uppdraget baseras på marknadsvärdet av stiftelsens portfölj. Ersättningsformen innebär en prestationsbaserad ersättningskomponent i det att en ökning av portföljens värde leder till en ökning av ersättningen. På så vis har NIM incitament att verka för att portföljen utvecklas positivt på lång sikt.  

Till grund för stiftelsens bedömning av NIM:s utförande av uppdraget vad gäller avkastning, ligger portföljens avkastning efter avdrag för transaktionskostnader. På detta sätt bevakar stiftelsen NIM:s kostnader för portföljens omsättning.

Stiftelsen bevakar inte portföljens avsedda omsättningshastighet eller gränser för omsättningshastigheten. Skälet till detta är att stiftelsen istället utvärderar NIM:s avkastning efter avdrag för transaktionskostnader. 

Stiftelsens uppföljning och utvärdering av NIM:s uppdrag, tillsammans med stiftelsens möjlighet att säga upp överenskommelsen, främjar att NIM grundar sina investeringsbeslut på bedömningar av portföljbolagens resultat i syfte att tillse att portföljen ger en så god avkastning som möjligt. På samma sätt främjar överenskommelsen att NIM engagerar sig i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat.

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn har fastställts mot bakgrund av stiftelsens verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiell stabilitet och resultat som helhet. De långsiktiga intressena för de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen har också beaktats.

Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är att säkerställa pensionsåtaganden för enheter i Nordea-gruppen. För detta ändamål förvaltar stiftelsen en portfölj av tillgångar i syfte att skapa en god och stabil avkastning på medellång till lång sikt, med tanke på att pensionsåtagandena som säkerställs av stiftelsen löper under lång tid. Stiftelsens riskprofil lämnar inte utrymme för investeringar eller aktiviteter som skulle äventyra stiftelsens förmåga att behålla sin långsiktiga investeringsstrategi.

Mot bakgrund av ovanstående ska de av stiftelsen antagna ersättningsprinciperna säkerställa att ersättningen betalas i rimliga belopp, att övervägande fast ersättning används och att rörlig ersättning endast betalas om det anses lämpligt för att säkerställa ett korrekt genomförande av stiftelsens investeringsstrategi.

Stiftelsen har inga anställda och inga löner utbetalas. 

Stiftelsens styrelseledamöter erhåller inga arvoden från stiftelsen.

Ersättning för arbete som utförs för stiftelsen av en extern part enligt ett outsourcingavtal ska anpassas till marknadspraxis. Outsourcingavtalet ska innehålla villkor som tydligt reglerar den ersättning som ska betalas enligt avtalet.

För att undvika intressekonflikter får inte styrelseledamot delta i handläggningen eller beslut i fråga där styrelseledamoten direkt eller indirekt har eget intresse.

Mer information

Personer vars pension tryggas av stiftelsen har rätt att få följande information:

  • Ovanstående uppgifter i pappersformat
  • En kopia av stiftelsens stadgar
  • En kopia av stiftelsens senaste årsredovisning
  • En kopia av stiftelsens placeringsriktlinjer

Kontakta stiftelsen om du önskar ta del av dessa handlingar.