Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse

Tillbaka till engelsk version

Bakgrund och ändamål

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser utställda av Nordea Bank Abp, filial i Sverige samt av andra svenska bolag och filialer i Nordeakoncernen. Stiftelsen utgör säkerhet för de pensionsåtaganden som åligger dessa bolag och filialer. 

Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar den arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar således inte detta ansvar och betalar inte heller ut några pensioner. Arbetsgivaren äger rätt att från stiftelsen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner. Detta regleras i lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (”tryggandelagen”).

Stiftelsens ändamål uppfylls genom att stiftelsen förvaltar de medel som arbetsgivarna avsatt till stiftelsen för att trygga deras pensionsåtaganden. Avsikten med förvaltningen är att stiftelsens tillgångar ska ha en stabil och positiv värdeutveckling på lång sikt, för att på så vis utgöra god säkerhet för de pensionsåtaganden som tryggas i stiftelsen. 

Stiftelsen investerar bland annat via fonder i aktier utgivna av bolag inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som handlas på en reglerad marknad. Mer information om stiftelsens förvaltning och placeringsprofil finns under rubriken Investeringsstrategi nedan.

Nordea Bank Sveriges Pensionsstiftelse lämnar denna information i enlighet med tryggandelagen och tillämpliga bestämmelser från Finansinspektionen.

Stiftelsens ekonomiska ställning 

Stiftelsen har en god ekonomi. Närmare information om stiftelsens ekonomiska ställning finns i stiftelsens senaste årsredovisning.

Principer för aktieägarengagemang

Stiftelsen har uppdragit åt Nordea Investment Management AB (NIM) att sköta stiftelsens investeringar enligt principen om diskretionär förvaltning. Detta innebär att det är NIM som löpande fattar beslut om stiftelsens investeringar inom ramen för överenskommelsen. 

NIM uppdrar åt Nordea Funds Ltd (NF), Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA) och Nordea Alternative Strategies Fund S.A., SICAV-RAIF (NAS) att förvalta de fonder som ingår i stiftelsens portfölj. NF, NIFSA och NAS tillämpar egna interna regler och praxis angående ägarstyrning och aktieägarengagemang, och representerar i dessa aktiviteter samtliga andelsägare i fonderna, däribland stiftelsen.  

Mot denna bakgrund bedriver stiftelsen ingen egen verksamhet i fråga om ägarstyrning och det är därmed inte relevant för stiftelsen att anta egna principer för aktieägarengagemang. 

Ytterligare information om ägarstyrning avseende de fonder som NF och NIFSA förvaltar finns här

Investeringsstrategi 

Syftet med stiftelsens investeringar är att på lång sikt trygga pensionsåtagandena på ett tillfredsställande sätt och samtidigt skapa möjligheter att förbättra den finansiella ställningen. 

Stiftelsen har antagit en investeringsstrategi som möjliggör att portföljen som helhet ska kunna ge god avkastning på medellång till lång sikt, eftersom de pensionsåtaganden för vilka stiftelsen utgör säkerhet löper över lång tid. Målet är att avkastningen ska överstiga åtagandenas finansieringskostnad med en till två procentenheter per år på lång sikt. För att kunna uppnå avkastningsmålet är en viss riskexponering i förhållandet mellan portföljen och pensionsåtagandena nödvändigt.

Investeringsstrategin (inklusive aktieinvesteringsstrategin) bygger på matchnings-, diversifierings- respektive portföljprincipen. 

  • Matchningsprincipen innebär att stiftelsens portfölj är placerad på sådant sätt, att avkastningsmålet är möjligt att nå. 
  • Principen om diversifiering medför att portföljen är spridd inom och mellan olika tillgångsslag, marknader, branscher, etcetera i syfte att minska effekten av enskilda negativa händelser bland portföljens innehav. 
  • Portföljprincipen innebär att portföljen kan innehålla tillgångar som isolerat kan ses som riskfyllda, men som i sammanhanget – som del av portföljen – har egenskaper som gör att matchnings- och diversifieringsprinciperna efterlevs.

Ytterligare information om stiftelsens investeringsstrategi finns i stiftelsens placeringsriktlinjer (engelsk).

Överenskommelse med kapitalförvaltare 

Enligt överenskommelsen med NIM erhåller stiftelsen regelbundet skriftliga rapporter avseende portföljens utveckling, innehav med mera. Dessutom deltar NIM regelbundet på stiftelsens styrelsemöten, då NIM bland annat presenterar portföljens utveckling och redogör för relevanta marknadshändelser och marknadsutsikter som bedöms kunna påverka portföljen på såväl kort som lång sikt. 

Överenskommelsen med NIM gäller tills vidare, med möjlighet för båda parter att säga upp avtalet efter iakttagande av en viss uppsägningstid.

Den ersättning som NIM erhåller för uppdraget baseras på marknadsvärdet av stiftelsens portfölj. Ersättningsformen innebär en prestationsbaserad ersättningskomponent i det att en ökning av portföljens värde leder till en ökning av ersättningen. På så vis har NIM incitament att verka för att portföljen utvecklas positivt på lång sikt.  

Till grund för stiftelsens bedömning av NIM:s utförande av uppdraget vad gäller avkastning, ligger portföljens avkastning efter avdrag för transaktionskostnader. På detta sätt bevakar stiftelsen NIM:s kostnader för portföljens omsättning.

Stiftelsen bevakar inte portföljens avsedda omsättningshastighet eller gränser för omsättningshastigheten. Skälet till detta är att stiftelsen istället utvärderar NIM:s avkastning efter avdrag för transaktionskostnader. 

Stiftelsens uppföljning och utvärdering av NIM:s uppdrag, tillsammans med stiftelsens möjlighet att säga upp överenskommelsen, främjar att NIM grundar sina investeringsbeslut på bedömningar av portföljbolagens resultat i syfte att tillse att portföljen ger en så god avkastning som möjligt. På samma sätt främjar överenskommelsen att NIM engagerar sig i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat.

Hållbarhetsriskpolicy

Hållbarhetsriskpolicyn innehåller principer och övergripande regler för hantering och kontroll av hållbarhetsrisker i stiftelsen. 

Stiftelsen strävar efter att bidra till en omställning mot en hållbar framtid genom investeringar i hållbara lösningar och aktiviteter som ger positiva, mätbara och hållbara samhällseffekter samtidigt som tillfredsställande avkastning erhålls. Stiftelsen menar att genom inkludering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen kan investeringarnas riskjusterade avkastning öka, både genom reducering av den långsiktiga hållbarhetsrisken och potentiellt värdeskapande genom identifiering av hållbara attraktiva investeringar.

Hållbarhetsrisk definieras som en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad (ESG) händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringen värde.

Eftersom stiftelsen inte förvaltar sina egna tillgångar direkt hanteras hållbarhetsriskrelaterade frågor primärt av den externe kapitalförvaltaren Nordea Investment Management AB (NIM). Stiftelsen kräver att kapitalförvaltaren integrerar hållbarhetsrisker i sin investeringsbeslutsprocess vid utveckling och övervakning av portföljer. Internationella ESG-konventioner och normer ska beaktas i investeringsanalyser, beslutprocesser och intern styrning. 

Investeringar sker i enlighet med Nordea Asset Managements (NAM) policy för hållbara investeringar (på engelska), vilket innebär att ESG-faktorer beaktas i investeringsbeslut avseende sådana fonder där policyn är tillämplig (aktivt förvaltade fonder och s.k. enhanced indexfonder). Grundläggande trygghetsåtgärder har också införts genom NAM:s policy för ansvarsfulla investeringar som förbjuder investeringar i bolag som producerar olagliga vapen eller kärnvapen och bolag med exponeringar mot kolbrytning över ett fördefinierat tröskelvärde. Vidare gäller att NIM också förvaltar en private equity-portfölj på uppdrag av stiftelsen. NIM:s private equity-grupp beaktar hållbarhetsrisker när de väljer private equity-fonder och de söker fonder som har mätbar hållbar inverkan.

Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Stiftelsen beaktar inte investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR[1] artikel 4.1 (b). Redovisning av de huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer enligt SFDR och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 har ansetts oproportionerligt betungande för pensionsstiftelsen att beakta, med hänsyn till stiftelsens storlek, art, omfattning och komplexitet.

Stiftelsen kräver emellertid att kapitalförvaltaren beaktar investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer och att kapitalförvaltaren på sin webbplats offentliggör och håller uppdaterad en redogörelse för due diligence-policyer med avseende på dessa konsekvenser. Informationen från kapitalförvaltaren avseende stiftelsens investeringar kan beaktas av stiftelsen.

Hållbarhetsrisker inkluderas i investeringsbeslutsprocessen som framgår ovan.

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn

Ersättningspolicy

Ersättningspolicyn har fastställts mot bakgrund av stiftelsens verksamhet, riskprofil, mål, långsiktiga intressen, finansiell stabilitet och resultat som helhet. De långsiktiga intressena för de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen har också beaktats.

Stiftelsens huvudsakliga verksamhet är att säkerställa pensionsåtaganden för enheter i Nordea-gruppen. För detta ändamål förvaltar stiftelsen en portfölj av tillgångar i syfte att skapa en god och stabil avkastning på medellång till lång sikt, med tanke på att pensionsåtagandena som säkerställs av stiftelsen löper under lång tid. Stiftelsens riskprofil lämnar inte utrymme för investeringar eller aktiviteter som skulle äventyra stiftelsens förmåga att behålla sin långsiktiga investeringsstrategi.

Mot bakgrund av ovanstående ska de av stiftelsen antagna ersättningsprinciperna säkerställa att ersättningen betalas i rimliga belopp, att övervägande fast ersättning används, att rörlig ersättning endast betalas om det anses lämpligt för att säkerställa ett korrekt genomförande av stiftelsens investeringsstrategi och att sund och effektiv riskhantering vad avser hållbarhetsrisker främjas. Rörlig ersättning får inte skapa ett incitament för överdrivet risktagande i förhållande till stiftelsens investeringsstrategi eller med hänsyn till hållbarhetsrisker eller som skapar intressekonflikter i relation till stiftelsen eller de personer vars pensionsförmåner är tryggade genom stiftelsen.

Den externa kapitalförvaltaren NIM beaktar hållbarhetsrisker då mål sätts och prestationer utvärderas inom rörliga ersättningssystem. Alla anställda med rörlig ersättning mäts mot både lämpliga kvalitativa och kvantitativa mål utifrån deras roll och arbetsuppgifter. Alla anställda har resultatmål som är länkade till risk och regelefterlevnad, inklusive hållbarhetsrisk vilket kräver uppfyllande av höga krav. För ytterligare information i denna del se NIM:s information om integreringen av hållbarhetsrisker för ersättningar (på engelska).

Stiftelsen har inga anställda och inga löner utbetalas. 

Stiftelsens styrelseledamöter erhåller inga arvoden från stiftelsen.

Ersättning för arbete som utförs för stiftelsen av en extern part enligt ett outsourcingavtal ska anpassas till marknadspraxis. Outsourcingavtalet ska innehålla villkor som tydligt reglerar den ersättning som ska betalas enligt avtalet.

För att undvika intressekonflikter får inte styrelseledamot delta i handläggningen eller beslut i fråga där styrelseledamoten direkt eller indirekt har eget intresse.

Mer information

Personer vars pension tryggas av stiftelsen har rätt att få följande information:

  • Ovanstående uppgifter i pappersformat
  • En kopia av stiftelsens stadgar
  • En kopia av stiftelsens senaste årsredovisning
  • En kopia av stiftelsens placeringsriktlinjer

Kontakta stiftelsen om du önskar ta del av dessa handlingar.

 

Information om stiftelsen

Direktionens kontakt

Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen Stockholm och Finansinspektionen. Stiftelsen är registrerad i Sverige och har sitt säte i Stockholm.

Tel:

+46 10-1569335

Email: 

fredrik.hardling [at] nordea.com (fredrik[dot]hardling[at]nordea[dot]com)

Address:

c/o Nordea, Smålandsgatan 15-17, H60, Fredrik Härdling, 105 71 Stockholm

 

Stiftelsens administrator

Tel: 

+46 (0)101 57 1863

Email:

anders.brink [at] nordea.com (anders[dot]brink[at]nordea[dot]com)

Address:

c/o Nordea, Mäster Samuelsgatan 17-21, M514, Anders Brink, 105 71 Stockholm