Nordeas Pensionsstiftelse - Finland

disclosure_Nordea Pension Foundation_Finland

Nordeas Pensionsstiftelses (nedan Pensionsstiftelsen) syfte i enlighet med Pensionsstiftelsens stadgar är att bevilja ålders-, invalid-, familje- och tilläggspension till personerna i de finska bolag i Nordeakoncernen som hör till Pensionsstiftelsens verksamhetskrets. 

Tillgångarna som utgör täckning för Pensionsstiftelsens ansvar har investerats på ett tryggande och avkastande sätt i enlighet med bestämmelserna som gäller Pensionsstiftelsen med beaktande av kraven på Pensionsstiftelsens likviditet. 

Pensionsstiftelsen investerar bland annat via fonder i aktier utgivna av bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som handlas på en reglerad marknad.  

Pensionsstiftelsen lämnar följande redogörelser i enlighet med lagen om pensionsstiftelser (29.12.1995/1774).

Principerna för ägarstyrning

Pensionsstiftelsen har gett i uppdrag åt Nordea Investment Management AB (NIM) att sköta Pensionsstiftelsens investeringar enligt principen om diskretionär förvaltning. Detta innebär att det är NIM som regelbundet fattar beslut om Pensionsstiftelsens investeringar.  

NIM ger i uppdrag åt Nordea Funds Ab (NF) eller Nordea Investment Funds S.A. (NIFSA) att förvalta de fondandelar som ingår i Pensionsstiftelsens investeringsportfölj. NF och NIFSA tillämpar sina egna interna regler och praxis i anslutning till sin verksamhet i fråga om aktiv ägarstyrning. I denna verksamhet representerar de samtliga andelsägare i fonderna, däribland Pensionsstiftelsen.  

Mot denna bakgrund bedriver Pensionsstiftelsen ingen egen verksamhet i fråga om ägarstyrning och det är därför inte relevant för Pensionsstiftelsen att anta egna principer för ägarstyrning.   

Ytterligare information om ägarstyrning avseende de fonder som NF och NIFSA förvaltar finns här. 

Investeringsstrategi 

Enligt Pensionsstiftelsens investeringsstrategi är målet för investeringarna på kort sikt att säkerställa en tillräcklig likviditet på så sätt att pensionsutgifter och övriga kostnader kan täckas utan olönsam realisation av tillgångar. 

Det långsiktiga målet är att den totala avkastningen på de investerade tillgångarna överstiger beräkningsräntan. 

Pensionsstiftelsen investerar sina tillgångar endast i objekt som är dugliga för täckning av pensionsansvaret. 

Alla investeringar i statsobligationer, företagsobligationer, aktier eller fastigheter (hyresgäster) bedöms utifrån deras kreditvärdighet. Kvaliteten på krediterna bedöms utifrån en analys av fundamenten för kreditrisken. I analysen ägnas uppmärksamhet åt emittentens penningflöde, likviditet och solvens samt eventuella säkerheter och/eller säkerheter med förmånsrätt. Kreditbetyget som ett visst kreditratinginstitut har gett emittenten och obligationen i fråga är en del av analysen, men det är inte det enda som avgör slutresultatet av bedömningen. 

Investeringarna i synnerhet i företagsobligationer, såsom high yield-obligationer, har utlokaliserats till specialiserade kapitalförvaltare som har egna interna, avancerade modeller för att betygsätta obligationer. Dessa kapitalförvaltare gör sina egna analyser utifrån fundamenten.

Tillgångarna investeras i aktier via placeringsfonder för att säkerställa en tillräcklig diversifiering.  

Pensionsstiftelsens tillgångar investeras i enlighet med Nordea Asset Managements principer för hållbara investeringar (ESG). Detta innebär bland annat att hållbarhetsfaktorerna beaktas i investeringsbesluten. På detta sätt säkerställs också att investeringarna är hållbara på lång sikt.  

Avtal med kapitalförvaltaren 

Enligt avtalet med NIM erhåller Pensionsstiftelsen regelbundet skriftliga rapporter om portföljens utveckling, innehav med mera. Dessutom deltar NIM regelbundet på Pensionsstiftelsens styrelsemöten, där NIM bland annat presenterar portföljens utveckling och redogör för eventuella marknadshändelser och marknadsprognoser som bedöms kunna påverka portföljen på såväl kort som lång sikt.  

Avtalet med NIM gäller tills vidare. Båda parterna har möjlighet att säga upp avtalet efter iakttagande av en viss uppsägningstid. Den provision som NIM erhåller för uppdraget grundar sig på marknadsvärdet av Pensionsstiftelsens investeringsportfölj. I provisionen ingår en avkastningsbunden komponent som gör att en ökning av investeringsportföljens marknadsvärde leder till en ökning av provisionen. På så vis har NIM incitament att se till att värdet på portföljen utvecklas positivt på lång sikt.   

Portföljens avkastning efter avdrag för transaktionskostnader utgör grunden för pensionsstiftelsens bedömning av NIM:s utförande av uppdraget. På detta sätt bevakar Pensionsstiftelsen NIM:s kostnader för portföljens omsättning. 

Pensionsstiftelsen varken bevakar eller begränsar portföljens målsatta omsättningshastighet. Detta beror på att Pensionsstiftelsen utvärderar NIM:s avkastning efter avdrag för transaktionskostnader.  

Pensionsstiftelsens uppföljning och utvärdering av NIM:s uppdrag, tillsammans med Pensionsstiftelsens möjlighet att säga upp avtalet, sporrar NIM att grunda sina investeringsbeslut på bedömningar av portföljbolagens resultat i syfte att se till att portföljen ger en så god avkastning som möjligt. På samma sätt sporrar avtalet NIM att engagera sig i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat.