2023-11-16 08:45

Bankinitiativet Hållbar byggbransch sjösätts tillsammans med andra banker

Landes största banker lanserar gemensamma villkor mot fusk i byggbranschen – i nära samarbete med branschen. Syftet är att byggbranschen ska bli mer hållbar med hjälp av riktlinjer kring fusk, arbetsförhållanden och rapportering.
Factory building

I november 2018, bjöd den svenska byggindustrin in de största bankerna i Sverige för att diskutera hur bankerna kan bidra till en mer hållbar byggbransch. Det mynnade ut i ett samarbetsavtal, mellan sex banker som undertecknades i november 2020. Målet är att bidra till en sundare konkurrens i byggbranschen, genom att förbättra kontrollerna vid finansiering till företag för ny-, om- och tillbyggnad. 

Nu lanserar fem av bankerna, Nordea, SEB, Swedbank, SBAB och Danske Bank initiativet och har i samverkan med byggbranschen kommit överens om att införa gemensamma riktlinjer, som för kunderna innebär krav på ökad kontroll i alla entreprenörsled. Syftet är att visa på ett gott kontrollsystem över hur entreprenörer lever upp till de krav som ställs genom förbättrad rapportering och uppföljning.  

Samtidigt implementerar Handelsbanken egna särskilda villkor inom ramen för samarbetets riktlinjer. 

Läs mer om initiativet i pressmeddelandet från bankföreningen eller på projektets hemsida.  

Jobbar ihop för att komma framåt

Varför gör bankerna det här?

Fastighets- och byggsektorn tillsammans med bankerna vill bidra till en hållbar byggbransch. Genom att ställa förutsägbara och gemensamma krav kan vi tillsammans bidra till att motverka oegentligheter vid finansiering av om-, till- och nybyggnation. 

Vilka anpassade krav är det som kontrolleras? 

Bankerna och branschen har bland annat kommit överens om följande kring när en kredit söks för ett byggprojekt:  

  • säkerställande av identitet och arbetsgivarsamband för alla på arbetsplatsen genom elektronisk personalliggare samt tillhandahållande av digital rapportering till långivaren 
  • underentreprenörer som besöker en byggarbetsplats ska vara föranmälda, kontrollerade och godkända 
  • krav på fysiska arbetsplatskontroller av till exempel skalskydd och arbetsmiljö 

 

Hållbara banktjänster
Tillväxt i företag