2024-04-26 11:12

Demografisk utmaning i Sverige

Befolkningsökningen var förra året den minsta på över 20 år. Det är mycket som talar för att befolkningen växer långsamt även kommande år. Det får konsekvenser för bland annat behovet av nya bostäder, andra investeringar och arbetsmarknaden.
Business people walking through a city at dawn

Lägsta befolkningsökningen på 20 år…

Befolkningsökningen växlade ned till 0,3 procent under 2023, den lägsta ökningstakten sedan år 2000. Befolkningen ökade med 30 200 personer, vilket motsvarar cirka 14 000 hushåll. Det innebär att det trots det branta fallet i bostadsbyggandet påbörjades ungefär dubbelt så många bostäder som antalet nya hushåll förra året.

Lägre befolkningstillväxt i riket innebär att befolkningen minskade i två av tre kommuner och i drygt hälften av länen. Den lägre befolkningsökningen i riket berodde på lägre nettoinvandring och färre födslar. Nettoinvandringen har minskat med 80 procent jämfört med 2016 och stod för två tredjedelar av befolkningsökningen 2023 medan födelseöverskottet stod för en tredjedel. 

Samtidigt har födelsetalet (dvs. hur många barn som föds i förhållande till antal kvinnor i fertil ålder) fallit sedan 2010 och nedgången accelererade under 2022 och 2023 (graf A). Förra året var födelsetalet endast 1,45 – det lägsta som uppmätts sedan man började mäta år 1749. Detta trots att gruppen i den mest barnafödande åldern (30–34 år) är rekordstor. 

Den snabba nedgången i födelsetal är inte bara ett svenskt fenomen, utan födelsetalen har fallit snabbt i många länder de senaste tre åren. En förklaring kan vara att kostnadskrisen bland annat påverkar potentiella barnfamiljers ekonomiska situation och därigenom benägenheten att skaffa barn.

Antalet 0–4 åringar har fallit med åtta procent sedan 2018 i Sverige. Gruppen är den minsta på 14 år och står med undantag för 2000–2003 för den lägsta andelen av befolkningen på 150 år. Även om födelsetalet väntas repa sig kommande år så minskar ändå behovet av förskolor och skolplatser framöver.

A / Stora variationer i födelsetal

Antal barn per kvinnor i fertil ålder

…väntas bestå kommande år

Mycket talar för att det inte var en tillfälligt låg befolkningsökning förra året. Istället är det mycket som talar för att befolkningen växer långsammare under 2020-talet.

SCB:s befolkningsprognos förra året pekade mot en befolkningsökning nära 0,5 procent per år fram till 2030. Deras antaganden var då en gradvis återhämtning av födelsetalet samt en nettoinvandring på nära 40 000 per år. Om nettoinvandringen istället skulle sättas till 0 blir befolkningsökningen endast 0,1 procent i snitt per år, vilket skulle motsvara i genomsnitt 6 000 nya hushåll per år. Med ett antagande om nettoinvandring på samma nivå som 2023, dvs. 20 000 personer, blir ökningstakten ungefär 0,3 procent per år vilket årligen motsvarar 15 000 nya hushåll. Detta är också vårt huvudscenario (graf A).

Mycket talar för att befolkningen fortsätter att växa långsammare under det kommande decenniet.

Susanne Spector, Chef makroekonomisk analys, Nordea

Lägre befolkningstillväxt påverkar många delar av ekonomin. Det är osannolikt att byggandet återhämtar sig till de nivåer vi såg 2021 och 2022 med nära 70 000 respektive 55 000 byggstarter per år även med en något högre befolkningsökning än förväntat.

Fler kommuner behöver också se över sina investeringsplaner. Allt fler kommuner får färre kommuninvånare i framtiden, och även tidigare snabbväxande kommuner växlar ner. Detta kan innebära att konkurrensen mellan kommuner om att expandera blir tuffare framöver. På lång sikt ökar också belastningen på de offentliga finanserna när andelen äldre i befolkningen växer.

En lägre befolkningstillväxt innebär lägre potentiell ekonomisk tillväxt. Investeringsbehovet minskar och även expansioner av exempelvis mataffärer, butiker och restauranger blir allt annat lika mindre när befolkningen inte växer lika snabbt som tidigare.

På lång sikt har befolkningens storlek ingen påverkan på arbetslöshet eller sysselsättningsgrad, men när färre personer gör sitt inträde på arbetsmarknaden kan arbetslösheten sjunka initialt på grund av minskad konkurrens om jobben. Bristen på arbetskraft de närmaste åren kan därmed förvärras när befolkning i arbetsför ålder knappt ökar, samtidigt som kompetensförsörjningen blir en fortsatt utmaning. På längre sikt minskar däremot behovet av arbetskraft när den potentiella tillväxten sjunker.

Den här artikeln publicerades initialt i Nordea Economic Outlook: Faller på plats. Publikationsdatum 24 april 2024. Läs mer från den senaste Nordea Economic Outlook.

Author

Namn:
Susanne Spector
Titel:
Chef makroekonomisk analys, Sverige, Nordea
Economic Outlook
Insikter
Ekonomi
Efter att ha läst den här artikeln, hur påverkades din uppfattning om Nordea?