Epiroc – högre råvarupriser driver ordertillväxt

Martin Björsell

2024-05-08 10:13

Som leverantör till gruv- och infrastrukturindustrin verkar Epiroc inom områden där flera intressanta strukturella tillväxttrender väntas gynna bolaget under en lång tid framöver. En växande medelklass och tydliga urbaniseringstrender driver efterfrågan på metaller och utbyggnad av infrastruktur. Inom gruvindustrin är energiomställningen och elektrifieringen kanske den viktigaste strukturella stimulansen till en ökad efterfrågan.

Den vägande drivkraften till inköp av utrustning är råvarupriserna och jag menar att den senaste tidens uppgång i guld- och kopparpriser ökar sannolikheten för att efterfrågan av borr- och bergutrustning kommer att accelerera under det andra halvåret i år. 

Medan efterfrågan på guld är svår att förutspå bedömer jag att de höga kopparpriserna kommer att fortsätta. Kina, som står för runt hälften av världens kopparkonsumtion, visar tecken på att förbättras samtidigt som kopparpriset lär få stöd av ett underskott av koppar i spåren av produktionsnedskärningar.

Även om Epirocs rapport för det första kvartalet bjöd på ännu en marginalbesvikelse noterade jag ett sekventiellt trendbrott av försäljnings- och administrationskostnaderna under kvartalet. Trots att marginalutvecklingen varit en besvikelse under de senaste kvartalen räknar jag med att lönsamheten gradvis kommer att förbättras. En av huvudanledningarna till den svagare marginalen har varit produktmixen och även om vi inte ska räkna med någon större förändring i närtid räknar jag med att en tilltagande organisk tillväxt i kombination med kostnadsbesparingar kommer att leda till att marginalen återhämtar sig under kommande år.   

Epiroc har en ganska kort historik som börsnoterat bolag men verksamheten har en lång historik. Fram till 2018 då Epiroc delades ut till Atlas Copcos aktieägare och noterades på Stockholmsbörsen var Epiroc en del av Atlas Copco gruppen som grundades 1873. 

Precis som Atlas Copco ser jag Epiroc som ett högkvalitetsbolag med hög avkastning på sysselsatt kapital, höga och stabila marginaler över tid, en stark balansräkning och en historik av god tillväxt. 

Dessa kvalitetsegenskaper i kombination med att jag räknar med att vinsttillväxten gradvis förbättras gör aktien intressant trots att värderingen inte sticker ut som låg. 

Epiroc-aktien

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter