Marknadssyn: Dags för en paus

Johan Larsson

2023-06-30 10:30

De ekonomiska utsikterna har förbättrats och det finns tecken på att den amerikanska centralbanken är på väg att lyckas med konststycket att dämpa inflationstrycket utan att det samtidigt resulterar i en ekonomisk hårdlandning. Obligationsmarknaden ser fortsatt intressant ut men vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer. Osäkra utsikter där det fortfarande råder osäkerhet kring hur räntehöjningarna kommer påverka såväl ekonomin i stort som bolagens vinstutveckling. Kortsiktigt ser vi risk för en korrigering vilket också talar för en något mer försiktig hållning.

Dags för en paus

På sistone har konjunkturkänsliga aktier och tillgångar gått bra vilket indikerar att investerare ser mer positivt på de ekonomiska utsikterna, och det blev lite extra skjuts när USA till slut höjde sitt skuldtak. Det förbättrade sentimentet är i sig en positiv utveckling men på kort sikt har utvecklingen gått fort vilket gör marknaden känsligt för en korrigering. Sommarmånaderna är ofta en sidledes rörelse under förhöjd volatilitet och vi tror således att det kan vara dags för en paus.

Årets uppgång för amerikanska S&P 500 är i dagsläget koncentrerad till en handfull stora och indextunga teknikbolag. Utvecklingen där endast ett fåtal bolag står för mer eller mindre hela börsuppgången får också anses öka risken på kort sikt. Mycket av det positiva kring AI (Artificial Intelligence) får anses ha prisats in i kursutvecklingen men som vid alla teknikskiften kommer det ta tid innan det syns i resultatutvecklingen. Stigande börs har lett till en högre värdering vilket också gör den kortsiktiga börsutvecklingen sårbar.

Utsikterna stärks

Även om vi anser att riskerna för en kortsiktig korrigering ökat så har samtidigt optimismen i marknaden med fokus på utsikterna stärkts. Givet de omfattande räntehöjningarna har den ekonomiska utvecklingen överraskat positivt. Efter ett tufft år har vi på sistone fått ta del av positiva datapunkter från den amerikanska bostadsmarknaden som kan ses som ett tidigt tecken på att de värsta effekterna kring räntehöjningarna eventuellt nu ligger bakom oss. Att utsikterna stärks innebär dock inte att tillväxten utifrån ett historiskt perspektiv ser stark ut. Tvärtemot ser tillväxten ut att bli svag, men samtidigt klart över vad som prisades in i höstas när marknaden förberedde sig på en kommande hårdlandning. Effekterna från räntehöjningarna kommer med viss eftersläpning och det råder enighet kring att vi ännu inte sett den fulla effekten.

Bankoron och risken för att kreditvillkoren skulle stramas åt ytterligare verkar inte ha förverkligats i den utsträckning som först befarats. Bankerna har dock stramat åt under de senaste sex månaderna och sämre tillgång och dyrare lån och krediter kommer successivt påverka företagens investeringsplaner och i slutändan tillväxten.

Lägre energipriser i Europa och slopade restriktioner i Kina är positivt för tillväxten men den kinesiska återhämtningen har hittills varit svagare än väntat. Som en konsekvens av den svagare återhämtningen kommer Kina av allt att döma ännu en gång försöka stimulera tillväxten. 

Europa har genomgått en mild recession där effekterna från tidigare höga energipriser negativt påverkat konsumtionen. Energipriserna har fallit tillbaka och tillsammans med ökad sysselsättning och stigande löner förväntas utvecklingen verka i andra riktningen framöver. I Europa har hushållen dessutom kvar sina besparingar från pandemin. Samtidigt ger olika enkätundersökningar riktade mot företagen en ganska dyster bild varför det mesta pekar i riktningen mot att högre räntor i viss mån kommer motverka tillväxtimpulsen från en högre konsumtion.

Fortsatta höjningar av styrräntan

Fortsatt hög inflation och stärkta utsikter har resulterat i att de stora centralbankerna nu ser ett behov av att höja styrräntenivåerna något ytterligare. Efter att ha höjt styrräntan vid de senaste tio mötena valde Fed att göra en hökaktig paus där man indikerar att det kan bli tal om ytterligare höjningar framöver, eventuellt redan i juli. Utöver den väntade höjningen i juli ser Fed ytterligare en höjning under hösten. På sistone har många centralbanker överraskat marknaden med fokus på ytterligare höjningar, och signalen som skickas är att det krävs hårdare åtgärder om syftet är att trycka ned inflationen till 2-procentsmålet.

Kärninflationen håller emot

Det tycks som att räntetoppen i både USA och Europa bör vara nära, men det kräver samtidigt att inflationen fortsätter att falla tillbaka. Lägre energi- och matpriser väger på utveckling men exkluderat för dessa kategorier fortsätter kärninflationen att hålla emot. 

Med svagare tillväxt och mindre problem på utbudssidan pekar dock det mesta i riktningen mot att vi kommer få se lägre inflation framöver. I USA kommer sannolikt även hyresutvecklingen att bidra till lägre inflation. För att centralbankerna ska känna sig säkra på att vi kommer att återvända till inflationsmålet behöver vi också se en lägre lönetillväxt, där dagens lönetillväxt kring 4-5 procent inte är förenlig med inflationsmålet kring 2 procent. Den tidigare stekheta amerikanska arbetsmarknaden har börjat visa tecken på att kylas av och med en svalare arbetsmarknad följer en lägre lönetillväxt.

Högre värdering

Ur ett historiskt perspektiv ser värderingen i aktiemarknaden ut att vara varken dyr eller billig, snarare ganska nära det långsiktiga historiska snittet, men utvecklingen med stigande börs under juni månad har samtidigt medfört att värderingen krupit uppåt. Givet de fortsatt osäkra utsikterna landar den kortsiktigt något förhöjda värdering i den negativa vågskålen.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar