Marknadssyn: En lägre växel

Johan Larsson

2021-08-31 11:29

Delta-variantens spridning väcker viss oro men börsen får stöd av ännu en fantastisk rapportperiod och medvinden tror vi kommer hålla i sig. Under ytan ökar dock nervositeten och cyklisk exponering har tappat fart till förmån för en exponering mot mer defensiva tillgångar. Även om medvinden kommer avta något framöver så blåser den fortfarande på en hälsosam nivå och vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan. 

Fortsatt övervikt aktier

Värderingen i aktiemarknaden med fokus på P/E-tal har fallit tillbaka, där estimaten stigit snabbare än börsen. Fortsatt goda tillväxtförutsättningar tillsammans med fortsatt positiv vinstutveckling gör att vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan. Överlag talar miljön vi befinner oss i fortsatt till fördel aktier relativt obligationer.

Viss oro för ökad smittspridning

Den snabba spridningen av Delta-varianten har skapat viss osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna. I Asien, där vaccinationen är låg, smittspridningen tidigare varit begränsad och där man har en nollvision, har politikerna i många fall infört hårda restriktioner. I USA och Europa där många vaccinerat sig förväntas effekten bli mer begränsad, men en fullständig återhämtning för tjänstesektorn riskeras att skjutas på framtiden.  

Trots Delta verkar smittspridningen plana ut  

Det verkar som att smittspridningen kopplat till Delta-varianten håller på att tappa fart, i alla fall i västvärlden. Hög grad av vaccinering, naturlig immunitet, tillsammans med förändrat beteende gör att smittspridningen sannolikt kommer avta över tid. Trots ganska hög smittspridning så har det hittills inte lett till att folk behövt att uppsöka sjukvård i någon större utsträckning och långt färre har dött under den senaste vågen jämfört med hur det sett ut tidigare. Tillsammans pekar utvecklingen mot att påverkan på den ekonomiska återhämtningen bör bli begränsad.

Mindre men fortsatt hälsosam medvind

Tillväxten kommer falla tillbaka framöver men från historiskt höga nivåer, men lägre tillväxt betyder inte att tillväxten kommer bli låg ur ett historiskt perspektiv. Hushållens förutsättningar att konsumera har stärkts via omfattande stöd och ökat sparande, och tillsammans med en förbättrad arbetsmarknad pekar det mesta mot att konsumtionen, och därmed också den ekonomiska aktiviteten, kommer vara fortsatt hälsosam. Tillväxten får också stöd från ökade investeringar där många företag kommer behöva anpassa sig för att möta den högre efterfrågan.

Stöd från kommande infrastrukturinvesteringar

Det råder fortfarande osäkerhet kring storleken på de infrastrukturinvesteringar som håller på att förhandlas fram i USA men det verkar ändå som vi kommer landa i närheten av det förslag som förts fram av president Biden. Det är dock fortsatt oklart hur ett sådant investeringsprogram ska finansieras. Även om investeringarna är tänkta att implementeras över ett antal år kommer det sannolikt att ge ett betydande bidrag till den amerikanska tillväxten. Detsamma gäller investeringar i EU där motsvarande 5 % av BNP ska spenderas under en 5-års period. I Kina pekar dock det mesta mot en inbromsning. Lite i kontrast till hur det sett ut under senare år så har Kina denna gång avstått från ytterligare stimulanser och istället fokuserat på att komma till rätta med finansiella obalanser i ekonomin, men om inbromsningen skulle bli mer omfattande kommer sannolikt kommunistpartiet att agera.

Fortsatt uppsida för vinstutvecklingen

Vi kan lägga ännu en fantastisk rapportsäsong till handlingarna, där resultatet ännu en gång var klart bättre än väntat. De förväntade vinsterna har reviderats upp och under kommande kvartal väntas vinstutvecklingen ligga i linje med Q2. Vi tror att konsensusestimaten ännu en gång är lite väl pessimistiska och ser stark efterfrågan, högre försäljning, och överlag goda förutsättningar för att den positiva marginalutvecklingen ska kunna hålla i sig. Även om det råder kapacitetsbrist och det finns gott om flaskhalsar ser vi att företagen kan kompensera via prisökningar. Det har varit tydligt inte minst i bilindustrin där vinsterna stigit trots utbredd komponentsbrist. Vi tror med andra ord att vinsterna kan fortsätta att överraska positivt, men samtidigt inte i samma utsträckning som tidigare.

Fallande långräntor över sommaren

Långräntorna har backat under sommaren och troligen är det mer än en faktor som ligger bakom utvecklingen. Det finns en oro kopplat till pandemin och den ökade smittspridningen. En del av utvecklingen handlar sannolikt också om att räntemarknaden prisar in något sämre tillväxtutsikter. Det har också emitterats färre antal obligationer än tidigare, men efterfrågan har samtidig varit oförändrad. Inte minst har köpandet från centralbankerna varit fortsatt högt. Vi närmar oss också tidpunkten då Fed kommer börja minska på de minst sagt omfattande stödköpen i obligationsmarknaden.

Sektorrotation

Under återhämtnings- och expansionsfasen har cykliska tillgångar och sektorer gått starkt. Under sommaren har det dock skett ett skifte där mer defensiva tillgångar gått starkt. Sektorvinnarna under första halvåret, till exempel Energi, Material, Verkstad och Finans, har alla underpresterat. De sektorer som sett den bästa utvecklingen är IT och Hälsovård, där en del av utvecklingen kan förklaras av den ökade smittspridningen och fallande långräntor. Hittills har utveckling framförallt präglas av kraftigt ökad tillväxt och återhämtning, en miljö där cykliska tillgångar historiskt sett mår bra. Nu är vi på väg in i en mer mogen fas av konjunkturcykeln där tillväxten kommer vara bra men mer åt det normala hållet. I takt med att vi går in i en mer mogen fas skiftar ofta fokus mot defensiva tillgångar, kvalitet och tillväxt.

Ladda ner strategin här 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter