Marknadssyn: Fortsatt mer att ge

Johan Larsson

2021-09-30 11:31

Marknaden har börjat svänga allt mer med fokus på Kina, på högre energipriser, men också på minskade stödköp från den amerikanska centralbanken. Även om utsikterna blivit något mer osäkra ser de fortfarande bra ut ur ett historiskt perspektiv, och vinstutvecklingen i aktiemarknaden pekar fortsatt i rätt riktning. Vi behåller vår positiva syn och vår rekommenderade övervikt på aktiesidan.  

Ökad volatilitet och fokus på Kina 

Vi tror inte att de kinesiska myndigheterna vill orsaka en större kris än nödvändigt och ser därför inte att utvecklingen för det skuldtyngda fastighetsutvecklingsbolaget Evergrande riskerar att få globala spridning. För enskilda branscher och sektorer kan det dock bli kännbart när kinesiska myndigheter försöker komma tillrätta med obalanser i ekonomin.

Det mest sannolika utfallet kring Evergrande tror vi fortsatt är en rekonstruktion som involverar staten. En rekonstruktion som medför skuldsanering och försäljning av tillgångar. För den kinesiska ekonomin blir det hanterbart men för Evergrandes aktieägare och obligationsinnehavare kan det bli mer kännbart. Mycket bör dock redan vara inprisat. De mer långsiktiga implikationerna bli sannolikt lägre kinesisk tillväxt, inte minst mot bakgrund av den kinesiska fastighetsmarknadens stora andel av BNP.

Lägre men fortsatt god tillväxt

Delta-vågen fortsätter att påverka de ekonomiska förutsättningarna men på sistone har smittspridningen börjat plana ut, och i takt med att allt fler låtit vaccinera sig minskar förhoppningsvis behovet av mer omfattande restriktioner. I takt med att smittspridningen minskar finns fortsatt uppsida för tjänstesektorn, och om den högre andelen vaccinerade kan bidra till att dämpa den negativa säsongseffekten är det rimligt att anta att efterfrågan ökar under årets fjärde kvartal. Vi ser fortsatt att hushållens starka finansiella situation kommer föra med sig förhöjda konsumtionsnivåer.

Vi ser också ett behov av ökade investeringar, offentliga och privata. Även om medvinden minskar något kommer den fortsatt vara god och BNP-tillväxten under nästa år förväntas landa över snittet under det senaste decenniet. Stigande räntenivåer och en fortsatt positiv vinstrevideringtrend talar fortsatt till fördel aktier, detta relativt obligationer och obligationsmarknaden. Vi ser att inflationen kommer vara förhöjd, och att flaskhalsar kommer påverka bolag med sämre prissättningsförmåga, men vi ser överlag en fortsatt hälsosam marginalutveckling och ser att den positiva vinsttrenden kan hålla i sig. 

Skuldtak, budget och investeringspaket

USA är på väg att slå i sitt skuldtak och politikerna förhandlar dessutom om en budget och ett kommande investeringspaket. Vi räknar med att alla frågor får en lösning, även om det kommer kräva lite förhandling och eventuellt dra ut på tiden. Investeringspaketet kommer sannolikt minska i omfattning och bli något urvattnat jämfört med det ursprungliga förslaget. Det nedbantade förslaget väntas innehålla betald familj- och sjukledighet, subventionerad barnomsorg och skattemässiga incitament för ökade investeringar i ren energi. Paketet förväntas finansieras med höjda skatter för såväl privatpersoner som företag. Historiskt har förhandlingarna om såväl budget som skuldtak inte förorsakat någon kraftigare marknadsreaktion, det är en återkommande företeelse som hittills alltid fått en lösning.

Minskat penningpolitiskt stöd 

I de flesta utvecklade marknader har 2021 präglats av stark tillväxt och snabb återhämtning i arbetsmarknaden. Till och från blir vi dock påminda om att vi inte helt lagt pandemin bakom oss. Den starka tillväxten i kombination med en förhöjd inflation har gjort att centralbankerna nu börjar prata om att minska det penningpolitiska stödet, och både ECB och Fed har nyligen kommunicerat att man har för avsikt att succesivt minska på de omfattande stödköpen i obligationsmarknaden. Det kommer dock fortsatt dröja ett tag till innan vi kan förvänta oss en första räntehöjning. Stödet kommer att minska men budskapet är väl kommunicerat och bör därför inte komma som en överraskning för marknaden, men viss turbulens går självklart inte att utesluta. 

Vinstestimaten fortsatt konservativa

Vinstutvecklingen har varit en viktig drivkraft för börsen. I och med att vi går in i oktober månad närmar vi oss bolagens kvartalsrapportering, detta med fokus på det tredje kvartalet. Jämfört med Q2 förväntas de amerikanska bolagsvinsterna falla tillbaka marginellt, men givet den ekonomiska tillväxten, och givet att vi inte förväntar oss någon utbredd marginalpress, tycker vi att en sådan utveckling känns aningen konservativ.

Om vi får rätt vad gäller marknadens något försiktiga vinstestimat kommer det resultera i ännu ett kvartal där vinstutvecklingen överträffar analytikernas förväntningar. Vi tror samtidigt att det kommer spreta mer än vanligt mellan till exempel bolag med god prissättningsförmåga och företag med låga marginaler och sämre prissättningsförmåga. På aggregerad nivå tror vi dock på en fortsatt positiv marginalutveckling, där företagen med hjälp av den starka efterfrågan ännu en gång lyckas föra vidare kostnadsökningar på kund i form av prishöjningar. 

Ladda ner strategin här 

 

 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter