Marknadssyn: Hanterbara risker

Johan Larsson

2023-10-31 10:05

Motvind för riskfyllda tillgångar under oktober men utan att utsikterna förändrats i någon större utsträckning. Inflationen fortsätter att falla tillbaka, räntehöjningscykeln närmar sig ett slut, och fortsatt goda tillväxtutsikter ger stöd åt vinstutvecklingen. Sentimentet har försämrats märkbart och värderingen nu under sitt långsiktiga snitt. Vi fortsätter rekommendera investerare att övervikta aktier på bekostnad av den korta ränteexponeringen eller portföljens kassaposition. 

Orolig marknad och dämpad riskaptit

Det var motvind för riskfyllda tillgångar under oktober där den ökade oron påverkade riskaptiten negativt. Risken får anses ha ökat men vi gör samtidigt bedömningen att mycket av det som marknaden fokuserar på kommer vara av övergående karaktär. 

Kraftigt stigande obligationsräntor har satt press på i aktiemarknaden men en räntetopp bör fortfarande vara nära. Den ekonomiska utvecklingen har hittills kunnat hantera stigande räntor men risken finns så klart att utmaningen från stigande räntor förr eller senare får ett mer negativt genomslag. Det finns starka intressen som agerar för att konflikten i Mellanöstern inte ska spridas vidare i regionen men det går givetvis inte heller att utesluta att konflikten eskalerar ytterligare, och en sådan utveckling riskerar påverka såväl oljepriset som det redan försämrade sentimentet i marknaden.

Efter en stor dos av politisk turbulens i USA har kongressen äntligen fått en ny talman. Med en ny talman på plats finns det förutsättningar för de amerikanska politikerna att rösta igenom en budget, men de har samtidigt bara två veckor på sig att göra det. Om man inte lyckas med uppgiften riskerar det också påverka riskaptiten i marknaden negativ. Historisk brukar det vara en tidsfråga innan en budget är på plats, men vägen dit riskerar kantas av ett högt tonläge. Någonstans kommer marknaden att återigen börja fokusera på fundamenta, och den pekar ännu så länge i rätt riktning.

Tillräckligt stark tillväxt

Tillväxten har överraskat positivt och blickar vi framåt kommer den visserligen bromsa in men den förväntas samtidigt bli tillräckligt stark för att hålla vinstutvecklingen under armarna. De regionala skillnaderna är dock stora där USA och Japan ligger i topp och där Europa och Kina, som överraskat negativt, förväntas återhämta sig framöver.

Under det tredje kvartalet rapporterade USA en häpnadsväckande stark tillväxt, där BNP ökade med hela 4.9 procent omräknat i årstakt. Detta ska jämföras med den långsiktiga tillväxten som brukar ligga kring 2 procent. Även om tillväxten inte kommer vara lika hög framöver har utsikterna hos de tillverkande företagen stärkts och detaljhandeln är fortsatt stark. Utvecklingen i bostadsmarknaden är visserligen inte lika positiv, men givet energiomställningen och med andra planerade infrastrukturprojekt på väg, ser vi måttlig risk för en ytterligare försvagning under kommande månader.

Efter att Europa tidigare överraskat negativt har inkommande data successivt förbättrats, men det är fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen i regionen. På den positiva sidan verkar det åtminstone som om utsikterna i den tyska tillverkningssektorn vänt upp, och det från historiskt låga nivåer. Samtidigt är utvecklingen i den icke tillverkande delen av ekonomin fortsatt dämpad. Lönenivåerna har däremot börjat stiga och det i ett högre tempo än prisökningarna vilket bör ge medvind åt privatkonsumtionen framöver. Även kinesiska makroekonomisk data har stärkts på sistone och därmed ser det också ut som Kina kan uppnå sitt årliga tillväxtmål, men utvecklingen i fastighetssektorn fortsätter att vara en utmaning.

Räntetoppen nära

Styrräntorna i både USA och Europa bör vara nära en topp, och huruvida Fed eller ECB väljer att höja en eller två gånger till är sannolikt inte lika viktigt som samspelet mellan räntor och inkommande data. Inflationen fortsätter att falla tillbaka och löneutvecklingen har också visat tecken på att gå i rätt riktning. Trots det så är inflationen fortsatt ansträngd och det är obalans i den amerikanska arbetsmarknaden. Från centralbankshåll kommuniceras att styrräntorna kommer behöva ligga kvar på höga nivåer en längre tid, detta för att med säkerhet kunna pressa ned inflationen till inflationsmålet. Marknaden har fått rätta in sig och förhoppningar om kommande räntesänkningar har fått skjutas på framtiden.

Vinsttillväxt

Estimaten för årets vinsttillväxt balanserar fortsatt kring nollstrecket, men bortsett från energi- och materialsektorn är det många sektorer som redan levererar vinsttillväxt. De råvarutunga sektorerna var samtidigt anledningen till att det inte såg värre ut under föregående år. I Europa är det fortsatt utmaningar och på årsbasis förväntas vinsttillväxten inte återvända förrän senare under 2024. I USA är vinsttillväxten tillbaka, och förutsatt att den ekonomiska utvecklingen håller i sig borde det dessutom finnas uppsida i vinstestimaten. Nästa år ser marknaden att tillväxttakten återigen blir tvåsiffrig.

Värderingen strax under det historiska snittet

Nedgången i aktiemarknaden har påverkat värderingen positivt och värderingen ligger nu strax under det historiska snittet. Samtidigt har den kraftiga ränteuppgången lyft avkastningsförutsättningarna i obligationsmarknaden. Skillnaden mellan aktier och obligationer har krympt men vi anser fortsatt att aktier erbjuder de bästa avkastningsförutsättningarna, inte minst ur ett europeiskt perspektiv. Den senaste tidens utveckling har påverkat såväl sentiment som positionering i negativ riktning, vilket också får anses stärka de framåtblickande avkastningsmässiga förutsättningarna.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar