Marknadssyn: Klassiskt höstrusk

Johan Larsson

2023-09-29 14:57

De ekonomiska utsikterna håller i sig men stigande långräntor ledde till ökad volatilitet och fallande börs under september månad. Inflationen fortsätter att sjunka och räntehöjningscykeln närmar sig ett slut. Bättre balans i den amerikanska arbetsmarknaden med lägre lönetillväxt och fortsatt goda till-växtutsikter ger stöd åt vinstutvecklingen. Sentimentet tillbaka på mer neutrala nivåer och värderingen kring sitt långsiktiga snitt. Vi fortsätter rekommendera investerare att övervikta aktier på bekostnad av den korta ränteexponeringen eller portföljens kassaposition. 

Stigande långräntor och fallande börs

Den starka makroekonomiska utvecklingen i USA har lett till stigande långräntor där Fed upprepat behovet av att hålla styrräntorna höga under en längre tid. Stigande långräntor har vägt på avkastningen i aktiemarknaden med fallande börs under september. Utvecklingen i september ligger samtidigt i linje med hur det brukar se ut och bakslaget är också vad man kan förvänta sig efter en längre tids uppgång. 

Fortsatt osäkerhet men inflationen fortsätter att falla tillbaka, räntehöjningscykeln närmar sig ett slut, och en ekonomisk mjuklandning verkar vara inom räckhåll. Vi ser fortsatt attraktiva investeringsmöjligheter i obligationsmarknaden men under kommande kvartal spås vinsttillväxten i aktiemarknaden återigen ta fart och vi upprepar rekommendationen att övervikta aktier på bekostnad av den korta ränteexponeringen eller portföljens kassaposition.

Stark tillväxt i USA men inte utan utmaningar

Tillväxten i USA har varit bättre än väntat, men även om utsikterna ser fortsatt goda ut är det inte utan utmaningar. Stigande energipriser, återupptagande av avbetalningar på studielån efter pandemin, risken för en nedstängning av den amerikanska statsapparaten och högre räntor är alla exempel på faktorer som riskerar dämpa tillväxten framöver. Trots utmaningar är det samtidigt mycket som pekar i riktning mot en kommande normalisering. Detta syns inte minst i arbetsmarknaden där utbud och efterfrågan förbättrats, med minskat antal lediga arbetstillfällen samtidigt som fler väljer att söka jobb. En normalisering av arbetsmarknaden dämpar den höga lönetillväxten vilket i sin tur bör leda till lägre inflation<.

Även om konsumtionen kommer bromsa in är arbetslösheten fortsatt låg, och framöver finns det utrymme för ökad aktivitet i form av att tillverkningssektorn studsar tillbaka. Med minskad efterfrågan efter pandemin och en betydande global lagerjustering ser förutsättningarna för de tillverkande företagen nu lite bättre ut. Att lagercykeln går in i en mer expansiv fas borde också vara positivt för tillväxten. 

Läget i Europa och Kina stabiliseras

Tillväxten i både Europa och Kina har överraskat negativt men på sistone har det gått att utläsa en förbättring, där inkommande makrodata inte överraskat negativt i samma utsträckning som tidigare. I Europa bör utsikterna få stöd från förbättrad realinkomst under nästa år, och till skillnad från hushållen i USA har européerna fortsatt stora besparingar efter pandemin.

För länder som Kina och Tyskland, med en större exponering mot tillverkningsindustrin, har justeringen av lagernivåerna varit särskilt svårhanterlig, men om tillväxten håller i sig framöver med ökad aktivitet i tillverkningssektorn är det också här förbättrade förutsättningar förväntas göra störst avtryck.

I takt med att förväntningarna sänkts har inkommande makroekonomisk data förbättrats och med fokus på Kina pekar den kortsiktiga utvecklingen mot stärkta tillväxtutsikter. Till det kommer en lång rad av finans- och penningpolitiska stimulansåtgärder som tillsammans tar den ekonomiska tillväxten till målsättningen på 5 procent. Den kinesiska fastighetsmarknaden är fortsatt svag och den utvecklingen riskerar även framöver att påverka tillväxten negativt.

Räntehöjningscykeln går mot sitt slut 

Fed och ECB möter för närvarande olika utmaningar i kommunikationen kring utsikterna för penningpolitiken. Trots att den ekonomiska utvecklingen bromsat in, mer än väntat, valde ECB att höja styrräntan ytterligare och detta som ett resultat av att inflationen fortsatt är för hög. 

Fed valde att avstå från att höja men lämnar samtidigt dörren öppen för ytterligare en höjning under resterande delen av året. Det mesta pekar dock i riktningen mot att både Fed och ECB höjt för sista gången under den nuvarande räntehöjningscykeln, men balansgången mellan att trycka tillbaka inflationen utan att ekonomi samtidigt hamnar i en recession fortsätter.

Bättre tillväxt ökar risken för att inflationen biter sig fast och Fed upprepade behovet av att hålla styrräntan hög under en längre tidsperiod. En majoritet av ledamöterna ser att räntan kommer ligga kvar över 5 procent vid utgången av 2024, och högre ränta under längre tid innebär färre räntesänkningar under nästa år. Om tillväxten skulle börja överraska negativt framöver kommer förutsättningarna skifta till förmån för en mer duvaktig inställning, men just nu är det inte svag tillväxt som är den amerikanska centralbankens främsta huvudbry. 

Vinsttillväxten förväntas ta fart

Revideringen av vinstestimaten talar fortsatt för noll vinsttillväxt för innevarande år. Samtidigt pekar det mesta mot att vinsterna bottnat ur och under kommande kvartal förväntas vinsttillväxten återigen ta fart. Vinstestimaten ser i våra ögon aningen konservativa ut, inte minst om den ekonomiska tillväxten fortsätter att hålla i sig. Under nästa år förväntar sig marknaden att vinsttillväxten återvänder till mer normala förhållanden, med en tvåsiffrig förväntad vinsttillväxt inprisad för 2024. Förutom redan god vinsttillväxt kommer ytterligare positiva revideringar av vinstestimaten att ge stöd åt börsutvecklingen.

 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar