Marknadssyn: Kommer uppgången hålla i sig? – update

2022-01-07 10:30

Hög tillväxt tillsammans med stark efterfrågan gav fantastisk vinsttillväxt och kraftig börsuppgång under 2021. Förväntad hög tillväxt och fortsatt stark efterfrågan under 2022 ger goda förutsättningar för ytterligare vinsttillväxt. Problemen med komponentbrist och flaskhalsar finns kvar men tack vare den starka efterfrågan kan kostnadsökningen föras vidare till slutkund. Vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan och ser att aktier kommer prestera bättre än obligationer, om än i en mer måttlig takt än under 2021.

Fortsatt god tillväxt under nästa år?

Tillväxten under 2021 var historiskt hög, detta bland annat som ett resultat av nedstängningarna och den stora nedgången under 2020. Tillväxten under 2022 kommer vara fortsatt god, men inte i paritet med 2021 och vi kommer successivt återvända till mer normala nivåer. Med stöd från en hög sparkvot, och andra positivt bidragande faktorer som till exempel stigande huspriser, förväntas den höga efterfrågan hålla i sig. Ökade investeringar bidrar på den positiva sidan, inte minst infrastrukturinvesteringarna i USA och Europa.

Är den höga inflationen här för att stanna?

Situationen med komponentbrist och flaskhalsar har resulterat i hög inflation. Inflationsökningen kommer som ett resultat av den höga efterfrågan, framförallt på varor. Detta samtidigt som utbudssidan inte kunnat leverera. Förr eller senare kommer situationen att normaliseras och utbud och efterfrågan blir mer balanserad. En sådan utveckling talar för lägre inflation framöver.

Oron är stor kring att dagens höga inflation skulle kunna bli bestående, inte minst med fokus på arbetsmarknaden med brist på arbetare och kraftigt stigande löner. En fråga som ännu så länge är obesvarad är om de miljoner arbetare som lämnade den amerikanska arbetsmarknaden under pandemin kommer återvända.

En del har sannolikt valt att gå i pension och har lämnat för gott, men läget kommer förbättras succesivt när stöden fasas ut, smittspridningen minskar, barnpassningen normaliseras, och när besparingarna ackumulerade under pandemin normaliseras. Stigande löner kommer också öka attraktionskraften i att börja jobba igen och kommer därmed bidra till att fler återvänder till arbetsmarknaden.

Kommer den positiva vinstutvecklingen hålla i sig?

Med hjälp av den starka efterfrågan har bolagen fortsatt kunnat hantera situationen med kraftigt stigande kostnader. Vi ser att den positiva utvecklingen kan hålla i sig under 2022 där stark efterfrågan kommer resultera i högre vinster med hjälp av ökade försäljningsvolymer och högre pris. De bolag som förväntas ha de mest gynnsamma förutsättningarna vad gäller att hantera en miljö präglad av inflation är fortsatt bolag med stark prissättningsförmåga.

Vad händer när centralbankerna stramar åt?

Den ökade oron kring stigande inflation har gjort att marknaden börjar prisa in kommande räntehöjningarna, framförallt med fokus på USA. Även om Fed säger att de ser inflationen som tillfällig så har även de blivit mer hökaktiga i sitt agerande och i sina uttalande. Den första räntehöjningen har historiskt inte varit ett problem för aktiemarknaden utan reflekterar oftast att det råder hög ekonomisk aktivitet, som i sin tur brukar vara positivt klimat för vinstutvecklingen. Kommande räntehöjningar har ännu så länge endast gjort avtryck i de kortare löptiderna. Med tiden kommer dock en stramare penningpolitik och högre styrräntor även lyfta de längre löptiderna.  

Kommer den ökade smittspridningen bromsa återhämtningen?

Ökad smittspridning i stora delar av världen har fört med sig ökade restriktioner och nedstängningar. Den ökade smittspridningen till stor del drivet av en ny variant. Ett ökat antal smittade har ännu så länge inte fört med sig motsvarande ökning med fokus på belastningen inom sjukvården och antal döda. Trycket på sjukvården är dock fortsatt högt på många håll och smittspridningen förväntas vara hög under vintermånaderna. Antalet vaccinerade är relativt högt på de flesta håll och ovanpå detta kan läggas de som redan varit sjuka och som uppnått immunitet den naturliga vägen.

Konsumenter som företag har vid det här laget lärt sig att hantera situationen vilket dämpar de negativa effekterna. Vi tror inte marknaden kommer överreagera men volatiliteten riskerar att öka. Även om den ökade smittspridningen bromsar återhämtningen så blir det endast en tillfällig paus.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar