Marknadssyn: Marknaden trotsar osäkra utsikter

Johan Larsson

2023-05-31 10:46

Investerare fortsätter att trotsa den stora osäkerheten med fokus på höga räntor och stramare kreditvillkor. Förutsättningarna är samtidigt kända för marknaden och bör till stora delar redan vara inprisade. Den makroekonomiska utvecklingen har fortsatt att överraska och vinstestimaten ser något konservativa ut. Räntenivåerna är högre än på länge och vi fortsätter att se goda investeringsmöjligheter i obligationsmarknaden. Givet de osäkra utsikterna behåller vi vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer.

Climbing a wall of worry

Investerare fortsätter att trotsa de osäkra utsikterna. Utmaningarna har handlat om allt från den bredare inflationsproblematiken, energikrisen i Europa, den ekonomiska inbromsningen i USA, turbulensen i banksektor, till nu senast problematiken med att lyfta det amerikanska skuldtaket. Trots utmaningar och ihållande oro har aktiemarknaden stått emot och på många håll fortsatt att stiga. Bakom uppgången i USA döljer sig dock en dålig marknadsbredd där det återigen är ett fåtal bolag som står för merparten av årets uppgång.

Beslut om att lyfta skuldtaket

I skrivande stund har demokrater och republikaner nått ett principavtal om att lyfta det amerikanska skuldtaket. Avtalet kommer fortfarande behöva röstas igenom i kongressens båda kamrar vilket lämnar visst utrymme för fortsatt drama, men att en överenskommelse nås är det mest förväntade utfallet. Detaljerna håller på att utarbetas och kan fortfarande bli föremål för viss ändring. Det mesta pekar i riktning mot viss finanspolitisk åtstramningen men en sådan utveckling kommer sannolikt uppvägas av en mindre stram penningpolitik, där påverkan på marknaden spås bli måttlig.

Utsikterna tudelade

Jämfört med föregående år, där den ekonomiska aktiviteten var hög, bromsar tillväxten nu in. Bidragande till utvecklingen är de snabba och återkommande räntehöjningarna, stramare kredit- och lånevillkor, och stigande priser i form av fortsatt hög inflation. Inbromsningen är som tydligast i den tillverkande delen av ekonomin, men på den positiva sidan syns inga tecken på att kreditvillkoren stramats åt ytterligare efter bankoron i mitten på mars. Utvecklingen gör dock inte situation bättre utan bara mindre dålig.

Tjänstesektorn fortsätter att överraska positivt och både i Europa och Asien är aktiviteten fortsatt mycket hög. I USA har utvecklingen också varit positiv men utsikterna här pekar i riktning mot en kommande inbromsning, men i dagsläget ser vi ingen hårdlandning. Utvecklingen för USA är delvis också ett resultat av att landet lade pandemin bakom sig i ett tidigare skede och att resten av världen fortfarande håller på att jaga ikapp.

Räntetoppen nära

I takt med att tillväxten bromsar in förväntas inflationen och dagens höga lönetillväxt falla tillbaka. Effekten av räntehöjningarna kommer med eftersläpning och Fed har signalerat att det börjar bli dags att avvakta innan man eventuellt agerar ytterligare. Fed säger också att man kommer ta intryck av inkommande data och utvecklingen i stort men ledamöterna är delade vad gäller behovet av ytterligare höjningar.

Marknaden prisar just nu in en ytterligare styrräntehöjning innan den förväntade räntetoppen nås. Därefter förväntar sig marknaden att det väntar räntesänkningar under andra halvåret, men det är inget som Fed vill kännas vid. ECB förväntas samtidigt höja styrräntan ytterligare två gånger.

Vinstutsikterna förbättras något

Globalt förväntas en oförändrad vinstutveckling jämfört med föregående år. Under denna relativt odramatiska prognos döljer sig samtidigt en mer blandad utveckling där många sektorer redan genomlevt negativ vinsttillväxt och den utvecklingen förväntas hålla i sig under kommande kvartal. Att marknaden ser ut som den gör, där utvecklingen för de olika sektorerna inte går i takt, påverkar samtidigt helheten så till vida att nedgången på aggregerad nivå inte blivit så illa som först befarat.

Trots att vinsttillväxten endast förväntas bli blygsam i år har utsikterna förbättrats något på sistone, och detta efter en period med omfattande negativ revidering av vinstestimaten. En botten för vinstestimaten indikerar att en botten i aktiemarknaden eventuellt nåddes i höstas och därmed nu ligger bakom oss. Utsikterna är dock fortsatt osäkra men givet att den makroekonomiska utvecklingen fortsätter att överraska positivt ser nuvarande vinstestimat något konservativa ut, och om utvecklingen håller i sig finns självklart också en möjlighet att vinstestimaten kan överraska positivt framöver.

Aktiemarknaden varken dyr eller billig

Ur ett historiskt perspektiv ser värderingen i aktiemarknaden ut att vara varken dyr eller billig, där snittvärderingen ligger i linje med hur det sett ut sedan 1988. I obligationsmarknaden är räntenivåerna något lägre för både USA och Tyskland, och detta trots den kraftiga ränteuppgången. Även från detta perspektiv ser värderingen i aktiemarknaden någorlunda rättvis ut, men det är samtidigt svårt att göra en korrekt jämförelse mellan de båda tillgångsslagen.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar