Johan Larsson

2022-04-29 10:31

Marknadssyn: Medvinden mojnar

Marknadsutvecklingen är varit fortsatt volatil och efter en positiv avslutning på mars månad blev april mer utmanande, med fallande börs och stigande räntor. Den höga inflationen fortsätter att pressa centralbankerna med kraftigt stigande räntor som följd. Vi ser risken för att utvecklingen kommer hålla i sig och ser att utsikterna för såväl tillväxten som vinsterna talar till fördel aktier. Vi fortsätter därmed att rekommendera en övervikt på aktiesidan. Vi fortsätter även att övervikta Nordamerika på bekostnad av Europa.

Sent i konjunkturen men ingen recession i sikte

Jämfört med inledningen på året har osäkerheten ökat markant. Kriget i Ukraina har påverkat både tillväxt- och inflationsutsikterna, och en stramare penningpolitik med högre räntor som följd har i högsta grad bidragit till den negativa utvecklingen. Vi ser en risk för fortsatt stigande räntor och i andra änden borde tillväxten ge stöd åt en fortsatt positiv vinstutveckling. Vi ser att det är fortsatt fördel aktier relativt räntor och upprepar vår rekommendation att ligga överviktad aktier. Att vi befinner oss sent i konjunkturcykeln är inte detsamma som att vi är på väg in i en recession, men den stora osäkerheten manar samtidigt till viss försiktighet.

Hökaktiga centralbanker och stigande räntor

Den ihållande inflationen har bidragit till att många centralbanker är på väg att strama åt. I synnerhet den amerikanska där till och med de mest duvaktiga ledamöterna nu förordar en snabb åtstramning. Inte minst har den mycket starka utvecklingen i den amerikanska arbetsmarknaden lett till att Fed nu ser ett behov av att lyfta styrräntan till neutral nivå, och detta så snabbt som möjligt. Utöver höjningen av styrräntan har Fed även för avsikt att börja minska ned på bankens omfattande balansräkning och detta med start i maj. Kommunikationen kring en kommande minskning har bidragit till ränteuppgången och till den ökade oron i marknaden. Även om penningpolitiken kommer bli mer av en motvind framöver så är de finansiella villkoren fortsatt stödjande.

Ekonomin kommer kunna hantera högre räntor

Trots att räntehöjningarna kommer i snabbare takt än vad vi är vana vid så förväntar sig både marknaden och Fed att räntenivån i slutänden kommer bli låg ur ett historiskt perspektiv. Det finns inte många exempel där Fed försökt mjuklanda ekonomin utan att det slutat i en recession, vilket understryker att det är en balansakt vi kommer få se. Samtidigt påverkar stigande räntor främst nya lån och ur ett historiskt perspektiv ser de amerikanska hushållens finansiella situation fortsatt god ut. Givet att räntekostnaderna i relation till hushållens inkomster också ser positiva ut finns det med andra ord också faktorer som pekar i riktning mot att en mjuklandning trots allt kan vara möjlig, men marknaden är på helspänn.

Nära en topp men fortsatt hög inflation

Inflationsökningen under det senaste året har varit minst sagt kraftig och inflationen ligger nu långt över inflationsmålet på 2 % En del av uppgången kan hänföras till extraordinära händelser som pandemin, och prisökningar av extraordinära art har gjort avtryck. Med tiden så avtar denna effekt och tillsammans med att baseffekterna klingar av kommer inflationsutvecklingen att dämpas. På sistone har dock inflationsökning kommit att handla mer om faktorer som riskerar att göra ett mer permanent avtryck. Vi närmar oss troligen en topp men inflationen kommer vara fortsatt hög framöver. Givetvis finns det också fortsatt osäkerhet kring utvecklingen framöver, framförallt med fokus på Kina där nya nedstängningar utgör en risk. Kriget i Ukraina och dess effekter på energimarknaden är också en risk.

Kärninflationen, det vill säga konsumentprisindex exkluderat för notoriskt volatila mat- och energi-priser, visar i alla fall tecken på att bromsa in. Om trenden håller i sig kommer marknadens prissättning av kommande räntehöjningar sannolikt också att lugna ned sig. Oavsett är kommunikationen från Fed att inflationen nu är överst på agendan och det kommer behövas mer än en positiv överraskning på månadsbasis innan det kan bli tal om en kursändring. Om tillväxten bromsar in ytterligare och inflationen fortsätter att ligga kvar på dagens höga nivåer kommer det bli problematiskt för centralbankerna, detta eftersom det kommer begränsa deras möjligheter att agera.

Sentimentet i marknaden dämpat

Inledningen på året, med kraftig stigande räntor tillsammans med kriget i Ukraina, har resulterat i att många investerare har minskat sin exponering mot aktiemarknaden. Det har också lett till högre kassanivåer och ett överlag dämpat sentiment. Även om tillväxten justerats ned och osäkerheten ökat så anser vi att det är för tidigt att tala om och positionera sig för en kommande lågkonjunktur, och en lågkonjunktur är vad som historiskt krävts för att ordentligt pressa tillbaka aktie- och ränte-marknaden. Utifrån hur kraftigt marknaden reagerat borde det finns en risk på uppsidan framöver, och detta mot bakgrund av den utbredda pessimismen och den försiktiga positioneringen.

Fortsatt utrymme för positiv vinsttillväxt

Rapportsäsongen har hittills indikerat att vinstestimaten ännu en gång verkar ha varit aningen för konservativa. Samtidigt är det utsikterna för kommande månader och kvartal som marknaden fokuserat på. Det är ännu så länge för tidigt att dra några slutsatser men även om överraskningen på rapportdag nu är lägre än tidigare så är den fortfarande högre jämfört med nivån före pandemin. Vi tror vinsttillväxten kommer normaliseras framöver och att uppsidan för vinstestimaten är lägre nu än tidigare, men fortsatt vinsttillväxt kommer ge stöd åt aktiemarknaden.

 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen!
Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Blogg