Johan Larsson, Chief strategist

Marknadssyn: Ökad försiktighet

2022-03-31 09:09

Aktiemarknaden har studsat tillbaka samtidigt som marknadsräntorna stigit kraftigt. Vi tror fortfarande att det är fördel aktier relativt obligationer, men givet den senaste tidens marknadsutveckling väljer vi att ta vinst.

Vi sänker vår rekommenderade övervikt på aktiesidan till 5 % och gör motsvarande justering på räntesidan. Utsikterna är fortsatt positiva men osäkerheten har ökat. Vi fortsätter att rekommendera övervikt USA och detta på bekostnad av Europa. Med fokus på den höga och ihållande inflationen föredrar vi fortsatt bolag med god prissättningsförmåga.

Marknaden studsar tillbaka

Efter den inledande börsnedgången valde vi att öka risken i portföljen. Övervikten på aktiesidan gick i februari från 5 % till 10 %, och detta på bekostnad av räntedelen av portföljen. Vid tidpunkten för rekommendationsförändringen ansåg vi att nedgången var överdriven och att det fanns goda skäl att tro att marknaden skulle repa sig framöver. Vi såg också risken för fortsatt stigande räntor. Givet den senaste tidens marknadsutveckling, där aktiemarknaden studsat tillbaka och där marknadsräntorna stigit kraftigt, väljer vi nu att ta vinst och minskar den rekommenderade övervikten på aktiesidan tillbaka till 5 %.

Kriget i Ukraina och en allt hökaktigare kommunikation från centralbankshåll har fört med sig ökad osäkerhet, men trots den ökade osäkerheten ser vi fortsatt god tillväxt och fortsatt goda vinstutsikter, och överlag en miljö som bör ge stöd och medvind åt aktiemarknaden.

Krig i Ukraina och ökad osäkerhet

Efter Rysslands invasion av Ukraina har marknaden följt ett mönster som brukar upprepas vid geopolitiska konflikter. Initialt, och när osäkerheten är som störst, faller marknaden när investerare bland annat kräver en högre riskpremie. Vartefter, och inte sällan utan att den underliggande konflikten förbättras, så stiger marknaden. Detta som ett resultat av att osäkerheten successivt minskar. Men kriget i Ukraina skiljer sig från tidigare konflikter så till vida att den här krisen potentiellt kan föra med sig stora ekonomiska konsekvenser. Ryssland och Ukraina är inga större ekonomier sett ur ett globalt perspektiv, men länderna är samtidigt stora leverantörer av energi, specifika råvarumetaller och jordbruksprodukter. Priserna i råvarumarknaden har stigit och det kommer påverka den redan höga inflationen.

Stigande råvarupriser och högre inflation

Stigande priser i råvarumarknaden, högre inflation, och stigande räntor, ger minskat konsumtionsutrymme och lägre tillväxt. Samtidigt uppvägs utvecklingen av att det mesta fortfarande pekar i riktningen mot en fortsatt god konsumtionstillväxt och ett uppsving för tjänstesektorn som ett resultat av att vi lägger pandemin bakom oss. Vi ser också högt sparande, högre tillgångspriser, och en starkare arbetsmarknad med färre antal arbetslösa. I USA väger även en stark löneutveckling in på den positiva sidan.

Många företag har haft svårt att leverera och möta den höga efterfrågan, och ett ökat investeringsbehov kommer också bidra till en ökad tillväxt. Andra positivt bidragande faktorer är en expansiv finanspolitik, och då framförallt med fokus på Europa. Behovet av att göra sig oberoende av rysk energi, den nuvarande flyktingströmmen, och ökade försvarsanslag, kommer alla leda till ökad aktivitet och ökad tillväxt.

Fortsatt goda vinstutsikter

Stort fokus ligger på den höga inflationen och hur till exempel ökade energikostnader kommer påverka bolagsvinsterna. Erfarenheten är hittills att så länge den starka efterfrågan håller i sig så kommer de flesta företag att kunna föra vidare kostnadsökningen till slutkund. Ännu så länge ser vi att den trenden håller i sig, och vinstestimaten likaså, och en miljö med hög efterfrågan och stigande priser behöver inte vara negativt för den underliggande vinstutvecklingen.

Men de positiva effekterna från att vi lägger pandemin bakom oss kommer successivt klinga av och utvecklingen kommer bli mer normal i takt med att konjunkturen mognar.

Värdering strax över det historiska snittet

Sett till P/E-tal ligger värderingen för globala aktier strax över var vi befann oss före pandemin slog till, och strax över det historiska snittet. Räntorna har stigit snabbt men är fortfarande på vad som får betecknas som historiskt låga nivåer. Därmed fortsätter aktier att se attraktivt värderad ut i ett relativt perspektiv. Vi ser utrymme för fortsatt stigande räntor men vi ser också fortsatt god tillväxt och goda förutsättningar för ytterligare vinsttillväxt.

Budskapet från Fed har fokuserat på inflationsutveckling och inflationsbekämpning, där central-banken bland annat kommunicerat att man är beredd att agera ytterligare om situationen så kräver. I och med den senaste tidens mycket hökaktiga budskap har marknadsräntorna stigit kraftigt, men efter en tids verbal åtstramning kommer Fed förr eller senare behöva utvärdera effekterna av den senaste tidens åtstramning innan de agerar ytterligare. Ränteuppgången och osäkerheten kring hur centralbankerna kommer agera framöver bidrar till den ökade osäkerheten i marknaden.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Blogg