Marknadssyn: Stresstest

2023-03-31 10:18

Det har varit en händelserik månad med stresstest för bankerna. Förtroendet för banksektor behöver återställas och viktiga åtgärder har redan vidtagits. Problemen i banksektorn kommer dämpa tillväxten framöver, men ingen katastrof. Centralbankerna fortsätter sin balansgång och trots turbulensen i marknaden höjdes räntorna ytterligare ett snäpp. Givet den senaste tidens utveckling behåller vi vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer. 

En händelserik månad

Det har varit en händelserik månad med hög volatilitet i den amerikanska banksektorn efter att Silicon Vally Bank kollapsat. I Europa togs systemviktiga Credit Sussie över av UBS och även här har det varit volatilitet. Centralbankerna går fortfarande en svår balansgång mellan att bekämpa inflationen och samtidigt undvika en recession, och givet den tilltagande oron i banksektorn var utmaningen större än vanligt denna månad. Till slut valde Fed och ECB att fortsatt prioritera inflationen och styrräntorna höjdes ytterligare ett snäpp. Den ekonomiska aktiviteten fortsätter att överraska positivt, trots snabba och återkommande räntehöjningar. Utsikterna är fortsatt osäkra där effekten från räntehöjningarna kommer med viss eftersläpning. Bankoron adderar till osäkerheten och vi behåller vår neutrala allokeringsrekommendation mellan aktier och obligationer

Banker i fokus

Turbulensen i banksektorn stod i centrum under mars månad. Mest fokus landade på amerikanska Silicon Valley Bank och schweiziska Credit Suisse. Båda bankerna kan sägas hamnat i problem av till stora delar olika anledningar, där problemen till viss del redan var kända. Bankernas finansiella position hade blivit allt mer ansträngd och fram till kort före kollapsen ansågs bankerna visserligen befinna sig i ett utsatt läge men få såg en omedelbar kollaps. När bankernas kunder förlorade förtroendet ledde det till omfattande utflöden och bankerna hamnade snabbt i en akut likviditetskris.

Jämfört med finanskrisen är bankerna nu generellt sett mer reglerade och har en kapitalmässigt starkare position. De underliggande tillgångarna är av högre kvalitet och vi fortsätter att se den gångna månadens problem i banksektorn som isolerade händelser, inte startskottet på en ny finanskris. Förtroendet för banksektorn behöver dock återställas och viktiga åtgärder har redan vidtagits.

Lägre tillväxt men ingen katastrof

Under 2023 kommer tillväxten bromsa in och den kommer vara svag med historiska mått mätt. Trots motvinden från stigande räntor har den ekonomiska aktiviteten visat sig vara mer motståndskraftig än förväntat. I USA finns det gott om jobb och den starka arbetsmarknaden med höga löneökningar stärker hushållens finansiella situation. I Europa har utsikterna förbättrats via kraftigt fallande energipriser. Inflationen har visat tecken på att falla tillbaka och helomvändningen från Kina har också bidragit till att stärka utsikterna.

Bankproblemen med stress i det finansiella systemet kommer leda till en åtstramning av kreditvillkoren och minskad bankutlåning. Situationen kommer leda till att tillväxten dämpas och överlag har riskerna ökat på kort till medellång sikt.

Centralbankerna visar beslutsamhet

Allt sedan den nuvarande räntehöjningscykeln inleddes har centralbankerna med Fed i spetsen visat beslutsamhet vad gäller att bekämpa inflationen. Bankoron blev ett stresstest för bankerna och trots utmanande omständigheter valde Fed och ECB att höja styrräntorna ytterligare ett snäpp. Samtidigt signaleras större flexibilitet som ett resultat av den ökade osäkerheten. För att stävja oron har Fed försett bankerna med en lånefacilitet där centralbanken erbjuder likviditet i utbyte mot fullgoda säkerheter

Marknaden ifrågasätter ytterligare räntehöjningar och har börjat prisa in kommande räntesänkningar, detta med start under andra halvåret. Effekterna av räntehöjningarna kommer med eftersläpning och turbulensen bland bankerna ökar risken på kort till medellång sikt. Givet den fortsatt höga inflationen kommer Fed sannolikt att behålla den hökaktiga kommunikationen, detta även om aktiviteten visar tecken på att bromsa in.

Den negativa vinstrevideringstrenden håller i sig

en negativa vinstrevideringstrenden håller i sig och för globala aktier har den förväntas vinsttillväxt under 2023 fallit tillbaka till nollstrecket. Detta samtidigt som tillväxten och den ekonomiska aktiviteten överraskat positivt under flera månader. Den senaste tidens turbulens, med stress i det finansiella systemet och där bankernas kreditvillkor sannolikt kommer stramas åt, ökar osäkerheten och det går inte att utesluta ytterligare negativ revidering.

Portföljdiversifieringen är tillbaka

För ett ögonblick föll riskaptiten över en klippkant med framförallt hög volatilitet i obligations- och räntemarknaden. Lägre räntenivåer påverkade avkastningen i obligationsmarknaden positivt, och att räntedelen av portföljen agerade kudde på nedsidan när aktiemarknaden föll innebär att portföljdiversifieringseffekten är tillbaka efter ett minst sagt utmanande 2022.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter