2023-12-20 09:30

Nordea kommenterar NGO rapport om investeringar i livsmedelsbolag

Den 20 december publicerade Fair Finance Guide Sweden och World Animal Protection Sweden en rapport om svenska bankers (inkl. Nordea) samt pensionsfonders investeringar i de sex största kyckling- och fläskproduktionsföretagen globalt: Tyson Foods, WH Group, JBS, New Hope Group, BRF och Danish Crown.

Inaktuella siffror

Uppgifterna i rapporten är inaktuella. Nordea har sedan en tid sålt en majoritet, nu totalt 94 procent av innehaven, i de bolag som nämns i rapporten. Detta gjordes redan i somras innan Nordea kontaktades av Fair Finance Guide.

Finns inte i Nordeas artikel 9-fonder

I rapporten framkommer det att investeringar i dessa bolag kan hittas i en banks artikel 9-fonder, som anses vara de mest hållbara fonderna. Detta är inte fallet för Nordea. Ingen av investeringarna återfinns i Nordeas artikel 9-fonder.

Nordeas påverkansarbete lyfts fram som ledande bland bankerna

Vi är medvetna om de många utmaningar som finns i sektorn där dessa bolag verkar. Det är därför viktigt för Nordea att engagera sig och vara en ansvarsfull ägare för att driva positiv förändring och skapa långsiktigt värde, både för samhället och företaget. Som rapporten lyfter, driver Nordea ett påverkansarbete där vi som enda bank i rapporten för en direkt dialog med bolagen samt anses ha den bästa rapporteringen på bolagsspecifika krav och mål. Som ägare i fler än 4000 bolag är klimatfrågan tillsammans med biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och ägarstyrning de mest prioriterade frågorna som vi driver inom ramen för vårt aktiva ägandeskap, men även hållbar djurhållning är en viktig fråga där vi arbetar för att påverka de bolag vi investerar i.

Exempel från vårt engagemang gentemot Tyson Foods

Bland annat har Nordea drivit klimat- och biologisk mångfaldsfrågor gentemot Tyson Foods. Som en del av våra Net Zero Asset Manager-åtaganden, har Nordea varit i kontakt med Tyson Foods om sina klimatomställningsplaner. Företaget har informerats om de måste visa på framsteg i nedan kriterier för att förbli investeringsbara på medellång och lång sikt:

•    En nettonollambition till 2050
•    Mål för minskning av växthusgaser på kort, medellång och lång sikt i linje med 1,5°C
•    Bra prestation mot mål
•    Omfattande information om utsläpp av växthusgaser, inklusive betydande scope 3-utsläpp
•    En omfattande strategi för minskade utsläpp av koldioxid med kvantifierbara resultat
•    Hantering av restvatten
•    Avskogning
•    Antimikrobiell resistens (AMR)

2023 röstade Nordea för aktieägarförslaget vid Tyson Foods årsstämma, som begärde att företaget skulle följa WHO:s riktlinjer för användning av antimikrobiellt medel genom hela försörjningskedjan. Tyson Foods har gjort framsteg när det gäller att eliminera antibiotika som används i sina kycklingar, men dess boskaps- och svinpolicy avviker från WHO:s riktlinjer, som rekommenderar att "bönder och livsmedelsindustrin slutar använda antibiotika rutinmässigt för att främja tillväxt och förebygga sjukdomar hos friska djur".

Nordea samarbetar också med andra investerare för att öka vårt inflytande på företaget. Nordea deltog i CDP Transition Plan Campaign på Tyson Foods som uppmuntrar företaget att utveckla och presentera klimatomställningsplaner genom hela sin värdekedja.

För en översikt över andra investerarinitiativ (t.ex. att ta itu med avskogning och klimatförändringar) som Nordea deltar i, se vår Årsrapport för ansvarsfulla investeringar.

Hållbarhet