2020-06-24 14:06

Nordea lanserar ny fond som kombinerar innovation och hållbarhet

Nordea lanserar nu den nya fonden Nordea Innovation Stars som ska inrikta sig på bland annat hälsovård, teknik och hållbarhet. Fonden följer Nordeas etablerade Stars-koncept vilket innebär att bolagen som tar plats i portföljen har särskilt goda betyg för sitt arbete som rör miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). 

- Det här är en fond som investerar i teman som är högintressanta och där vi ser att det finns en stor efterfrågan bland våra kunder. Att fonden också tillämpar vårt Stars-koncept anser vi adderar värde till fonden ur många synvinklar. Vi får exempelvis bättre underlag för vilka riskfaktorer som påverkar respektive bolag vilket vi är övertygade om kommer öka möjligheterna till en god avkastning på sikt, säger John Hernander som leder Nordeas nordiska förvaltningsteam. 

Fonden förvaltas av Niklas Kristoffersson och Carl Mattiasson. Niklas förvaltar idag några av Nordeas nordiska aktiefonder och Carl är nyligen rekryterad till Nordea från hedgefondsförvaltaren Bodenholm Capital.  

– Vi kommer vara inriktade på bolag med innovation som drivkraft som skapar ett tydligt förbättrat kunderbjudande. Vi vill även att affärsmodellen i bolagen ska vara skalbar så att de har bra förutsättningar att växa under en lång tid, säger Niklas Kristoffersson. 

Vi får bättre underlag för vilka riskfaktorer som påverkar respektive bolag vilket vi är övertygade om kommer öka möjligheterna till en god avkastning på sikt.

John Hernander, leder Nordeas nordiska förvaltningsteam.

Fonden kommer placera framför allt på de nordiska marknaderna, upp till cirka 70 procent. Att fonden kombinerar innovation med nordiska bolag ses som en stor fördel. 

– I Norden har vi ett väldigt bra företagsklimat för att få fram nya innovativa bolag. Det är en ganska liten marknad vilket gör att företagen ofta är tvungna att söka sig till andra marknader och blir då globala i ett tidigt stadie. Det gör dem konkurrenskraftiga från början, och ett skäl till varför många nordiska företag lyckas bli marknadsledande globalt, säger Niklas Kristoffersson.

Upp till 30 procent av portföljen skall bestå av investeringar i icke-nordiska bolag. 

- Det finns tydliga synergier med denna typ av geografiska mix. Den möjliggör att vi kan prata med internationella konkurrenter till våra nordiska bolag för att validera vår investeringsidé, samtidigt som vi kan välja att investera i  internationella bolag som vi anser har bättre förutsättningar att vara framgångsrika på lång sikt, säger Carl Mattiasson. 

För att vara med på hela tillväxtresan och få möjlighet till hög avkastning går Nordea Innovation Stars in i bolag tidigare än många andra, då tillväxtkurvan ännu är försiktig. 

– Vanligtvis är det de största bolagen på marknaden som rankas högst i ett index, men det är inte nödvändigtvis de som står för den största tillväxten. Tillväxt kommer oftast från olika typer av innovation, och det är bland de bolagen vi söker kandidater för fonden, säger Niklas Kristoffersson. 

Vid lansering är de största innehaven i fonden bland annat svenska ljudboksbolaget Storytel, medicinteknikbolaget Sectra och hälsovårdsbolaget Biogaia.

Läs gärna en intervju med förvaltarna på Nordeas Fondmagasin

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på nordea.se/fondinfo.

Fonden förvaltas av Nordea Funds Ab

Nordea Innovation Stars

Investeringsområden: Hälsovård, Teknik, Konsument, Hållbarhet

Regional allokering: 70% nordiskt och 30% globalt

Förvaltare: Carl Mattiasson och Niklas Kristoffersson

Antal innehav: 30-60 innehav

Förvaltningsavgift: 1,40 %

Jämförelseindex: VINX Benchmark CAP

Registreringsland: Finland

Hållbara banktjänster
Hållbarhet