Caroline Törnquist

2023-05-16 16:33

Så kan ett testamente påverka arvet

Med ett testamente styr du vad som händer med det du äger. På så sätt kan du underlätta för dina anhöriga och undvika framtida konflikter. Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist berättar hur ett testamente kan påverka arvet och vad du bör tänka på när du skriver ett.

Caroline Törnquist, familjerättsjurist Nordea.

Mitt i sorgen när en anhörig avlidit är ofta frågorna kring vad som ska göras, förutom begravning, många. Exempelvis kring allt det praktiska som bouppteckning, arvskifte med mera. Jag möter ofta personer som behöver guidning: Vad är en bouppteckning och när görs den? Vad gäller kring arvskifte och när kan jag få ut mitt arv?  Vad spelar testamente för roll?

Detta är den tredje texten i en serie om tre artiklar rörande praktiska och juridiska frågor kring vad man ska göra när en anhörig avlidit. Den första texten handlar om bouppteckning, den andra om arvskifte och den tredje om testamente.

Vad är ett testamente? 

Med ett testamente kan du bestämma vad som händer med det du äger, det vill säga dina tillgångar, när du inte längre lever. Ett testamente ger dig möjligheten att påverka vad som händer med dina tillgångar och kan underlätta för dina anhöriga.

Ett testamente är en skriftlig handling där testator, alltså den som skriver testamentet, beskriver hur dennes tillgångar, efter att eventuella skulder reglerats, ska fördelas och på vilka villkor vid dennes bortgång.

Viktigt att komma ihåg är att ett testamente inte registreras, och det är originalet som ska uppvisas den dag en person avlider.

Finns det formkrav för att skriva ett testamente?

Förutom att ett testamente ska upprättas skriftligen finns det formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. För att upprätta ett testamente måste testatorn vara myndig, det vill säga fyllt 18 år. För den som fyllt 16 år finns det möjlighet att förordna över egendom som hen själv får råda över.

Testamentet ska undertecknas i närvaro av två ojäviga vittnen. De intygar att testatorn skriver under av egen fri vilja samt att hen förstår att det är ett testamente som undertecknas. Uppfylls inte formkraven är testamentet ogiltigt.

Viktigt att komma ihåg är att ett testamente inte registreras, och det är originalet som ska uppvisas den dag en person avlider. Förvara det på en säker, men tillgänglig plats. Till exempel ett säkerhets- eller kassaskåp eller hos en privat aktör som tillhandahåller testamentesförvaring.

Kan jag testamentera till vem eller vad jag vill?

Det beror på din familjesituation. I ett testamente kan du till exempel villkora att arvet och eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom för testamentstagaren. Det innebär att denne inte behöver dela med sig av arvet vid en eventuell framtida skilsmässa.

Med ett testamente kan du styra arvet till vissa personer och/eller organisationer. Viktigt att vara medveten om är att enligt svensk lag har bröstarvingar, alltså dina barn, alltid rätt att kräva att få ut sin laglott, det vill säga halva arvslotten, oavsett vad som står i ett testamente.

Det finns mycket att ta hänsyn till när man skriver ett testamente så det kan vara klokt att ta hjälp av en familjerättsjurist så att testamentet, i framtiden, inte blir ifrågasatt eller föremål för olika tolkningar.

När en person avlider och efterlämnar ett testamente ska alla laga arvingar, alltså de som hade ärvt om testamentet inte hade upprättats, delges detta testamente för godkännande. Ett testamente vinner laga kraft, alltså godkänns, sex månader efter delgivningen. Vill man klandra det eller begära jämkning ska man inom denna tid väcka talan vid allmän domstol. 

När testamentet vunnit laga kraft kan ett arv efter en avliden person fördelas i ett arvskifte.

Kom ihåg att testamenten är levande dokument som kan behöva skrivas om. Förutsättningar och förändringar i livet, till exempel att du ärver, skiljer dig, gifter dig, får barn med mera kan påverka.

Privatekonomi