2022-09-01 14:18

Varför ska ett litet företag bry sig om hållbarhet?

För stora väletablerade bolag har det blivit mer eller mindre självklart att ta fram riktlinjer, principer och rapporter för sitt hållbarhetsarbete. För ett litet företag däremot kan hållbarhet kännas abstrakt och rentutav onödigt. Men det finns fördelar med att ta tag i sitt hållbarhetsarbete.
Man climbing on windmill

Då näringslivet i de nordiska länderna domineras av småföretag så har de också har en stor betydelse för omställningen till mer hållbara ekonomier och samhällen. I Sverige är 96 procent, enligt Tillväxtverket, av landets 1,2 miljoner företag just småföretag med färre än tio anställda.   

Den allt tätare medierapporteringen om torka, översvämningar, skogsbränder och kollapsade ekosystem har fått den yngre generationen världen över att protestera och kräva förändring. ESG-aspekter får allt högre prioritet över hela världen bland såväl politiker som företag, vilket gör hållbarhet till en av de hetaste frågorna just nu. Miljömedvetna konsumenter förväntar sig att företagen ska ha en positiv inverkan på miljön och bidra till förändring. Ökad medvetenhet om hur det moderna konsumtionssamhället påverkar miljön och samhället håller dessutom på att förändra konsumenternas beteende. Företag som vill lyckas i framtiden har därför inget annat val än att bli hållbara. Man kan säga att hållbarhet har blivit en hygienfaktor för den moderna konsumenten.  

Vad betyder ESG?

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det kallas också ofta för ”sustainability”, alltså hållbarhet.  

Drivkrafter hållbarhet

Fördelar och möjligheter för småföretag

Många aktörer i samhället idag utvärderar bolag utefter hur de agerar vad gäller hållbarhet. För mindre bolag kommer det till exempel vara avgörande när man vill hitta finansiering. Banker och finansinstitut är exempel på aktörer som alltmer integrerar hållbarhet i sina kreditprocesser.

Vi tittar både på möjligheter och potentiella risker i bolag som vi jobbar med. För att bedöma risk på ett relevant sätt tittar vi på hur även mindre bolag integrerar hållbarhet, i sin strategi och verksamhet. Vi vill vara en partner för våra kunder och då är det viktigt för oss att förstå hur vi kan stötta mindre bolag i deras hållbarhetsresa, Åsa Allder, chef för affären för små företag och entreprenörer på Nordea (SB&E) 

Att hantera hållbarhetsrisker kan hjälpa dig att:

  • Undvika ett skadat anseende
  • Begränsa risken för sanktioner, straffavgifter och böter
  • Upptäcka omställningsrisker såsom skatter, teknisk utveckling och förändringar i kundernas efterfrågan och beteende.
  • Kartlägga de fysiska klimatriskerna, till exempel extremväder, inte bara i din egen verksamhet, utan också i hela leverantörskedjan.

Omställningen till en hållbar framtid ger även småföretagen möjlighet att:

  • Stärka sitt varumärke och därmed få konkurrensfördelar
  • Locka till sig talanger och investerare
  • Bli bättre på att följa befintliga eller förbereda sig för kommande regelverk.

Att jobba med hållbarhet ska inte ses som något besvärligt krav från konsumenter och myndigheter. – Alla företag måste integrera hållbarhet i sina verksamhetsmodeller för att begränsa risker och hitta möjligheter. Även företag som kanske inte har det kravet från sina kunder idag behöver ta tag i dessa frågor, eftersom leverantörerna, lagstiftaren och samhället förväntar sig det, säger Poya Motai, ansvarig för hållbarhetsområdet i Business Banking.

Många tycker att hållbarhet är viktigt, men vad gör de åt det?  

Hållbara företag är bra företag – för oss som bank, för kunderna och för samhället i stort. Vår studie, Nordea Business Report, som du hittar längst ned i artikeln, visar emellertid att företagen kan tycka att hållbarhet är väldigt viktigt men att de samtidigt inte gör särskilt mycket för att klara övergången till en hållbar framtid. Detta brukar kallas “det gröna gapet”. Deras agerande överensstämmer inte med deras intention. 

 

Det största gapet finns i Sverige, där 66 procent av företagen anser att hållbarhet är mycket viktigt, medan bara 45 procent säger att de agerar därefter. Ofta är det så att ju större ett företag är, desto mer sannolikt är det att hållbarhet har införlivats i verksamheten. Det finns alltså stor förbättringspotential bland småföretagen. 

I Nordea är hållbarhet en central del i verksamheten och har blivit en viktig del i vår företagskultur. Du kan läsa mer om vårt arbete med hållbarhet i Nordeas årsrapporter. Hör av dig till någon av våra företagsrådgivare om du vill veta mer om vad ditt företag kan göra för att bli mer hållbart, samt vilka tjänster och produkter vi har som även kan stötta i detta arbete. Det finns såväl hållbara investeringar som hållbara lån.

En hållbarhetsguide för små- och mellanstora företag

En hållbarhetsguide för små- och mellanstora företag
I den här guiden går vi igenom vad det innebär att vara ett hållbart företag och varför det är viktigt. Vi går sedan igenom hur du kan komma igång med ditt hållbarhetsarbete. 

Nordeas hållbarhetsguide

Nordea Nordic Insight Report 2019

Vi har genomfört en nordisk studie för att ta reda på hur företag och entreprenörer i Finland, Sverige, Danmark och Norge ser på framtiden ur ett ekonomiskt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv. Denna version av rapporten från Nordea Business Insight visar företagens uppfattningar om och attityder kring sitt ESG-arbete. 

Studien genomfördes av Nordea Business Insight under augusti och september 2019 bland nordiska företag i olika storleksklasser[1]. Respondenterna uppgick till 2 145 och fördelades enligt följande: Sverige 615, Norge 530, Finland 536 och Danmark 464. Respondenterna hämtades från Norstats nordiska paneler. Så vitt vi vet så är studien unik med sitt nordiska omfång, sina teman och möjligheten att särskilja svaren från små, medelstora och stora företag. I dag fokuserar de flesta barometrar/index på småföretag, dels av kostnadsskäl och dels av praktiska skäl. 

[1] STORLEKSKLASSERNA I RAPPORTEN: SMÅFÖRETAG 0-19 ANSTÄLLDA; MEDELSTORA FÖRETAG 20-100 ANSTÄLLDA; OCH STORA FÖRETAG 100+ ANSTÄLLDA.

Hållbarhet
Insikter