2024-01-30 16:07

Wallenstam: Energirenovering är positivt för både driftnettot och klimatet

Fastighetsbolaget Wallenstam är lite av en pionjär när det gäller hållbarhet. Redan 2013 blev företaget självförsörjande på el och idag har de ett ökat fokus på att optimera och effektivisera energianvändningen. Alla företag har sin egen resa och Wallenstam betonar att det är viktigt att starta med det man kan hantera, ett byte till ledlampor kan för vissa innebära en stor besparing.
Karin Mizgalski, Hållbarhetschef Wallenstam, och Henrik Olsson, driftchef region Göteborg Wallenstam.
Karin Mizgalski, Hållbarhetschef Wallenstam, och Henrik Olsson, Driftchef för region Göteborg Wallenstam.

Fastighetsbolaget Wallenstam grundades 1944 av byggmästare Lennart Wallenstam i Göteborg. Bolagets fokus har utvecklats från att bygga bostäder och fastigheter till att även äga, förvalta och förädla bostäder och kommersiella fastigheter.

Wallenstam är lite av en pionjär när det kommer till hållbarhet. År 2008 driftsatte man sitt första vindkraftverk och sedan 2013 har företaget varit självförsörjande på förnybar el. 

 - Idag jobbar alla stora bolag med hållbarhetsfrågor, det måste man, men vi var definitivt tidiga på området. Vår tidiga satsning på vindkraft tillsammans med andra medvetna och långsiktiga investeringar är för oss ett sätt att ta ansvar för vår klimatpåverkan. I driften och byggnationen bidrar ju både optimering av våra fastigheter, installation av solceller, modernisering av fjärrvärmecentraler och klimatberäkningar i planeringsskedet till kostnadsbesparingar och en långsiktig lönsamhet, säger Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam. 

Vår tidiga satsning på vindkraft tillsammans med andra medvetna och långsiktiga investeringar är för oss ett sätt att ta ansvar för vår klimatpåverkan. 

Karin Mizgalski, hållbarhetschef Wallenstam.

Energirenovering – positivt för klimatet, ekonomin och medarbetarna

Wallenstam är idag etablerade i Stockholm och Göteborg där de erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder i flera orter. De kommersiella fastigheterna är dock centrerade till Göteborg. 

Hållbarhetsaspekten är central i verksamheten och har vuxit i omfattning och engagemang de senaste åren. Energioptimering, energieffektivisering och miljöcertifieringar har fått mer utrymme. Det är också något som efterfrågats av främst kommersiella hyresgäster och som också bidrar till lägre klimatpåverkan. 

En energirenovering minskar klimatavtrycket samtidigt som det leder till minskade kostnader, höjt driftnetto och ökade fastighetsvärden. Vi arbetar även med miljöcertifieringar vilket blir ett tydligt kvitto för medarbetarna. 

Henrik Olsson, driftchef för region Göteborg, Wallenstam.

 - En energirenovering minskar klimatavtrycket samtidigt som det leder till minskade kostnader, höjt driftnetto och ökade fastighetsvärden. Vi arbetar även med miljöcertifieringar vilket blir ett tydligt kvitto för medarbetarna. Det ger en indikation på att vi som bolag jobbar åt rätt håll. Vi har fått med oss hela organisationen förvånansvärt fort i arbetet, nu pratar alla hållbarhet, säger Henrik Olsson, Driftchef, för region Göteborg, Wallenstam. 

Att arbeta med energioptimering av fastigheter är ett omfattande arbete. Utfallet och möjligheten till besparing för respektive bolag beror på vilket utgångsläge man har, dvs hur aktivt har man arbetat med frågan tidigare. 

 - Det gäller att starta med det man kan hantera. Har man inte arbetat med de här frågorna tidigare kan ett byte till ledlampor exempelvis innebära en stor besparing säger Henrik Olsson.

Har man inte arbetat med de här frågorna tidigare kan ett byte till ledlampor exempelvis innebära en stor besparing. 

Henrik Olsson, Driftchef för region Göteborg, Wallenstam.

Bra styrning och mätning – förutsättning för energieffektivisering

För att kunna arbeta med energieffektivisering behöver man ha koll på sin energianvändning och för det krävs bra styrning och mätning.

- Det är a och o att ha tillräckliga mätdata. Man behöver kunna förstå sin energianvändning på detaljnivå för att kunna ta riktade åtgärder och minska användningen. Ett klokt första steg är att göra en energikartläggning av fastighetens samtliga system, säger Henrik Olsson. 

 För vissa kan det handla om att börja med att optimera sin energianvändning, för andra som har kommit längre kan det handla om att man måste göra en energirenovering. Oavsett gäller det att starta med det som organisationen kan hantera. 

- Det gäller att hitta formerna så att du kan applicera det i bolaget. Att sätta ambitionen, målet och arbeta utifrån det, fortsätter Henrik Olsson.   

Det är a och o att ha tillräckliga mätdata. Man behöver kunna förstå sin energianvändning på detaljnivå för att kunna ta riktade åtgärder och minska användningen. 

Henrik Olsson, Driftchef region Göteborg, Wallenstam.

En energirenovering kan innebära allt från fönsterbyte, tilläggsisolering, byte av ventilationsaggregat, installation av värmepumpar till att nyttja avloppsvärmeväxlare. 

 - Ett spännande exempel på just värmeväxlare är när vi använder avloppsvatten för att förvärma varmvatten. Vi minskar då behovet av att köpa fjärrvärme vilket är bra i en tid då fjärrvärmepriset ökar, fortsätter Henrik Olsson.

Möjlighet till grön finansiering

Energieffektiviseringar möjliggör också för Wallenstam att kunna klassificera fastigheterna som gröna enligt EU-Taxonomin vilket i sin tur är en förutsättning för att få grön finansiering. Idag finansierar Nordea Wallenstam med ett flertal gröna lån. 

 - Ett grönt lån är inte bara ett kvitto på att tillgången är grön, utan också finansieringen. Hela flödet blir på så sätt grönt, säger Niklas Rydberg, hållbarhetsexpert för företag på Nordea.

Ett grönt lån är inte bara ett kvitto på att tillgången är grön, utan också finansieringen. Hela flödet blir på så sätt grönt.

Niklas Rydberg, hållbarhetsexpert för företag på Nordea.

Dagens konjunkturläge kan dock försvåra arbetet med energirenoveringar. Henrik Olsson betonar därför att det är viktigt att ha organisationen med sig i detta arbete och att ha ett långsiktigt fokus.

 - För att lyckas med sitt arbete handlar om att ha en engagerad personal, engagerad ledning och tydliga mål, att gemensamt lyfta blicken och se vad vi vill åstadkomma, avslutar Henrik Olsson. 

Energirenovering – steg för steg

  1. Mät och rapportera energianvändningen: Börja med att ha koll på din energianvändning genom att mäta och rapportera den. Detta ger dig en bättre förståelse för vart energin tar vägen och hjälper dig att identifiera områden där förbättringar kan göras.
  2. Gör en energidiagnos: En energidiagnos kan hjälpa dig att kartlägga ditt nuläge och identifiera områden där energirenoveringar behövs. Du kan göra detta själv eller med hjälp av ett externt bolag.
  3. Upprätts en steg-för-stegplan: Bryt upp arbetet i mindre delar så att det inte känns överväldigande. Ha en tydlig plan och ambition för ditt bolag och arbeta efter den.
  4. Optimera först energianvändning: Effektivisera energianvändningen genom att optimera befintliga system och processer. Det kan innebära att ändra beteenden och informera personalen om energikostnader och besparingar.
  5. Planera en möjlig energirenovering: Om nödvändigt börja med att byta fönster, lägga till isolering och överväga alternativa energikällor som solceller eller bergvärme. 
     

Finansiera din energirenovering

Planerar du för en energirenovering? Vi hjälper dig med finansieringen!

Du som står inför, eller har genomfört investeringar som främjar en klimattålig tillväxt genom lägre koldioxidutsläpp eller förnybara energikällor kan finansiera detta genom Nordeas gröna företagslån.

Gröna Företagslån
Hållbarhet