Transaktioner med närstående

I syfte att säkerställa att eventuella intressekonflikter beaktas i tillräcklig utsträckning i alla beslut, har Nordea särskilda rutiner för att identifiera och definiera närstående parter. Många av transaktionerna med närstående parter görs emellertid som en del av Nordeas normala verksamhet och genomförs utifrån samma kriterier och villkor som för jämförbara transaktioner med externa parter i liknande ställning. Med undantag för ersättningar och lån till nyckelpersoner i ledande ställning, görs sålunda alla transaktioner med närstående parter enligt samma kriterier och villkor som vid jämförbara transaktioner med externa parter i liknande ställning. Dessutom har beslutsprocesserna strukturerats för att undvika intressekonflikter.

Om Nordea skulle genomföra några betydande transaktioner, eller transaktioner som avviker från Nordeas normala kriterier och villkor, med sina närstående parter ska sådana transaktioner godkännas av styrelsen.

Group People ansvarar för att upprätthålla och uppdatera förteckningen över närstående parter, medan Group Credit Risk Management ansvarar för den övergripande samordningen av transaktioner med närstående parter, som en del av enhetens rutiner för kontroll och rapportering.

Uppdaterad: Februari 2019