Revision

Nordeas verksamhet revideras såväl internt som externt.

Internrevision Intern kontrollprocess Externrevision Ersättning till revisorer Internrevision

Internrevision

Group Internal Audit (GIA) är en oberoende funktion som arbetar på uppdrag av styrelsen. Revisionsutskottet ansvarar för anvisningar för och utvärdering av GIA inom Nordeakoncernen. Koncernrevisionschefen har det övergripande ansvaret för GIA. Koncernrevisionschefen rapporterar funktionellt till styrelsen och revisionsutskottet, och administrativt till koncernchefen. Styrelsen godkänner utnämning och uppsägning av koncernrevisionschefen.

GIA bedriver ingen rådgivning utan att först ha erhållit specifika uppdrag av revisionsutskottet. GIA:s mål är att, baserat på genomförda revisioner, förse styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviten i processerna för styrning, riskhantering och kontroll.

All verksamhet, inklusive utlagd verksamhet, och alla enheter inom koncernen, faller inom GIA:s behörighetsområde.

GIA fastställer självständigt internrevisionens omfattning, hur arbetet ska genomföras och hur resultatet presenteras. GIA har behörighet att genomföra alla typer av undersökningar och erhålla all information som behövs för utförandet av sina uppgifter. GIA:s arbete ska utföras i enlighet med de internationella standarderna för internrevision och IT-revision – Standards for the Internation Professional Practice of Internal Auditing, som ges ut av Institute of Internal Auditors, respektive Standards for Information Systems Auditing, som ges ut av ISACA. De årliga revisionsplanerna baseras på en omfattande riskbedömning.

Uppdaterad: Februari 2016 
Källa: Årsredovisning 2015

Intern kontrollprocess

Intern kontrollprocess

Den interna kontrollprocessen utförs av styrelsen, ledningen och annan personal inom Nordea och är utformad för att i rimlig utsträckning följa upp och säkerställa uppfyllande av mål vad gäller yttre och inre effektivitet i verksamheten, tillförlitlighet i finansiell och icke-finansiell rapportering, efterlevnad av externa och interna bestämmelser samt skyddande av tillgångar, inklusive tillfredsställande hantering av verksamhetens risker.

Den interna kontrollprocessen baseras på fem huvudkomponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Ramverket för den interna kontrollprocessen är avsett att göra det möjligt för hela organisationen att bidra till den interna kontrollens effektivitet och höga kvalitet genom bland annat tydliga definitioner, fördelning av roller och ansvarsområden samt gemensamma verktyg och rutiner.

Roller och ansvarsområden avseende intern kontroll och riskhantering är uppdelade i tre försvarslinjer. I första försvarslinjen är det affärsorganisationen och koncernfunktioner som är riskägare och således ansvarar för att verksamheten sköts inom ramen för fastställd riskexponering och riskaptit och i enlighet med det fastställda ramverket för intern kontroll och riskhantering. Som andra försvarslinje är de centraliserade funktionerna för riskkontroll ansvariga för aktiviteter såsom att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och rapportera frågor relaterade till alla väsentliga risker inklusive regelefterlevnad avseende interna och externa ramverk. GIA, som är den tredje försvarslinjen, genomför revisioner och förser styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviten i processerna för styrning, riskhantering och kontroll.

Uppdaterad: Februari 2016 
Källa: Årsredovisning 2015

Externrevision

Externrevision

Enligt bolagsordningen ska en eller två revisorer väljas av bolagsstämman för period om ett år. Vid årsstämman 2016 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden fram till och med årsstämman 2017. Peter Clemedtson är huvudansvarig revisor.

Uppdaterad: Mars 2016

 

Ersättning till revisorer

Ersättning till revisorer

Miljoner euro RevisionsarvodenKoncernenModerbolaget
2015201420152014
PWC
Revisionsuppdrag-5

-

-2

-

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget0

-

0

-

Skatterådgivning-1

-

0

-

Övriga uppdrag-1

-

-1

-

Summa PWC-7

-

-3

-

Miljoner euro RevisionsarvodenKoncernenModerbolaget
2015201420152014
KPMG
Revisionsuppdrag-1

-5

-1

-2

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-1

-1

-1

0

Skatterådgivning0

0

-

0

Övriga uppdrag-1

-1

0

-1

Summa KPMG-3

-7

-2

-3

Miljoner euro RevisionsarvodenKoncernenModerbolaget
2015201420152014
Ernst & Young
Revisionsuppdrag0

-1

-

-

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget0

0

-

-

Skatterådgivning0

0

-

-

Övriga uppdrag-1

0

-

-

Summa Ernst & Young-1-1--
Summa revisionsarvoden-11

-8

-5

-3