Revision

Nordeas verksamhet revideras såväl internt som externt.

Internrevision Intern kontrollprocess Externrevision Ersättning till revisorer Internrevision

Internrevision

Group Internal Audit (GIA) är en oberoende funktion som arbetar på uppdrag av styrelsen. Revisionsutskottet ansvarar för anvisningar för och utvärdering av GIA inom Nordeakoncernen. Koncernrevisionschefen har det övergripande ansvaret för GIA. Koncernrevisionschefen rapporterar funktionellt till styrelsen och revisionsutskottet, och administrativt till koncernchefen. Styrelsen godkänner utnämning och uppsägning av koncernrevisionschefen samt beslutar, på förslag från kompensationsutskottet, om lön och andra anställningsvillkor för koncernrevisionschefen. 

GIA bedriver ingen rådgivning utan att först ha erhållit specifika uppdrag av revisionsutskottet. GIA:s mål är att, baserat på genomförda revisioner, förse styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviteten i processerna för bolagsstyrning och styrdokumenten för risk och kontroll, tillsammans med en analys av teman och trender som framkommit under arbetet med internrevisionen och deras inverkan på organisationens riskprofil. 

All verksamhet och alla enheter inom koncernen faller inom GIA:s behörighetsområde. GIA avgör genom riskbaserade beslut vad inom behörighets­området som bör omfattas av den revisionsplan som godkänns av styrelsen.

GIA ska självständigt fastställa internrevisionens omfattning, hur arbetet ska genomföras och hur resultatet ska presenteras. Det innebär exempelvis att GIA, genom koncernrevisions­chefen, utan godkännande kan informera tillsynsmyndigheterna om vilka frågor som helst. GIA har behörighet att genomföra alla typer av undersökningar och erhålla all information som behövs för utförandet av sina uppgifter. GIA har därmed rätt till åtkomst till organisationens samtliga arkiv, system, lokaler och medarbetare närhelst de så begär. GIA har rätt att delta i och observera styrelsens utskott, koncernledningen, andra kommittéer och sammankomster i koncernen samt andra viktiga beslutsinstanser när det är relevant och nödvändigt.

Uppdaterad: Februari 2017  
Källa: Årsredovisning 2016

Intern kontrollprocess

Intern kontrollprocess

Den interna kontrollprocessen utförs av styrelsen, ledningen och annan personal inom Nordea och är utformad för att i rimlig utsträckning följa upp och säkerställa uppfyllande av mål vad gäller yttre och inre effektivitet i verksamheten, tillförlitlighet i finansiell och icke-finansiell rapportering, efterlevnad av externa och interna bestämmelser samt skyddande av tillgångar, inklusive tillfredsställande hantering av verksamhetens risker.

Den interna kontrollprocessen baseras på fem huvudkomponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Ramverket för den interna kontrollprocessen är avsett att göra det möjligt för hela organisationen att bidra till den interna kontrollens effektivitet och höga kvalitet genom bland annat tydliga definitioner, fördelning av roller och ansvarsområden samt gemensamma verktyg och rutiner.

Roller och ansvarsområden avseende intern kontroll och riskhantering är uppdelade i tre försvarslinjer. I första försvarslinjen är det affärsorganisationen och koncernfunktioner som är riskägare och således ansvarar för att verksamheten sköts inom ramen för fastställd riskexponering och risktolerans och i enlighet med det fastställda ramverket för intern kontroll och riskhantering. Som andra försvarslinje är de centraliserade funktionerna för riskkontroll ansvariga för aktiviteter såsom att identifiera, bedöma, övervaka, kontrollera och rapportera frågor relaterade till alla väsentliga risker inklusive regelefterlevnad avseende interna och externa ramverk. Group Internal Audit (GIA), som är den tredje försvarslinjen, genomför revisioner och förser styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviteten i processerna för bolagsstyrning och styrdokumenten för risk och kontroll, tillsammans med en analys av teman och trender som framkommit under arbetet med internrevisionen och deras inverkan på organisationens riskprofil.

Uppdaterad: Februari 2017  
Källa: Årsredovisning 2016

Externrevision

Externrevision

Enligt bolagsordningen ska en eller två revisorer väljas av bolagsstämman för period om ett år. Vid årsstämman 2016 omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden fram till och med årsstämman 2017. Peter Clemedtson är huvudansvarig revisor.

Uppdaterad: Mars 2016

 

Ersättning till revisorer

Ersättning till revisorer

Miljoner euro RevisionsarvodenKoncernenModerbolaget
2016201520162015
PWC
Revisionsuppdrag-7

-5

-3

-2

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget-1

0

-1

0

Skatterådgivning-1

-1

0

0

Övriga uppdrag-5

-1

-4

-1

Summa PWC-14

-7

-8

-3

Miljoner euro RevisionsarvodenKoncernenModerbolaget
2016201520162015
KPMG
Revisionsuppdrag0

-1

0

-1

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget0

-1

0

-1

Skatterådgivning0

0

0

0

Övriga uppdrag0

-1

0

0

Summa KPMG0

-3

0

-2

Miljoner euro RevisionsarvodenKoncernenModerbolaget
2016201520162015
Ernst & Young
Revisionsuppdrag0

0

0

0

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget0

0

0

0

Skatterådgivning0

0

0

0

Övriga uppdrag0

-1

0

0

Summa Ernst & Young0-100
Summa revisionsarvoden-14

-11

-8

-5

Källa: Årsredovisning 2016