Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende enligt gällande europeiska regelverk och finska lagar och bestämmelser liksom krav enligt koden. Styrelsen anser att samtliga ledamöter valda av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2021 är oberoende i förhållande till bolaget enligt koden, inklusive Sarah Russell som har varit styrelseledamot i bolaget och dess rättsliga föregångare under 11 år i följd. Utifrån en helhetsbedömning anses hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsearbete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identifierats som skulle kunna minska hennes oberoende. Ingen styrelseledamot vald av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2021 är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.

De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som har utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen och är enligt koden därmed inte oberoende i förhållande till bolaget. Samtliga styrelseledamöter, förutom Torbjörn Magnusson, är enligt koden också oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare. Torbjörn Magnusson var under 2020 verkställande direktör för Sampo Abp och verkställande direktör och koncernchef för Sampokoncernen. Eftersom Sampo Abp äger mer än 10 procent av alla aktier i bolaget, anses Torbjörn Magnusson inte vara oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare.

Enligt koden ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget, och minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget ska också vara oberoende i förhållande till de betydande aktieägarna i bolaget. Det innebär att antalet styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare, överstiger minimikraven i koden.

Tabellen visar de enskilda styrelseledamöternas oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp samt dess betydande aktieägare.

StyrelseledamöterOberoende i förhållande till Nordea Bank Abp
Oberoende i förhållande till
betydande aktieägare
Valda av aktieägarna
Torbjörn Magnusson, ordförandeJaNej
Kari Jordan, vice ordförandeJaJa
Claudia DillJaJa
Nigel HinshelwoodJaJa
Robin Lawther
JaJa
John MaltbyJaJa
Sarah Russell
JaJa
Petra van Hoeken 
JaJa
Birger Steen
JaJa
Jonas Synnergren 
JaJa
Appointed by employees*
Kari AholaNejJa
Dorrit Groth BrandtNejJa
Gerhard OlssonNejJa
Hans Christian RiiseNejJa

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras en gång per år enligt ett roterande schema.