Sammansättning och mångfaldspolicy

Styrelsen består av tio ledamöter valda av bolagsstämman. Därutöver är tre ledamöter och en suppleant utsedda av de anställda, såsom överenskommet enligt tillämpliga lagar och regler. Nordeas verkställande direktör tillika koncernchef är inte medlem av styrelsen.


Uppdaterad: Februari 2019
Bolagsordning Lagstiftning och koden Mångfaldspolicy Utlåtanden Bolagsordning

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen för Nordea Bank Abp ska styrelsen bestå av minst sex och högst femton ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år och löper fram till och med nästkommande ordinarie bolagsstämma.

Uppdaterad: Februari 2019
Lagstiftning och koden

Lagstiftning och koden

Den finska Kreditinstitutslagen kräver att ett kreditinstituts styrelse har med tanke på dess uppgifter tillräckliga och mångsidiga kunskaper och erfarenheter när det gäller den affärsverksamhet som kreditinstitutet bedriver samt de risker som är förenade med dess verksamhet. Styrelsen ska för kreditinstitutet godkänna verksamhetsprinciper i syfte att främja mångfald i styrelsens sammansättning. Styrelsen ska som ett mål för kreditinstitutet godkänna att könen är jämlikt representerade i styrelsen samt utarbeta en policy för uppnående och upprätthållande av detta mål.

Enligt Koden måste en person som väljs till styrelseledamot ha den kompetens som uppdraget förutsätter och möjlighet att använda tillräckligt med tid för uppdraget. Antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning ska möjliggöra en effektiv skötsel av styrelsens uppdrag. Båda könen ska vara representerade i styrelsen. Bolaget ska definiera principerna för styrelsens mångfald.

Uppdaterad: Oktober 2018

Mångfaldspolicy

Mångfaldspolicy

Nordea strävar efter att främja mångfald bland styrelsens ledamöter, med målsättningen att styrelsen som helhet ska besitta för styrelsearbetet erforderlig kunskap om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknadsområden där Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Vidare ska styrelsen, enligt den finska koden för bolagsstyrning, ha en sammansättning som tar hänsyn till Nordeas verksamhet och utvecklingsfas. Styrelseledamöterna som utses av bolagsstämman ska som grupp uppvisa mångfald och bredd i fråga om åsikter, kvalifikationer och erfarenhet. 

Styrelsen har vidare antagit en mångfaldspolicy som anger principerna för mångfald i styrelsen. Enligt mångfaldspolicyn grundas alla styrelseuppdrag i Nordea på förtjänst varvid det främsta syftet är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta. 

Det är Nordeas mål att han en rättvis, jämlik och balanserad representation av olika kön och andra diversifierande faktorer i styrelsen som ett kollektiv.

Uppdaterad: Februari 2019
Utlåtanden

Utlåtande av styrelsen

För närvarande besitter styrelsen som helhet erforderlig kunskap om och erfarenhet av de samhälls-, affärs-, och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknads­områden där Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs och den uppvisar tillräcklig mångfald och bredd i fråga om egenskaper och kompetenser samt att könsfördelningen är välbalanserad.

Av aktieägarnas nomineringsråd

Uppdaterad: September 2020