Sammansättning och mångfaldspolicy

Styrelsen består av tio ledamöter valda av bolagsstämman. Därutöver är tre ledamöter och en suppleant utsedda av de anställda. Anställda har en rätt enligt svensk lag att vara representerade i styrelsen. Nordeas koncernchef är inte medlem av styrelsen.


Uppdaterad: September 2017
Bolagsordning Koden Mångfaldspolicy Process Utlåtanden Bolagsordning

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst sex och högst femton ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år. Vid val av styrelse ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Uppdaterad: Februari 2016
Koden

Koden

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), som Nordea följer, ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Enligt Koden ska bolaget eftersträva en jämn könsfördelning.

Uppdaterad: September 2017

Mångfaldspolicy

Mångfaldspolicy

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst sex och högst femton ledamöter valda av aktieägarna på bolagsstämman. Mandatperioden för styrelseledamöter är ett år. Vid val av styrelse ska eftersträvas att styrelsen som helhet besitter för styrelsearbetet erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknadsområden där Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden), som Nordea följer, ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Enligt Koden ska bolaget eftersträva en jämn könsfördelning.

Alla styrelseuppdrag i Nordea Bank AB (publ) grundas på förtjänst varvid främsta syfte är att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. För att uppfylla detta eftersträvas en bred uppsättning egenskaper och kompetenser och det är uttalat att mångfald, avseende bl.a. ålder, kön, geografisk härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, är en viktig omständighet att beakta.

Styrelsens ordförande kommer att för valberedningen lägga fram nödvändiga kompetenser och färdigheter som styrelseledamöterna behöver för att det ska kunna förutsättas att ledamöterna har tillräckligt kunnande och erfarenhet, liksom de kriterier som fastslagits i policyn som styrelsen har antagit som implementerar Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2012/06) samt andra specifika regulatoriska krav avseende styrelsens sammansättning. Valberedningen kommer att redogöra för sitt arbete och motivera sina förslag i enlighet med Koden. Vidare ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av styrelsens sammansättning. På bolagsstämma kommer valberedningen att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Uppdaterad: September 2017
Process

Process

Styrelsens ordförande kommer att för valberedningen lägga fram nödvändiga kompetenser och färdigheter som styrelseledamöterna behöver för att det ska kunna förutsättas att ledamöterna har tillräckligt kunnande och erfarenhet, liksom de kriterier som fastslagits i policyn som styrelsen har antagit som implementerar Riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2012/06) samt andra specifika regulatoriska krav avseende styrelsens sammansättning.

Valberedningen kommer att redogöra för sitt arbete och motivera sina förslag i enlighet med Koden. Vidare ska valberedningen på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av styrelsens sammansättning. På bolagsstämma kommer valberedningen att lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits samt presentera och motivera sina förslag.

Uppdaterad: September 2017
Utlåtanden

Utlåtande av styrelsen

För närvarande besitter styrelsen som helhet erforderlig kunskap om och erfarenhet av de samhälls-, affärs-, och kulturförhållanden som råder i de regioner och på de marknads­områden där Nordeakoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs, uppvisande fullgod mångfald och bredd avseende egenskaper och kompetenser samt att könsfördelningen är väl balanserad.

Av valberedningen

Uppdaterad: Februari 2018