Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer årligen sin arbetsplan, i vilken lednings- och riskrapporteringen till styrelsen också fastställs. Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman 2016 valdes vice ordföranden samt utsågs ledamöterna i styrelsens utskott. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen (the Charter) och separata arbetsordningar för arbetet som utförs i vart och ett av styrelseutskotten (the Committee Charters). The Charter omfattar bland annat regler avseende styrelsens och ordförandens ansvarsområden, dokumentation av möten, beslutförhet samt hur ofta styrelsen ska ha möten. Den innehåller också regler beträffande intressekonflikter och konfidentialitet. Styrelsen har vidare antagit en instruktion för koncernchefen, som anger dennes ansvarsområden, samt ytterligare charters, policyer och instruktioner för koncernens verksamhet. Dessa tillsammans med bolagsordningen, the Charter, the Committee Charters och Nordeas värderingar utgör det interna ramverket som reglerar bolagsstyrning i Nordea. 

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter samt den övergripande förvaltningen av Nordeakoncernens angelägenheter i enlighet med det externa och interna ramverket. Styrelsen ska vidare tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen är ytterst ansvarig för att säkerställa att ett fullgott och effektivt system för intern kontroll upprättas och underhålls.

Varje år förser Group Internal Audit (GIA) styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviteten i Nordeas bolagsstyrning och styrdokumenten för risk och kontroll, tillsammans med en analys av teman och trender som framkommit under arbetet med internrevisionen och deras inverkan på organisationens riskprofil. Mer information om intern kontroll inom Nordea finns här

Styrelsen träffar minst en gång per år bolagets externa revisor utan att koncernchefen eller annan person från bolagsledningen är närvarande. Därutöver träffar huvudansvarig revisor på egen hand dels styrelsens ordförande, dels revisionsutskottets ordförande. 

Under 2017 hölls 16 styrelsemöten. 11 möten hölls i Stockholm och ett i Köpenhamn medan fyra möten hölls per capsulam. Vid några av mötena var det möjligt att delta per telefon. Styrelsen följer regelbundet upp strategin, Nordeas affärsutveckling och finansiella ställning samt utvecklingen på finansmarknaden. Vidare uppdaterar styrelsen regelbundet sina policyer och interna regler för styrning och kontroll. Styrelsen granskar också risktoleransen samt följer regelbundet upp utvecklingen av risker, kapital och likviditet. Den interna kapitalutvärderingen, organisationsförändringar och olika transaktioner av väsentlig betydelse är andra ärenden som hanterats av styrelsen. Arbetet i styrelsens utskott har rapporterats till styrelsen. Under 2017 hanterade styrelsen även bland annat flytten av säte, koncernens förenklingsprogram, digitalisering, HR-frågor samt rapporter om och frågor avseende internkontroll och regelefterlevnad, penningtvättsbekämpning och andra åtgärds- och implementeringsprogram. 

Styrelsens sekreterare är Lena Eriksson, chef för Group Legal.

Ordföranden

Styrelseordföranden väljs av aktieägarna på årsstämman. Enligt the Charter ska ordföranden tillse att styrelsearbetet utförs på ett effektivt sätt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska organisera och leda styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med koncernchefen, tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag och svara för att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet samt att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av det egna arbetet, där man utvärderar styrelsens arbete och arbetsprestation med syftet att löpande förbättra arbetet. Utvärderingen baserar sig på en metod som innefattar frågeformulär som utvärderar styrelsen som helhet, ordföranden och de enskilda styrelseledamöterna. Utvärderingsprocessens resultat diskuteras av styrelsen och presenteras för valberedningen av styrelseordföranden. 

I enlighet med europeiska regelkrav har det etablerats en intern process för bedömning av både styrelseledamöternas individuella lämplighet och av styrelsens kollektiva lämplighet. Denna bedömning görs när nya ledamöter ska anmälas till Finansinspektionen och när det i övrigt är lämpligt.

Styrelsens utskott

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda arbetsutskott som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelseutskottens arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i the Committee Charters. Varje utskott rapporterar regelbundet sitt arbete till styrelsen. 

Uppdaterad: Februari 2018