Styrelsens arbete

Styrelsens arbete

Vid det konstituerande styrelsemötet i efter årsstämman  väljs vice ordföranden samt utses ledamöterna i styrelsens kommittéer.  

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för styrelsen, som också anger lednings- och riskrapportering till styrelsen (arbetsordningen) och separata arbetsordningar för arbetet som utförs i var och en av styrelsekommittéerna (kommittéearbetsordningarna). Arbetsordningen omfattar bland annat regler avseende styrelsens och ordförandens ansvarsområden, dokumentation av möten, beslutförhet samt hur ofta styrelsen ska ha möten. Den innehåller också regler beträffande intressekonflikter och konfidentialitet. Styrelsen har vidare antagit en instruktion för koncernchefen, som anger dennes ansvarsområden, samt ytterligare policyer och instruktioner för koncernens verksamhet. Dessa tillsammans med bolagsordningen, arbetsordningen, kommittéarbetsordningarna och Nordeas värderingar utgör det interna ramverket som reglerar bolagsstyrning i Nordea. 

Styrelsen ansvarar för organisationen och administrationen av Nordeas angelägenheter samt den övergripande förvaltningen av Nordeakoncernens angelägenheter i enlighet med det externa och interna ramverket. Styrelsen ska vidare tillse att Nordeas organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Nordeas ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen är ytterst ansvarig för att säkerställa att ett fullgott och effektivt system för intern kontroll upprättas och underhålls. 

Varje år förser Group Internal Audit (GIA) styrelsen med en övergripande bedömning av effektiviteten i Nordeas bolagsstyrning och styrdokumenten för risk och kontroll, tillsammans med en analys av teman och trender som framkommit under arbetet med internrevisionen och deras inverkan på organisationens riskprofil. Mer information om intern kontroll inom Nordea finns här –  Intern kontrollprocess.

Styrelsen träffar minst en gång per år bolagets externa revisor utan att koncernchefen eller annan person från koncernledningen är närvarande. Därutöver träffar huvudansvarig revisor på egen hand dels styrelsens ordförande, dels revisionskommitténs ordförande.

Under 2018 höll styrelsen i Nordea Bank Abps föregångare (dvs. Nordea Bank AB (publ)) 13 möten och styrelsen i Nordea Bank Abp höll tio möten. I Nordea Bank AB (publ) hölls åtta möten i Stockholm och ett i Helsingfors medan fyra möten hölls per capsulam, d.v.s. styrelsen fattade beslut skriftligen utan att träffas. Före flytten, och som ett led i de formella förberedelserna höll styrelsen i Nordea Bank Abp två möten i Stockholm och fem per capsulam Efter flytten den 1 oktober 2018 har styrelsen haft två möten i Helsingfors och ett möte per capsulam. Vid några av mötena var det möjligt att delta per telefon. 

Styrelsen följer regelbundet upp strategin, Nordeas affärsutveckling och finansiella ställning samt utvecklingen på finansmarknaden. Vidare uppdaterar styrelsen regelbundet sina policyer och interna regler för styrning och kontroll. Styrelsen granskar också risktoleransen samt följer regelbundet upp utvecklingen av risker, kapital och likviditet. Den interna kapitalutvärderingen, organisationsförändringar, utnämning av verkställande ledningen och olika transaktioner av väsentlig betydelse är andra ärenden som hanterats av styrelsen. Arbetet i styrelsens kommittéer har rapporterats till styrelsen. Under 2018 hanterade styrelsen även bland annat flytten av säte, koncernens förenklingsprogram, digitalisering, frågor avseende internkontroll och regelefterlevnad, penningtvättsbekämpning och andra åtgärds- och implementeringsprogram. 

Styrelsens sekreterare är Jussi Koskinen, Chief Legal Officer.

Styrelseordföranden

Ordföranden väljs av aktieägarna på bolagsstämman. Styrelsen sammanträder enligt ett årligt schema samt vid behov. Enligt arbetsordningen ska ordföranden tillse att styrelsearbetet utförs på ett effektivt sätt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ska organisera och leda styrelsearbetet, ha regelbunden kontakt med verkställande direktören, tillse att styrelsen erhåller tillfredsställande informations- och beslutsunderlag och svara för att styrelsen årligen genomför en utvärdering av det egna arbetet samt att aktieägarnas nomineringsråd informeras om resultatet av utvärderingen. 

Utvärdering av styrelsen

Styrelsen genomför årligen en utvärdering av det egna arbetet, där man utvärderar styrelsens arbete och arbetsprestation med syftet att löpande förbättra arbetet. Utvärderingen  bygger på en metod som innefattar frågeformulär för utvärdering av styrelsen som helhet, ordföranden och de enskilda styrelseledamöterna. resultatet av utvärderingen diskuteras också av styrelsen och presenteras för aktieägarnas nomineringsråd av ordföranden. 

I enlighet med tillämpliga europeiska regelkrav har det etablerats en intern process för bedömning av både styrelseledamöternas individuella lämplighet och styrelsens kollektiva lämplighet. Bedömning görs normalt en gång per år och i samband med urvalsprocessen för nya styrelseledamöter. 

Styrelsens kommittéer

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda kommittéer som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen. Styrelsekommittéernas arbetsuppgifter och arbetsordning fastställs i kommittéearbetsordningarna. Generellt saknar styrelsekommittéerna egen beslutanderätt och varje kommitté rapporterar regelbundet om sitt arbete till styrelsen. Ytterligare information om utskotten presenteras här

Uppdaterad: Februari 2019