Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2012

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-02-13 13:00

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2011 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Kristina Ekengren, utsedd av svenska staten, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Peder Hasslev, utsedd av AMF, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 22 mars 2012. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter och nyval av Peter F Braunwalder. Valberedningen föreslår omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Peter F Braunwalder väljs till ny styrelseledamot för samma tid. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Peter F Braunwalder föreslås som ny styrelseledamot
Peter F Braunwalder är född 1950. Han är jur kand och pol mag från Berns universitet. Peter F Braunwalder var verkställande direktör i HSBC Private Bank 2002-2008. Dessförinnan arbetade han i UBS 1982-2001 och innehade olika chefsbefattningar inom investment banking och private banking. Peter F Braunwalder är styrelseordförande i Thommen Medical AG och styrelseledamot i Banque Heritage och Menuhin Festival Gstaad. Peter F Braunwalder äger inga aktier i Nordea.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår oförändrat styrelsearvode innebärande att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 252 000 euro åt ordföranden, 97 650 euro åt vice ordföranden och 75 600 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 16 600 euro åt utskottsordföranden och 12 900 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2013 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

 

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

Documents