Nordeas årsberättelse publicerad, med resultat och ledningens ersättningar

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-02-17 10:00

Nordea publicerar idag sin årsredovisning på Nordea.com.

Av årsredovisningen framgår bland annat att antalet förmåns- och Private Banking-kunder har ökat under 2011. På hushållssidan kunde Nordea välkomna 140 000 nya förmånskunder. Bland företagen stärkte Nordea sin roll som ledande relationsbank bland stora och multinationella företag i Norden. Den ökade affärsvolymen har medfört att intäkterna är de högsta någonsin.

Nordea har under året ökat effektiviteten för att mildra effekten av de nya regelverken för kunderna. Under årets andra halva bromsades kostnadsutvecklingen upp, och kostnaderna under fjärde kvartalet var lägre än under motsvarande kvartal året innan. Kreditförlusterna var under 2011 något lägre än 2010. Rörelseresultatet på 3,5 miljarder euro ligger på den nivå som har etablerats de senaste åren.

Avkastningen på eget kapital blev ca. 11 procent för 2011. Kapitaltäckningen har ökat under året, och kärnprimärkapitalrelationen är över 11 procent. Den solida finansiella utvecklingen har varit viktig för Nordeas förmåga att bibehålla en stark finansieringsposition. Totalt emitterade banken 32 miljarder euro i långfristiga obligationer under året.

- 2011 har varit ett viktigt år för Nordea. Vi gick in i året med en stark affärsutveckling och har använt den till att vidta nödvändiga åtgärder för att kunna mildra effekterna av de nya regelverken för våra kunder. Våra initiativ för att minska kostnader och öka kapitaleffektiviteten gör att vi kommer kunna fortsätta att erbjuda kunderna en trygg bank med bra rådgivning och konkurrenskraftiga priser, säger Christian Clausen.

Av årsredovisningen framgår också ledningens ersättningar för 2011. Som offentliggjordes på årsstämman 2011 ökade VD:s fasta lön till 10,5 miljoner kronor, med en rörlig lönedel som för 2011 uppgick till drygt 25 % av den fasta lönen och en bibehållen pension på 50 % av den fasta lönen efter 60 års ålder. Den totala ersättningen, inklusive förmåner, ligger i linje med nordiska bolag i samma storleksordning och betydligt lägre än europeiska banker i Nordeas storlek.

- Nordea är idag en av de allra största bankerna i Europa. Efter tre år utan löneökning justerades VD:s lön i början av 2011 till en nivå som är marknadsmässig men långt ifrån löneledande, i enlighet med Nordeas policy, säger Marie Ehrling, ordförande i styrelsens ersättningsutskott och vice styrelseordförande.

För ytterligare information:
Helena Östman, informationschef Sverige, 08 614 81 25

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.
www.nordea.com

Documents