Beslut av Nordeas årsstämma 2012

Regulatoriskt pressmeddelande | 2012-03-22 16:50

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma och Peter F Braunwalder valdes till ny styrelseledamot för samma tid. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Ole Lund Jensen, Steinar Nickelsen och Lars Oddestad (suppleant).

Val av revisor
KPMG AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Årsstämman beslutade om oförändrat arvode åt styrelsens ledamöter. Arvode ska därmed utgå med 252 000 euro till ordföranden, 97 650 euro till vice ordföranden och 75 600 euro till övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska därutöver utgå med 16 600 euro åt utskottsordförandena och 12 900 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2012.

Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier inom värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. Årlig ersättning består av en fast lönedel och en rörlig lönedel. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Rörlig lönedel erbjuds för att belöna uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Rörlig lönedel ska generellt inte överstiga 35 procent av fast lön. Rörlig lönedel ska betalas i form av kontant ersättning och aktier/aktiekursrelaterad ersättning och vara föremål för förfoganderestriktioner, uppskjutandeperiod och justering av uppskjuten ersättning.

Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner som baseras på den svenska Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, EU:s direktiv om kapitalkrav för banker samt internationell praxis för en sund ersättningsstruktur.

Långsiktigt incitamentsprogram
Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram 2012 (LTIP 2012) som omfattar upp till 400 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Nordeakoncernen.

Programmet, som är aktie- och prestationsbaserat, förutsätter en initial investering av deltagarna, har resultatmätning under tre år och ett tak. Ersättning enligt programmet utgår i form av vederlagsfria matchnings- och prestationsaktier.

För att kunna genomföra det långsiktiga incitamentsprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt beslutade årsstämman att säkra den finansiella risken genom en kombination av omfördelning av 6 680 832 aktier från säkringsåtgärd av LTIP 2007-LTIP 2009 till LTIP 2012 och riktad kontant emission av 2 679 168 omvandlingsbara C-aktier, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av C-aktierna och, efter omvandling till stamaktier, överlåtelse av stamaktierna till deltagarna i LTIP 2012. I syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, får dessutom högst 1 560 000 av de C-aktier som omfördelats respektive återköpts och omvandlats till stamaktier för LTIP 2012, liksom för tidigare incitamentsprogram, överlåtas på en reglerad marknad.

 
För ytterligare information:

Jan Larsson, kommunikationsdirektör, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents