Återköp av C-aktier för det långsiktiga incitamentsprogrammet 2012

| 2012-04-24 08:00

Nordeas årsstämma beslutade om en riktad emission av 2 679 168 C-aktier till RBS samt ett bemyndigande till styrelsen att återköpa C-aktierna. Emissionen och återköpet är ett led i genomförandet av Nordeas långsiktiga incitamentsprogram 2012. Förvärvet sker mellan den 27 april och 25 maj 2012. Betalningen för de förvärvade aktierna sker kontant, och priset per aktie blir 1 euro plus en administrationsavgift. Priset väntas uppgå till cirka 1,011 euro per aktie. I förvärvet ingår också en så kallad interimsaktie, som av Euroclear Sweden AB betecknas som en ”betald tecknad aktie” hänförlig till en C-aktie. Nordea äger idag 18 003 281 egna stamaktier men inga egna C-aktier eller betalda tecknade aktier hänförliga till en C-aktie.

RBS har informerat Nordea om att man avser att acceptera erbjudandet.

Efter att alla 2 679 168 C-aktier har förvärvats avser styrelsen att konvertera dem till stamaktier.

 
För ytterligare information:

Steen Christensen, Group Human Resources, +45 3333 3049
Erik Durhan, Group Identity & Communications, +46 8 534 914 36

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents