Bokslutskommuniké 2012

Regulatoriskt pressmeddelande | 2013-01-30 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”I slutet av 2012 hade vi fler kunder, mer kapital och högre lönsamhet än någonsin förr. Vi ligger före planen som upprättades 2011. På den grunden ska vi forma Nordeas framtid med närmare kundrelationer, oförändrade kostnader och ökad avkastning på eget kapital.

85 000 nya relationskunder och mer affärer med kunderna höjde våra intäkter under både fjärde kvartalet och helåret. Målet om oförändrade kostnader nåddes för 2012. Trots att utlåningen ökade med 3 procent minskade de riskvägda tillgångarna med 9 procent.

2012 steg avkastning på eget kapital till 11,6 procent och kärnprimärkapitalet ökade till 13,1 procent. Den föreslagna utdelningen uppgår till 0,34 euro. Det motsvarar en utdelningskvot på 44 procent, vilket är i linje med vår policy.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

2012 jämfört med 2011 (kv4 2012 jämfört med kv3 2012):

  • Rörelseintäkterna steg 8 % (upp 7 %), rörelseresultatet ökade 11 %* (upp 15 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 13,1 % från 11,2 % exklusive övergångsregler (upp från 12,2 %)
  • Kreditförlustrelationen steg till 28 punkter från 23 punkter (29 punkter från 30)
  • Förvaltat kapital ökade 16 % till 218 md euro (upp 4 %)
  • Avkastning på eget kapital steg från 11,1 % till 11,6 %*, (12,1% till 10,1%)
  • Föreslagen utdelning på 0,34 euro (0,26 euro i fjol)
  • Ambitiöst finansiellt mål och ny kapitalpolicy
Nyckeltal, mn euro kv4
2012
kv3
2012
För-
ändr.
kv4
2011
För-
ändr.
2012 2011 För-
ändr.
Räntenetto 1 429 1 441 -1 1 427 0 5 752 5 456 5
Summa rörelseintäkter 2 630 2 469 7 2 558 3 10 236 9 501 8
Resultat före kreditförluster 1 303 1 176 11 1 292 1 5 050 4 282 18
Kreditförluster -244 -254 -4 -263 -7 -933 -735 27
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 29 30   33   28 23  
Rörelseresultat 1 059 922 15 1 029 3 4 117 3 547 16
Rörelseresultat, justerat             3 718* 11*
Riskjusterat resultat 846 749 13 815 4 3 245 2 714 20
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,21 0,17   0,19   0,78 0,65  
Avkastning på eget kapital, % 12,1 10,1   12,3   11,6 10,6  
Avkastning på eget kapital,
justerat, %
            11,1*  

* Exklusive kostnader för en omstruktureringsreserv på 171 mn euro under tredje kvartalet 2011.
Valutakurser som använts för fjärde kvartalet 2012 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,44; 7,48 och 8,71.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents