Välkommen till Nordeas årsstämma den 14 mars 2013

| 2013-02-01 14:00

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 14 mars 2013 kl. 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet i Stockholm enligt bilagda kallelse.

I kallelsen publiceras bland annat valberedningens förslag till styrelseledamöter och styrelsens arvoden, styrelsens förslag till mandat för återköp av egna aktier och mandat för emission av konvertibler samt förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I riktlinjerna presenteras ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Nordea som ersätter de två program - rörlig ersättning och långsiktigt incitamentsprogram – som Nordea tidigare haft.

Förändringen genomförs för att förenkla och öka översikten av programmen samt minska komplexiteten som följde av de nya regelverken. Avsikten med det nya programmet är att det ska ge liknande incitament som de två tidigare programmen utan att förändra ersättningsnivåerna för deltagarna eller kostnadsnivån för Nordea.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på www.nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 7 februari 2013.

   
För ytterligare information:

Jan Larsson, kommunikationsdirektör, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80

Documents