Beslut av Nordeas årsstämma 2013

Regulatoriskt pressmeddelande | 2013-03-14 16:20

Val av styrelse
Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma och Elisabeth Grieg valdes till ny styrelseledamot för samma tid. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling till styrelsens vice ordförande samt informerades det om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola (suppleant), Toni H. Madsen, Lars Oddestad och Hans Christian Riise.

Val av revisor
KPMG AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma. Det upplystes om att Hans Åkervall ersätter Carl Lindgren som huvudansvarig revisor.

Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 252 000 euro åt ordföranden (oförändrat), 108 100 euro åt vice ordföranden och 77 900 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska därutöver utgå med 20 750 euro åt utskottsordförandena och 14 700 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2013.

Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, som innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och kostnadseffektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till nya kapitaltäckningsregler och därmed sammanhängande nya instrument.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske över börs eller genom förvärvserbjudande till samtliga ägare. Nordeas innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle överstiga tio procent av samtliga aktier i Nordea.

Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av Nordeas kapitalstruktur till rådande kapitalbehov och att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet.

Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse får ske på annat sätt än över börs.

Förvärv av egna aktier inom värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier inom värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (VD och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön.

Ledande befattningshavare har fram till och med 2012 erbjudits en kortsiktig rörlig lönedel samt ett långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP”). I syfte att minska komplexiteten med att använda både rörlig lönedel och LTIP kommer de ledande befattningshavarna att erbjudas ett Executive Incentive Programme 2013 (”GEM EIP 2013”), för att belöna uppfyllelsen av i förväg överenskomna mål på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. GEM EIP 2013 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen.

Utfallet från GEM EIP 2013 ska utbetalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och ska vara föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning (”TSR”) och förfoganderestriktioner baserat på Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant.

Vid årsstämman upplystes om att VD och styrelsen överenskommit att ta bort den pensionsålder (60 år) som har funnits i VD:s anställningsavtal.

För ytterligare information:
Jan Larsson, kommunikationsdirektör, +46 8 614 79 16
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 52

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents