Delårsrapport för första kvartalet 2013

Regulatoriskt pressmeddelande | 2013-04-24 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”Nordea genomför nu den finansiella plan som presenterades på kapitalmarknadsdagen den 6 mars. Jag är mycket nöjd med att vi hållit kostnaderna oförändrade under 10 kvartal i följd. Vårt fokus på kapitaleffektivitet har medfört att vårt kärnprimärkapital har ökat ytterligare till 13,2 procent, trots den negativa effekten av den reviderade redovisningsstandarden IAS 19.

Våra insatser på intäktssidan ger resultat och uppväger de låga räntorna och den låga efterfrågan från företagskunderna. Vi är övertygade om att dessa initiativ kommer att höja våra intäkter också framöver.

Vår kreditportfölj håller fortsatt god kvalitet. Vi ser belägg för att kreditkvaliteten har stabiliserats i Danmark och inom sjöfarten, och vi räknar med ytterligare förbättringar under 2013 jämfört med 2012.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Första kvartalet 2013 jämfört med första kvartalet 2012 (fjärde kvartalet 2012):

  • Rörelseintäkterna steg 1 % (ned 3 %)
  • Rörelseresultatet steg 2 % (oförändrat)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 13,2 % från 11,6 % (upp från 13,1 %)
  • K/I-talet steg till 51 % från 50 % (upp från 50 %)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 23 punkter från 26 punkter (ned från 29 punkter)
  • Avkastning på eget kapital var 11,3 %, ned från 11,9 % (ned från 12,3 %)  
      
Nyckeltal, mn euro kv1
2013
kv4
2012
Föränd-
ring, %
kv1
2012
Föränd-
ring, %
Räntenetto 1 400 1 429 -2 1 420 -1
Summa rörelseintäkter 2 558 2 630 -3 2 531 1
Resultat före kreditförluster 1 259 1 303 -3 1 255 0
Kreditförluster -199 -244 -18 -218 -9
Kreditförlustrelation på
årsbasis, punkter
23 29   26  
Rörelseresultat 1 060 1 059 0 1 037 2
Riskjusterat resultat 863 882 -2 829 4
Resultat per aktie efter
utspädning, euro
0,20 0,21   0,19  
Avkastning på eget
kapital, %
11,3 12,3   11,9  

Valutakurser som använts för första kvartalet 2013 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,43 och 8,50.

   
För ytterligare information:

Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents