Delårsrapport för tredje kvartalet 2013

Regulatoriskt pressmeddelande | 2013-10-23 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
"Trots låg tillväxt och ett lågt ränteläge ökade Nordeas intäkter med 3 procent i lokala valutor (upp 1 procent rapporterat) jämfört med tredje kvartalet 2012. Ökningen kom främst från sparrelaterade intäkter. Kostnaderna minskade något i lokala valutor (ner 3 procent rapporterat) och kreditförlusterna sjönk med 26 procent (28 procent). Rörelseresultatet ökade därmed med 15 procent (12 procent). Vi har välkomnat 87 000 nya relationskunder de senaste 12 månaderna och World Finance har utsett oss till Nordens bästa bankkoncern.

Kärnprimärkapitalrelationen har stärkts med 2,2 procentenheter till 14,4 procent, främst till följd av stark kapitalgenerering och strikt volymdisciplin. Kostnadseffektivitet har fortsatt hög prioritet och vi ser att våra åtgärder ger bättre resultat än väntat.

Kreditkvaliteten förbättras stadigt, särskilt inom sjöfarten. Koncernens kreditförluster minskade till 20 punkter och osäkra lånefordringar var i stort sett oförändrade.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Januari-september 2013 jämfört med jan-sep 2012 (kv3 2013 jämfört med kv2 2013)¹:

  • Rörelseintäkterna var oförändrade (ned 3 %)
  • Rörelseresultatet steg med 3 % (ned 3 %)
  • Kärnprimärkapitalrelationen steg till 14,4 % från 12,2 % (upp från 14,0 %)
  • K/I-talet låg kvar på 51 % (upp till 51 % från 50 %)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 22 punkter från 26 punkter (ned till 20 punkter)
  • Avkastning på eget kapital minskade till 11,2 % från 11,4 %, (10,8 % från 11,5 %)
Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten¹, mn euro kv3 2013 kv2 2013 För-
ändr.
%
kv3 2012 För-
ändr.
%
Jan-
sep 2013
Jan-
sep 2012
För-
ändr.
%
Räntenetto 1 386 1 391 0 1 393 -1 4 135 4 181 -1
Summa rörelseintäkter 2 426 2 490 -3 2 412 1 7 422 7 428 0
Resultat före kreditförluster 1 192 1 234 -3 1 146 4 3 665 3 659 0
Kreditförluster -171 -186 -8 -236 -28 -555 -654 -15
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 20 22 27 22 26
Rörelseresultat 1 021 1 048 -3 910 12 3 110 3 005 3
Riskjusterat resultat 823 853 -4 768 7 2 530 2 446 3
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,19 0,20   0,17   0,58 0,56  
Resultat per aktie efter utspädning (inkl. Polen), euro 0,19 0,19   0,17   0,58 0,57  
Avkastning på eget kapital, % 10,8 11,5   10,3   11,2 11,4  

Valutakurser som använts för tredje kvartalet 2013 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,66 och 8,58.
¹) Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter avtalet om försäljning av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.
            

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Documents