Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2014

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-01-28 18:25

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2013 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Peder Hasslev, utsedd av AMF, Monica Caneman, utsedd av Fjärde AP-fonden, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 20 mars 2014. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Peter F Braunwalder som har undanbett sig omval, och nyval av Robin Lawther. Valberedningen föreslår omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Elisabeth Grieg, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell och Kari Stadigh omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Robin Lawther väljs till ny styrelseledamot för samma tid. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Robin Lawther föreslås som ny styrelseledamot
Robin Lawther är född 1961. Hon har en Bachelor Honours i ekonomi från University of North Carolina at Chapel Hill, USA, och en magisterexamen i redovisning och finansiering från London School of Economics, England. Robin Lawther arbetade i J.P. Morgan under åren 1985-2012 i flera ledande positioner, bland annat som Head of Wealth Management för Southeast USA, Head of Investment Banking för Norden och Head of Mergers & Acquisitions Execution för European Financial Institutions. Hon är styrelseledamot i UK Government’s Shareholder Executive. Robin Lawther äger inga aktier i Nordea.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Kari Stadigh att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen är således även oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Kari Stadigh är verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvode åt styrelseledamöterna med 259 550 euro åt ordföranden, 123 250 euro åt vice ordföranden och 80 250 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottsarbete i kompensationsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 21 350 euro åt utskottsordföranden och 15 150 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå.

Den föreslagna höjningen av styrelsearvodet uppgår till tre procent för samtliga styrelseledamöter utom för vice ordföranden som erhåller en höjning om 14 procent. Arvodet för utskottsarbetet höjs med tre procent. Den sammanlagda föreslagna höjningen av arvodet är fyra procent.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till årsstämman 2015 framlägga förslag om val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer.

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 900 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

Documents