Delårsrapport för första kvartalet 2014

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-04-29 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”I början av 2014 ökade aktiviteten inom vår rådgivning till företagskunder om finansiella lösningar och kapitalmarknadstransaktioner och aktiviteten inom sparområdet är fortsatt stark. Detta ledde till en förbättring av avgifts- och provisionsnettot med 13 procent. Eftersom vi fortfarande ser en dämpad efterfrågan på lån och ett lågt ränteläge var intäkterna i stort sett oförändrade jämfört med första kvartalet 2013, även om de steg med 3 procent i lokala valutor. Rörelseresultatet steg med 6 procent tack vare ökad effektivitet och bättre kreditkvalitet, och K/I-talet minskade till 49 procent (51 procent). Efter fullständig implementering av kapitaltäckningsreglerna uppgår kärnprimärkapitalrelationen till 14,6 procent, en förbättring med 70 punkter.

Den ekonomiska tillväxten är låg och vi fortsätter att genomföra vår plan för att öka kostnads- och kapitaleffektiviteten samt att ta vara på affärsmöjligheter med våra kunder.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).

Första kvartalet 2014 jämfört med första kvartalet 2013 (fjärde kvartalet 2013)[1]:

  • Intäkter oförändrade, i lokala valutor +3 % (+1 %, i lokala valutor +2 %)
  • Rörelseresultat +6%, i lokala valutor +10 % (+10 %, i lokala valutor +11 %)
  • Efter fullständig implementering av kapitaltäckningsreglerna uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 14,6 %, en ökning från 12,1 %[1] (upp från 13,9 %[1])
  • K/I-talet minskade till 49 % från 51 % (ned från 52 %)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 18 punkter från 23 punkter (ned från 21 punkter)
  • Avkastning på eget kapital var 11,4 %, upp från 11,1 % (upp från 10,5 %) 
Nyckeltal, kvarvarande
verksamhet[2], mn euro
kv1 2014 kv4 2013 För-
ändr. %
kv1 2013 För-
ändr. %
Förändr. %,
kv1/kv1
lokal valuta
kv1/kv4 
Räntenetto 1 362 1 390 -2 1 358 0 -1 5
Summa rörelseintäkter 2 501 2 469 1 2 506 0 2 3
Resultat före kreditförluster 1 264 1 186 7 1 239 2 8 5
Kreditförluster -158 -180 -12 -198 -20 -12 -19
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 18 21   23      
Rörelseresultat 1 106 1 006 10 1 041 6 11 10
Riskjusterat resultat 880 821 7 854 3 7 6
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,21  0,19   0,19      
Resultat per aktie efter utspädning
(inkl. Polen), euro
0,21 0,19   0,20      
Avkastning på eget kapital, % 11,4 10,5   11,1      

Valutakurser som använts för första kvartalet 2014 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 8,35 och 8,86. Se även not 1.
[1] Tidigare uppskattningar.
[2] Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter avtalet om försäljning av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15)
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528).

Documents