Delårsrapport för andra kvartalet 2014

Regulatoriskt pressmeddelande | 2014-07-17 07:00

Vd Christian Clausens kommentar till resultatet:
”Det andra kvartalet 2014 utmärktes av ett fortsatt inflöde av nya kunder och hög aktivitet, särskilt inom sparande och rådgivning till företagskunder om finansiella lösningar och kapitalmarknadstransaktioner. Intäkterna står sig bra, trots den låga efterfrågan på lån, de låga räntorna och den låga volatiliteten, och vi fortsätter att genomföra vår plan för att förbättra kostnads- och kapitaleffektiviteten. De underliggande kostnaderna har minskat i lokala valutor och K/I-talet är 49 procent. Kärnprimärkapitalrelation förbättrades med 60 punkter till 15,2 procent.

Vi är stolta över den fortsatta tillströmningen av nya hushålls- och företagskunder som visar förtroende för oss genom att låta oss ta hand om deras bankaffärer och sparande. Vår sektor befinner sig i omvandling och kundernas efterfrågan på banktjänster och rådgivning online ökar snabbt. Vi fortsätter arbetet med att anpassa oss till de nya behoven för att vi ska förtjäna våra kunders förtroende som deras relationsbank även i framtiden.”

(För en utförligare kommentar, se sidan 2).  

Första halvåret 2014 jämfört med första halvåret 2013 (kv2 2014 jämfört med kv1 2014)¹:

  • Intäkter -1 %, i lokala valutor +2% (-2 %)
  • Kostnader -4 % exklusive omstruktureringskostnader, i lokala valutor 0 % (-3 %)
  • Kostnader +4 % inklusive omstruktureringskostnader på 190 mn euro under kv2 (+12 %)
  • Rörelseresultat +7 %¹, i lokala valutor +10 %¹ (+2 %¹)
  • Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 15,2 % från 13,1 %² (ökning till 15,2 % från 14,6 %)
  • K/I-talet minskade till 49 %¹ från 51 % (minskning med 0,8 procentenheter till 49 %¹)
  • Kreditförlustrelationen minskade till 17 punkter från 23 punkter (16 från 18 punkter)
  • Avkastning på eget kapital ökade till 11,7 %¹ från 11,3%, (12,0 %¹ från 11,4%)
Nyckeltal, kvarvarande verksamhet³, mn euro kv2 2014 kv1 2014 Förändr.
%
kv2 2013 Förändr.
%
lokal valuta kv2/kv2 % H1
2014
H1
2013
Förändr. % lokal valuta H1/H1 %
Räntenetto 1 368 1 362 0 1 391 -2 1 2 730 2 749 -1 3
Rörelseintäkter 2 456 2 501 -2 2 490 -1 1 4 957 4 996 -1 2
Resultat före kreditförluster 1 070 1 264 -15 1 234 -13 -11 2 334 2 473 -6 -3
Kreditförluster -135 -158 -15 -186 -27 -26 -293 -384 -24 -22
Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 16 18 22 17 23
Rörelseresultat¹ 1 125 1 106 2 1 048 7 10 2 231 2 089 7 10
Rörelseresultat 935 1 106 -15 1 048 -11 -8 2 041 2 089 -2 1
Riskjusterat resultat¹ 876 880 0 853 3 6 1 756 1 707 3 6
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,21 0,20 0,39 0,39
Resultat per aktie efter utspädning (inkl. Polen), euro 0,17 0,21 0,19 0,38 0,39
Avkastning på eget kapital¹, % 12,0 11,4 11,5 11,7 11,3
Avkastning på eget kapital, % 10,0 11,4 11,5 10,7 11,3

Valutakurser som använts för andra kvartalet 2014 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 8,28 och 8,96.
Se även not 1. Nettoeffekten av valutarörelser mellan kv2 2014 och kv1 2014 var obetydlig.
¹) Exklusive omstruktureringskostnader under kv2 2014 på 190 mn euro.
²) Tidigare uppskattningar.
³) Nyckeltal för den kvarvarande verksamheten efter försäljningen av den polska bank-, finans- och livförsäkringsrörelsen.

För ytterligare information:
Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04
Torsten Hagen Jørgensen, finansdirektör, +46 8 614 78 14
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 72 235 05 15
Erik Durhan, presschef, +46 8 534 914 36

Till rapportsidorna

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea är skyldigt att delge enligt den svenska lagen om handel med finansiella instrument (1991:980) och/eller den svenska värdepappersmarknadslagen (2007:528).

Documents